Xem mẫu

  1. Chương 11: Khoái taïo daïng xung Coù nhieäm vuï söûa daïng xung ñaàu ra cuûa boä so saùnh sao cho coù ñoä roäng vaø bieân ñoä thích hôïp vôùi Thyristor caàn kích. Coù theå choïn doøng kích lôùn, ñieän aùp kích nhoû hoaëc ngöôïc laïi nhöng phaûi ñaûm baûo coâng suaát tieâu taùn nhoû hôn coâng suaát cho pheùp. Ñoä roäng xung ñöôïc quyeát ñònh bôûi thôøi gian doøng qua Thyristor ñaït ñeán giaù trò doøng caøi (tra trong soå tay nghieân cöuù öùng vôùi loaïi Thyristor söû duïng ). Trong thöïc teá maïch taïo xung thöôøng söû duïng maïch vi phaân tín hieäu xung vuoâng töø boä so saùnh ñöôïc ñöa qua boä vi phaân R-C bieán ñoåi thaønh caùc gai vi phaân coù ñoä roäng caàn thieát. Sau ñoù qua diod chaën thaønh phaàn gai aâm. Ta coù maïch taïo xung H.IV.4a vaø giaûn ñoà xung H.IV.4b H.IV.4a H.IV.4b - Goïi tx laø ñoä roäng xung : tx =  = C ( R1 // R2 ) - Choïn C = 0.47 - 0.1 MF - Choïn R1 vaø R2 seõ ñöôïc ñoä roäng xung tx thích hôïp. III. Tính toaùn choïn MBA moät pha:
  2. 1.Xaùc ñònh tieát dieän thöïc cuûa loõi saét ( So): So = ( 0.9  0.93 ) S (mm2) Vôùi S = a* b, choïn a = 3mm, b = 5mm Suy ra S = 5*3 = 15 mm2 Vaäy So = 0.9 * 15 = 13.5 ( mm2) Coâng suaát döï tính Pdt ñoái vôùi kích thöôùc maïch töø So Pdt = U2 . I2 Choïn U1 = 220 V, f = 50 Hz U2 = 15 V, I2 = 1A Vaäy Pdt = 15 *1 = 15 (VA ) 2.Tính soá voøng daây moãi volt : W B 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 K 64 56 50 45 41 37.5 34.5 32.4 30 Choïn B = 0.7 (Tesla), suy ra K = 64 Vaäy W = 64/13.5 = 4.7 voøng /Volt Choïn W = 5 voøng/ Volt. 3. Xaùc ñònh soá voøng daây cuûa cuoän sô caáp vaø thöù caáp MBA: W1, W2 + Soá voøng daây cuoän sô caáp W1 = W* U1 = 5*220 =1100 voøng +Soá voøng daây cuoän thöù caáp W2 = W (U2 + u2) u2 laø ñoä döï truø ñieän aùp tra theo baûng sau: P(VA ) 10 200 300 500 750 1000 1200 1500 >1500 0 J(A/mm2) 4.5 4 3.9 3 2.5 2.5 2.5 2,5 2 Choïn u2 = 4.5%
  3. Vaäy W2 = 5 * (15 + 4.5%) = 75.225 voøng. Choïn W2 = 100 voøng. 1. Xaùc ñònh tieát dieän daây quaán: - Tieát dieän daây quaán sô caáp: S  P 2 ( mm 2 ) 1  u 1 J Choïn hieäu suaát MBA:  = 0.85  0.9 Maät ñoä doøng J choïn theo baûn döôùi ñaây: P ( VA ) 0  50 50  100 100  200  500 200 250 1000 J ( A 4 3.5 3 2.5 2 2 /mm ) Choïn J = 4 (A / mm2) Vaäy S1 = 15 / (0.9*220*4) = 0.019 mm2  0.02 (mm2) + Tieát dieän daây quaán thöù caáp: S2 = I2/J = 1/4 = 0.25 ( mm2) + Ñöôøng kính daây sô caáp: d 1  1.13 S1  1.13 0.02  0.16 mm + Ñöôøng kính daây thöù caáp: d 2  1.13 S 2  1.13 0.25 5. Kieåm tra khoaûng troáng chöùa daây: - Soá voøng daây sô caáp cho moät lôùp daây: W1lôùp Choïn loaïi daây ñoàng coù traùng eâ-may ecd = 0.03  0.08 mm d1cd = d1 + ecd = 0.16 + 0.03 = 0.19 (mm) Choïn L = 50 mm L 50 Vaäy W 1lop  1   1  262 ,16 (vong / lop ) d 11cd 0.19
  4. Choïn W1lôp = 260 voøng/lôùp - Soá lôùp daây ôû cuoänsô caáp W 1100 N  1   4 . 23 lop 1 lop W 1 lop 260 Choïn N1lôùp = 4 lôùp. - Beà daøy cuoän sô caáp: 1 =( d1cd * Nlôùp ) + ecd ( N1lôùp - 1) 1 = ( 0.19 * 4 ) + 0.03 . (4 - 1) = 0.85 (mm) - Soá voøng daây thöù caáp cho moät lôùp daây: d2cd = d2 + ecd = 0.56 + 0.03 = 0.59 mm W2lôùp = (L/d2cd) - 1 = 50 / 0.59 - 1 = 83.7 Voøng / lôùp Choïn W2lôùp = 85 voøng/lôùp - Soá lôùp daây ôû cuoän thöù caáp: N2lôp = W2 / W2lôp = 100 / 85 = 1,18 (lôùp) Choïn N2lôùp = 2 lôùp - Beà daøy cuoän thöù caáp: 2 = (d2cd * N2lôùp) + ecd (N2lôùp -1) 2 = (0.59 * 2) +0.03 ( 2-1) = 1.21(mm) - Beà daøy toaøn boä cuûa cuoän daây quaán T = (1.1 - 1.25) . ( ek + 1 + 2 +12 +en ) choïn ek = 1, e12 = 0.3, en = 0.5 => T = 1.1 ( 1 + 0.85 +3 +0.3 + 1.21 + 0.5 ) = 4.25(mm) II. Tính choïn nguoàn chænh löu DC cung caáp cho maïch ñieàu khieån Thyristor:
  5. H.IV.7a H.IV.7b Maïch chænh löu toaøn kyø boán Diod D1,D2,D3,D4,ñöôïc cung caáp nguoàn xoay chieàu töø löôùi ñieän 220V coù taàn soá f = 50 Hz, haï aùp xuoáng phía thöù caáp U2 nhö H.IV.7a. + Nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa maïch: . Giaû söû baùn kyø ñaàu döông: Doøng ñieän ñi töø A qua D1, qua phuï taûi R, qua D3 vaø trôû veà B. Vaäy trong baùn kyø naøy D1,D3 daãn, coøn D2 vaø D4 ngaét. . Baùn kyø sau: Doøng ñieän ñi töø B qua D2 qua R vaø qua D4 trôû veà A. Daïng soùng chænh löu nhö H.IV.7b. - Ñieän aùp trung bình treân taûi: 2  2 2 2 u DC  2  u 0 m Sin  t   u m   u  0 .9 u - Ñieän aùp hieäu duïng treân taûi:
  6. 2  u  u Sin 2 2 V   td  t  m  u rms 2 0 m 2 - Doøng ñieän trung bình treân taûi:  u  2 u  0 .9 u I DC  m DC R L R L R L - Choïn diod cho maïch chænh löu vôùi caùc thoâng soá sau: + Doøng ñænh Ip >= Im + Doøng trung bình Iavg >= IDC / 2 + Ñieän aùp ngöôïc ñænh Ing.max >= Um Do ñoù ta choïn boán Diode loaïi N4007 + Choïn tuï C = 470MF
nguon tai.lieu . vn