Xem mẫu

  1. THIẾT KẾ NÂNG CAO Flip Flop và thanh ghi có đường cho phép ngõ vào SRAM Bus dùng chung
  2. Flip Flop có đường cho phép ngõ vào
  3. Thanh ghi dịch có đường cho phép ngõ vào
  4. SRAM
  5. Bus dùng chung