Xem mẫu

  1. Toång theå xe troän beâ toâng Sô ñoà heä thoáng caáp nöôùc treân xe troän beâ toâng
  2. Moät soá quy ñònh an toaøn khi söû duïng xe troän beâ toâng.
  3. Bôm piston daãn ñoäng kieãu tay quay 1. Van huùt 4. Caùnh troän 7. Pheãu tieáp lieäu 2. Van ñaåy 5. Xy lanh 8. Oáng daãn 3. Thieát bò daãn vaät lieäu 6. Piston 9. Cô caáu tay quay Heä thoáng truyeàn ñoäng maùy bôm beâ toâng kieåu quay troøn 1. Ñoäng cô ñieän 7. Truïc troän 14,15. Thanh noái 2. Truyeàn ñoäng ñai 8. Vít truyeàn löïc 16,17. Thanh keùo 3. Baùnh raêng truyeàn ñoäng 9. Ñoäng cô quay truïc troän 18. Van huùt 4. Truïc khuûyu 10. Truïc daãn lieäu 19. Van ñaåy 5. Thanh truyeàn 11. Xích 20, 21. Baùnh raêng daãn ñoäng 6. Piston 12, 13 – Truïc cam
  4. Bôm kieåu rotor 1. Oâng daãn beâ toâng cao aùp 2. Oáng ñaøn hoài cuûa bôm 3. Thuøng caáp lieäu 4. Oáng daãn beâ toâng 5. Roâto bôm Bôm daïng vít xoaén a) Daãn ñoäng kieåu truïc caùc ñaêng b) Daãn ñoäng kieåu truïc vít Noái oáng daãn beâ toâng