Xem mẫu

 1. Thiết kế sản phẩm với CAD Product Design With CAD Product Design in CAD Environment    
 2. Các mục đích chính Giúp sinh viên làm quen và thực hành các bước 1. của một tiến trình tính toán, thiết kế hoặc thiết kế lại với sự trợ giúp của máy tính; Phát triển kỹ năng thiết kế các sản phẩm độc 2. lập, có tính thực tiễn và đầy đủ chức năng ứng dụng cho sinh viên; Giúp sinh viên thực hành kỹ năng thiết kế sản 3. phẩm cơ khí có trợ giúp của máy tính, hoàn chỉnh các bản vẽ từ phác thảo, vẽ lắp, vẽ chế tạo, phiếu vật liệu cho đến báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh;
 3. Các nội dung chính Chương 1. Giới thiệu  Chương 2. Các nguyên tắc tạo mô hình khối  rắn Chương 3. Thiết kế các chi tiết có công dụng  chung Chương 4. Lắp ráp và mô phỏng  Chương 5. Báo cáo thiết kế 
 4. Chương 1. Giới thiệu Các vấn đề cơ bản về thiết kế cơ khí với CAD    
 5. Nội dung chương 1 1.1. Cac khai niêm cơ ban ́ ́ ̣ ̉  1.1.1. May tinh trợ giup thiêt kế ́́ ́ ́  1.1.2. Cac dang ban vẽ ́ ̣ ̉  1.1.3. Cac dạng mô hinh CAD ́ ̀  1.1.4. Chuyên đôi kêt quả thiêt kế ̉ ̉ ́ ́  1.2. Cac phân mêm trợ giup thiêt kế ́ ̀ ̀ ́ ́  1.2.1. Phân mêm hỗ trợ tinh toan ̀ ̀ ́ ́  1.2.2. Phâm mêm hỗ trợ vẽ thiêt kế ̀ ̀ ́  1.2.3. Kết nối CAD/CAM/CNC 
 6. Ghi chú Các hình vẽ minh họa trong bài giảng này  được chụp từ 2 tài liệu sau: Graphic Concepts for Computer-Aided Design;  Richard M Lueptow. Pearson; Prentice Hall, Inc. Graphics Concepts with Solidworks®, Richard M.  Lueptow and Michael Minbiole. Pearson Education.
 7. 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Máy tính trợ giúp thiết kế  Trợ giúp tính toán: Nhanh, chính xác;  Trợ giúp vẽ:  Nhanh  Sử dụng nhiều lần cho các chi tiết tương tự;  Giàu thông tin trên bản thiết kế;  Mô phỏng hoạt động hệ thống;  Kết nối gia công  Cho phép tìm hiểu đối tượng hình dáng, kích thước, thể  tích… trực quan như đối với vật thể thực.
 8. 1.1.2. Các dạng bản vẽ Lịch sử: Chiếu phối cảnh – Perspective view;  Diễn tả cấu trúc - Exploded view;  Chiếu vuông góc - Orthographic Projections;  Phép chiếu đẳng cự - Isometric View được sử dụng thông  dụng. Bản vẽ truyền thống:  Sử dụng hình chiếu vuông góc (Projected view); hình cắt  (Section view) để mô tả chi tiết; Đôi khi sử dụng hình chiếu xiên (Auxiliary view). 
 9. Mô tả vật thể bằng bản vẽ kỹ thuật
 10. Các phép chiếu? Chiếu phối Chiếu Chiếu trục cảnh vuông góc đo
 11. Quan hệ hướng chiếu – Góc phần tư thứ nhất
 12. Quan hệ hướng chiếu – Góc phần tư thứ ba
 13. Chiếu xiên (Hình chiếu phụ)
 14. Vẽ bằng tay
 15. Bản vẽ chế tạo (Working drawing)
 16. Bản vẽ lắp (Assembly drawing)
 17. Phiếu vật liệu (Bảng kê) 
 18. 3D và 2D
 19. Bản vẽ mô tả của Leona De Vinci
 20. Bản vẽ lắp của Leona De Vinci
nguon tai.lieu . vn