Xem mẫu

  1. Chương 4: Cheá ñoä cung caáp lieân tuïc ÔÛ cheá ñoä naøy doøng ñieän qua phuï taûi laø moät doøng ñieän lieân tuïc (luoân luoân lôùn hôn khoâng). Ñeå minh hoaï cheá ñoä naøy ta xeùt maïch chænh löu moät pha hai nöûa chu kyø. Sô ñoà nguyeân lyù H.II.2a vaø ñoà thò ñieän aùp, doøng ñieän .II.2b nhö sau: H.II.2a H.II.2b Trong sô ñoà H.II.2a caùc Thyristor T1 & T2 ñöôïc ñieàu khieån baèng caùc xung doøng ñieän IG1 vaø IG2, ôû moãi chu kyø xung ñieàu khieån IG1 ñöôïc cho treân cöïc ñieàu khieån cuûa T1 chaäm sau ñieän aùp u1 moät goùc , coøn IG2 ñöôïc cho treân cöïc ñieàu khieån T2 chaäm sau IG1 moät goùc  nhö H.II.2b - Taïi goùc  coù IG1 vaø U1 > 0 neân T1 môû vaø giaù trò doøng ñieän taûi trung bình laø: Um t  t R id  i T1  Sin ( t   ) A e Z vaø coù daïng ñöôøng cong IT1 ôû H.II.2b - Taïi goùc  + , coù iG2 vaø U2 > 0 neân T2 môû, khi T2 môû Uk = UA 2 = U2. Ñieän aùp treân T1 luùc ñoù laø UA1k = UA 1 - Uk = U1 - U2 < 0 neân T1 khoaù laïi. Nhö vaäy khi T1 daãn thì T2 khoaù hay ngöôïc laïi khi T2 môû thì id =iT2 vaø coù daïng gioáng iT1 ôû nöõa chu kyø tröôùc. Baây giôø ta haõy xem ñieàu kieän naøo thì doøng id qua phuï taûi laø lieân tuïc, ta thaáy ñeå id lieân tuïc thì ngay tröôùc khi môû T2, doøng id = iT1 chöa giaûm ñeán 0.
  2. Noùi caùch khaùc doøng Id ôû goùc  vaø  +  lôùn hôn khoâng. Ta coù: Um  R  id   Sin ( t   )  A e  L Z u R (  ) id   m Sin (     )  A e t Z Um  R R    Sin( )  Ae *e  Z Vì id = id( +  ) =ido , neân: Um Um   t (   ) R Sin (   )  A R Z Sin (   )  A e t   Z e Töø ñaây ruùt ra:  R 2Um R  A*e L  Sin (   ) /(1  eL ) Z Ta coù: Um 2Um R  ido  Sin (   )  Sin (   ) /( 1  e L ) Z Z Um 2  Sin (   )[1  R ] Z  1  e L  R   L Um 1 e  Sin (   )[  ( R )] Z   1  e L R   Vì : ( 1 e L R  0   1 e L
  3. Um Neân ñeå ido > 0 caàn coùù: Sin (    )  0 Z suy ra ñieàu kieän ñeå id lieân tuïc ( ido > 0) laø Sin(- ) < 0 hoaëc 
  4. Caùc xung ñieàu khieån IG1, IG1',IG2, IG2' coù cuøng chu kyø vôùi U2 nhöng xuaát hieän khoâng ñoàng thôøi vôùi U2, caùc xung IG1, IG2 'xuaát hieän sau U2 moät goùc laø  Coøn caùc xung IG2, IG1' xuaát hieän sau U2 moät goùc  +  (H.II.3b). Trong nöûa chu kyø ñaàu: U2 (0 t <  ), U2 döông, caùc Thyristor T1, T2' ñöôïc phaân cöïc thuaän. Do ñoù t =  (coù IG1 vaø IG'2) caùc Thyristor T1 vaø T'2 môû. Luùc ñoù doøng ñieän ñi töø ñieåm A qua T1 ñeán M qua phuï taûi R ñeán N qua T'2 veà B. Caùc Thyristor naøy môû cho ñeán luùc t = , taïi t =  thì U 2 = 0. Doøng ñieän Thyristor cuõng baèng khoâng (ôû maïch thuaàn trôû doøng ñieän cuøng pha ñieän aùp) vaø Thyristor taét moät caùch töï nhieân. Trong thôøi gian Thyristor naøy môû ( =<  =<  ) ñieän aùp chænh löu (ñieän aùp ôû hai ñaàu phuï taûi) laø: ud = u 2 = u 2m Sin t, Doøng qua phuï taûi vaø Thyristor id = iT1 = ud /R = u 2m / R Sin t Coøn ñieän aùp treân T1 laø uT1 = 0 Sang nöûa chu kyø hai cuûa u2 ( =< t = < 2 ); u2= 0, caùc Thyristor T1' vaø T2 phaân cöïc thuaän. Do ñoù taïi goùc  +  (coù iG1 vaø i'G1) caùc T2, T'1 môû, doøng ñi töø B qua T2 ñeán M qua R ñeán N qua T'1 veà A. Caùc Thyristor naøy môû cho ñeán t = 2 . Taïi  = 2 , U2 = 0, doøng qua Thyristor baèng 0 vaø Thyristor ngaét. Trong thôøi gian T2, T'1 môû, ñieän aùp chænh löu laø: ud = - u2 = -u2m Sin  t. doøng qua phuï taûi vaø T2 laø id = iT2 = Ud/R = -(u 2m /R )Sin t. Vôùi söï môû cuûa T2 vaø T'1 ; uM =uB vaø uN = uA. Luùc ñoù ñieän aùp treân T'2 vaø T1 seõ laø: uT1 = uA - uM = uA-uB = u2 < 0 uT'2 = uN -uB = uA - uB = u2 < 0
  5. Do ñoù T1 vaø T'2 khoaù laïi (iT1 = 0), nhö vaäy söï môû cuûa moät ñoâi Thyristor naøy, seõ daãn ñeán söï khoaù moät caùch töï nhieân cuûa ñoâi Thyristor khaùc vaø caùc ñöôøng cong bieán thieân cuûa ud, id vaø uT1 coù daïng H.II.3b b) Caùc thoâng soá cuûa maïch chænh löu caàu moät pha duøng Thyristor khi taûi thuaàn trôû: - Giaù trò trung bình cuûa ñieän aùp chænh löu: 1 2 - u do  2  u 0 d d t Töø H.II.3b, ta coù: 2 2 u u do  2  0 Sin  td  t   2m (1  cos  ) U2m laø bieân ñoä thöù caáp maùy bieán aùp Khi  töø 0 ñeán  thì udo cuõng thay ñoåi töø U2m /  ñeán 0. Do ñoù ta coù theå ñieàu khieån Udo baèng caùch thay ñoåi . - Giaù trò ñieän aùp ngöôïc cöïc ñaïi treân moãi Thyristor: ungmax = u2m khi  =<  /2. ungmax = u2m Sin  khi  >=  /2. - Heä soá nhaáp nhoâ cuûa ñieän aùp chænh löu: K0 = (udmax -ud min )/2udo. Ñoái vôùi maïch chænh löu naøy udmin = 0 ; udmax = u2m, khi  =<  /2 vaø udmax = u2mSin  khi  > /2. Do ñoù khi  =< /2, ta coù: Ko  u  u  d max  d min 2u 2 ( 1  cos  ) do Khi  >  /2, ta coù: Ko  u  u  Sin  d max d min  2u do 2 ( 1  cos  )
  6. - Giaù trò trung bình cuaû doøng ñieän qua phuï taûi: Id  u do  u 2 m (1  Cos  ) R  R - Trò soá cöïc ñaïi Imax, trò soá hieäu duïng I vaø trò soá trung bình io cuûa doøng ñieän qua moãi Thyristor: imax = id max = u2m / R 1 2  u2    sin cos I  2  iT1dt  2Rm  1  u Id io  2  i T1 d t  2 R 2m (1  cos  )  2 Trò soá hieäu duïng I2 cuûa doøng thöù caáp vaø coâng suaát S cuûa Maùy bieán aùp. ÔÛ moãi nöûa chu kyø ñieän aùp u2, doøng ñieän qua cuoän daây thöù caáp chính laø doøng ñieän qua caùc Thyristor môû. Do ñoù: 2 u     Sin  cos   i 2 I 2  d t  2m 2 T 1 R 2 u u     Sin  cos  S  u 21 I 2  2 m 2 * 2 m R 2 2  2 u 2 m     Sin  cos  2 R 2  Heä soá coâng suaát cuûa maïch thöù caáp Maùy bieán aùp: 2 u (1  Cos  ) 2m 2 R 2 Cos   P d  u do I d  2 2 S S u 2     Sin  Cos  2m 2R 2 2  2 ( 1  Cos  )     Sin  Cos   2 2