Xem mẫu

  1. Chương 13: Tính toaùn caùc linh kieän cho maïch ñieàu khieån ( H.IV.10) Choïn D1, D2 laø diode loaïi N4007 D2 = 15 V , I2 = 500mA Choïn xung ngoõ ra treân G coù: UG = 10 V IG = 150 mA R7 = UG / IG = 20 / 150*10-3+ R7 = 66 Do Q3,Q4 laøm vieäc ôû cheá ñoä baõo hoaø neân aùp taïi A laø VA = UG = 10V Ta coù Vcc = VA ( R4 + R5) / R4 Choïn R4 = R5 = 10 K  Vcc = 10*2 =20 VDC Vaäy ñieän aùp thöù caáp MBA 20 V u  2  15 VAC 2 + Tính taàng khueách ñaïi Q1,Q2 Choïn ñieän theá cöïc E cuûa Q1 ,Q2 ( so vôùi ñaát ) laø VE1 = 1V Giaû söû Q1, Q2 ñeàu coù VBE = 0.6 V. Do ñoù: VB1 = VE1 + VBE1 = 1 + 0.6 = 1.6V Choïn VCE1 = VCE2 = 4 V Tacoù VC1 = VCE1 + VE1 = 4 +1 = 5 V VE2 = VB2 - VBE2 = 5 - 0.6 =4.4 V (VB2 = VC1) VC2 = VE2 + VCE2 = 4.4 + 4 = 8.4 V Choïn doøng qua chaân C cuûa Q1 laø: IC1 = 50 mA ,  = 120 Suy ra R2 = ( Vcc -Vc1 ) / IC1 = (20 -5 )/50mA = 300 
  2. Choïn : R2 = 330  Choïn doøng qua chaân C cuûa Q2 laø: IC2 = 100mA,  = 100 V V 20  8 . 4  .... R  cc c1   136 (  ) 3 I 2 100 mA Choïn : R3 = 220  + Coâng suaátcöïc ñaïi rôi treân cöïc C cuûa Q1 vaø Q2 laø: PC1 = IC1 * VC1 = 50mA * 5V =250 mW PC2 = IC2 * VC2 = 100mA * 8.4V =840 mW Nhö vaäy ta choïn Q1,Q2 coù caùc thoâng soá sau: Choïn Q1 laø 2SC828 (loaïi NPN) coù: Ic =50 mA  = 130  520 mA IB = 50 /120 = 0.42 mA Pc = 400 mW VCBO = 30 V VEBO = 7 V Tj =150 oC Choïn Q2 laø 2SD468 Ic =1 mA  = 85  240 mA IB = 1 /100 = 10 mA Pc = 900 mW VCBO = 25 V VEBO = 5V Tj = 150 oC Theo sô ñoà töông ñöông cuûa UJT ñöôïc thay theá bôûi hai Transistor khaùc loaïi ta choïn: Q3 laø loaïi 2SA1015 (PNP) coù: Ic = -150 mA
  3.  = 70  240 mA Pc = 400 mW VCBO = -50 V VEBO = -5 V Tj =125oC Q4 laø loaïi 2SC1815 (NPN) coù: Ic = 150 mA  = 70  700 mA Pc = 400 mW VCBO = 50 V VEBO = 5 V Tj =125oC Choïn ñieän trôû giôùi haïn R1 = 4.7K  ,5W C = 0.1 F,600V Choïn bieán trôû ñieàu chænh VR = 10 K  + Tính choïn R6 Uñk = IB1*VR + VBE1 + IE1 R6 Xem IE1 IC1 = 50V Uñk = 8 .5V Tröôøng hôïp bieán trôû VR ôû giaù trò Max töùc VR = 10K thì : u V BE1  I B1V R1 8.5  0.6  0.42mA*10k R6  dk   74 I C1 50mA Tröôøng hôïp bieán trôû VR ôû vò trí min töùc laø VR =0  u V  I B 1V 8 .5  0 .6  0 .42 mA * 0 k  R6  dk BE 1 R1   158  I C1 50 mA Töø hai tröôøng hôïp treân choïn R6 = 220  ,R9 = R10 = 15  VR2 =10 K  Vôùi caùc giaù trò tính toaùn nhö treân maïch ñieàu khieån ñöôïc veõ laïi nhö sau:
  4. H.IV.10 1. Thieát keá maïch in cho maïch ñieàu khieån (H.IV.10) Sô ñoà maïch in ñöôïc chuùng em thieát keá nhö sau:
  5. 5. Tieán haønh laép raùp maïch: Sau khi thöïc hieän coâng taùc cho maïch chaïy thöû treân Testboard, chuaån bò linh kieän vaø maïch in, coâng taùc laép raùp ñöôïc tieán haønh nhö sau: -Veõ maïch in vaø ngaâm maïch vaøo hoaù chaát. -Duøng Ohm keá ñeå kieåm tra caùc ñöôøng noái treân maïch in. -Tieán haønh raùp vaø haøn chaân linh kieän. -Tieán haønh haøn daây caáp nguoàn thoâng qua MBA, haï aùp phía thöù caáp coøn 15VDC - Thöû maïch vaø ñieàu chænh khi caàn thieát. - Laép raùp maïch vaøo voû hoäp. - Hoaøn chænh nhöõng phaàn coøn laïi. VII.Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieàu khieån ba pha hình tia hay ba pha baát ñoái xöùng duøng Thyristor: Caùch tính choïn linh kieän cho maïch ñieàu khieån loaïi naøy cuõng töông töï nhö ôû maïch ñieàu khieån moät pha, vaø ta coù sô ñoà nguyeân lyù nhö (H.VII). Nhö vaäy ñeå ñieàu khieån maïch chænh löu caàu moät pha baát ñoái xöùng ta chæ duøng moät moâdul ñeå ñieàu khieån. Coøn ñoái vôùi maïch chænh löu ba pha hình tia hay maïch chænh löu caàu ba pha baát ñoái xöùng ta phaûi söû duïng caû ba modul ñeå ñieàu khieån. VIII. Höôùng phaùt trieån cuûa ñeà taøi: Vì lyù do thôøi gian vaø kinh teá coù haïn cho neân em chæ giôùi haïn thi coâng ba modul vaø khoâng coù söû duïng maùy bieán aùp xung. Ñeå ñieàu khieån ñöôïc caùc maïch chænh löu caàu moät pha vaø ba pha ñoái xöùng duøng Thyristor ta phaûi thi coâng taát caû saùu modul coù söû duïng maùy bieán aùp xung ñeå caùch ly ñieän aùp giöõa ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa maïch ñieàu khieån.
  6. PHAÀN C KEÁT LUAÏÂN Ñeà taøi ' THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MOÄT MOÂ HÌNH MAÏCH KÍCH THYRISTOR TRONG THIEÁT BÒ CHÆNH LÖU COÙ ÑIEÀU KHIEÅN " laø moät ñeà taøi vöøa mang tính lyù thuyeát, vöaø coù yù nghóa thöïc tieãn trong saûn xuaát. Vì vaäy trong taäp luaän aùn naøy trình baøy caùc phöông phaùp môû, khoaù Thyristor vaø moät soá maïch ñieàu khieån cuøng vôùi maïch chænh löu duøng Thyristor moät pha cuõng nhö ba pha. Döôùi söï höôùng daãn cuaû thaày “Nguyeãn Xuaân Khai” cuøng vôùi quyeát taâm vaø noã löïc cuûa baûn thaân, chuùng em ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Qua taäp luaän aùn naøy, noù ñaõ giuùp em böôùc ñaàu taäp söï, laøm quen vôùi coâng vieäc ngöôøi kyõ sö, ñoàng thôøi bieát ñöôïc caùch thöïc hieän vieäc thieát keá moät moâ hình maïch ñieàu khieån Thyristor baèng ñieän aùp. Tuy nhieân do thôøi gian, trình ñoä vaø kinh nghieäm coù haïn neân taäp luaän aùn naøy coøn nhieàu thieáu soùt. Sau cuøng, ñeå keát thuùc nhöõng trang cuoái cuøng cuûa taäp luaän aùn naøy, em xin gôûi ñeán thaày Nguyeãn Xuaân Khai vaø caùc thaày coâ trong khoa Ñieän - Ñieän Töû lôøi caûm ôn chaân thaønh nhaát vì ñaõ taän tình giuùp ñôõ em hoaøn thaønh taäp luaän aùn ñuùng thôøi haïn.