Xem mẫu

  1. Chương 8: Xaùc ñònh caùc thoâng soá aên khôùp Vôùi aw1 = 185 [mm] ta choïn moâñun phaùp cho caëp baùnh raêng laø mn = 2 [mm] Goùc nghieâng cuûa raêng la ø  = 80  200 choïn  = 100 Khi ñoù soá raêng caùc baùnh seõ laø : 2a w1 . cos  2.185. cos10 0 Z1 = = = 36,43 mn U 1  1 2.5 Laáy Z1 = 36 Suy ra Z2 = Z1 . U1 = 36 . 4 = 144 Tính laïi tæ soá truyeàn : Um = Z2 / Z1 = 4 Ta thaáy : Um = U1 - Tính laïi goùc nghieâng  : cos =  mn . Z1  Z 2  = 0,973 2a aw1 Suy ra :  = 13,30 Choïn heä soá chieàu roäng vaønh raêng ba1 = 0,4 Suy ra :bw1 = aw1 . ba1 = 185 . 0,4 = 74 [mm] Thoâng soá cuûa boä truyeàn caáp nhanh ( caëp baùnh raêng nghieâng ) :
  2. Thoâng soá Kí Coâng thöùc tính hieâïu Khoaûng caùch truïc chia a a = 0,5m( Z1 + Z2 ) = 185 [mm] Khoaûng caùch truïc aw aw = 185 [mm] Ñöôøng kính chia d d1 = m Z1/cos = 74 [mm] d2 = mZ2/cos = 296 [mm] Ñöôøng kính laên dw dw1 = d1 + [2y / ( Z1 + Z2 )]d1 = 74 [mm] dw2 = d2 + [2y / ( Z1 + Z2 )]d2 =296[mm] Ñöôøng kính ñænh raêng da da1 = d1 + 2( 1 + x1 - y )m = 78 [mm] da2 = d2 + 2( 1 + x1 - y )m = 300 [mm] Ñöôøng kính ñaùy raêng df df1 = d1 - (2,5 - 2x1 )m = 69 [mm] df2 = d2 - (2,5 - 2x2 )m = 291 [mm] Ñöôøng kính cô sôû db db1 = d1 . cos = 74.cos200 = 69.53[mm] db2 = d2 . cos =296.cos200 = 278.15 [mm] Goùc proâfin goác  Theo TCVN 1065-71 , = 200 Goùc proâfin raêng t t = arctg(tg / cos) = arctg(tg200/cos13,30) = 20,50 Goùc aên khôùp tw tw = arccos(acost / aw) = t = 20,50 Toång heä soá dòch chænh xt xt = 0
  3. ( aên khôùp ngoaøi ) Hieäu heä soá dòch chænh xh xh = 0 ( aên khôùp trong ) Heä soá truøng khôùp   = [1,88 - 3,2(1/Z1 + 1/Z2 )] = ngang 1,769 5.Kieåm nghieäm raêng theo söùc beàn tieáp xuùc AÙp duïng coâng thöùc : H = ZMZHZ 2T1 K H U  1 / bwUd w   [H] 2 Trong ñoù : -ZM :Heä soá xeùt ñeán cô tính cuûa vaät lieäu cuûa caùc caëp baùnh raêng aên khôùp,tra baûng ta coù: ZM = 274 -ZH : Heä soá keå ñeán hình daïng beà maët tieáp xuùc ZH = 2 cos  b / sin 2 tw Vôùi :b :goùc nghieâng cuûa raêng treân truï cô sôû tgb = cost . tg = cos20,50/ tg13,30 = Suy ra : b = 75,840 Vaäy : ZH = 2 cos 75,84 0 / sin 410 = 0,864 - Z :Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng,bieåu thöùc xaùc ñònh Z phuï thuoäc vaøo  : Vôùi  :Heä soá truøng khôùp doïc tính theo coâng thöùc  = bwsin/(mn) = 74sin13,30/(2.3,14) = 2,71  > 1 Suy ra: Z = 1/  
  4. vôùi  = 1,769 :Heä soá truøng khôùp ngang Suy ra Z = 0,752 - KH :Heä soá taûi troïng khi tính veà tieáp xuùc KH = KH KHKHv - KH = 1,07 - KH :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng treân caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp,heä soá naøy phuï thuoäc vaøo caáp chinh xaùc veà möùc ñoä laøm vieäc eâm Vaän toác voøng baùnh nhoû : v = dw1n1/60000 = 3,14 . 74 . 1520 / 60000 = 5,88 [m/s] Suy ra caáp chính xaùc laø 8 Tra baûng 6.14 vaø söû duïng phöông phaùp noäi suy ta coù: KH = 1,096 - KHv :Heä so ákeå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp,trò soá cuûa KHv ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc :  H bw d w1 KHv = 1 + 2T1 K H K H Trong ñoù : H = Hg0v aw / u Vôùi :v - vaän toác voøng baùnh nhoû v = 5,88 [m/s]
  5. - H :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa caùc sai soá aên khôùp ,tra baûng 6.15 ta ñöôïc: H = 0,002 - g0 :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa sai leäch caùc böôùc raêng baùnh 1 vaø 2 ,tra baûng 6.16 ta ñöôïc : g0 = 56 Thay vaøo ta ñöôïc : : H = 0,002 . 56 . 5,88 185 / 4 = 4,364 4,364.74.74 Suy ra : KHv = 1 + 2.36169,4.1,07.1,096 = 1,282 KH = 1,07 . 1,096 . 1,282 = 1,503 Vaäy ta tính ñöôïc : : H = 274 . 0,864 . 0,752  2.36169,4.1,503.5 / 74.4.72 2  = 105,96 [MPa] Ta coù [H] = 491 Vaäy ta thaáy caëp baùnh raêng caáp chaäm thoûa maõn ñieàu kieän beàn tieáp xuùc. 6.Kieåm nghieäm raêng theo söùc beàn uoán Ñeå ñaûm baûo ñoä beàn uoán cho raêng ,öùng suaát uoán sinh ra taïi chaân raêng khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp . F1 = 2T1KFYYYF1 / ( bw . dw1 . mn )  [F1] Vôùi : -T1 :Moâmen xoaén treân baùnh chuû ñoäng, T1 = 36169,4 [Nmm]
  6. -mn : moâñun phaùp , mn = 2 [mm] - bw : chieàu roäng vaønh raêng , bw = 74 [mm] - dw1 : ñöôøng kính voøng laên baùnh chuû ñoäng , dw1 = 74 [mm] - Y = 1 /  : Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng,  : heä soá truøng khôùp ngang,  = 1,769 Suy ra : Y = 1 / 1,769 = 0,565 - Y = 1 -  / 140 :Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng,  = 13,3 Suy ra : Y = 0,905 - YF1 , YF2 :Heä soá daïng raêng cuûa baùnh raêng 1 vaø 2.Phuï thuoäc vaøo soá raêng töông ñöông ( Zv1 = Z1 / cos3 = 39 , Zv2 = Z2 / cos3 = 156,2 ),vaø heä soá dòch chænh. Tra baûng 6.18 va söû duïng phöông phaùp noäi suy ta ñöôïc: YF1 = 3,64 YF2 = 3,6 - KF2 :Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán. KF = KFKFKFv Vôùi : - KF :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng khi tính söùc beàn uoán tra baûng ta coù : KF = 1,16
  7. - KF :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp khi tính veà uoán,tra baûng vaø söû duïng phöông phaùp noäi suy ta ñöôïc : KF = 1,29 - KFv :Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp khi tính veà uoán  F bw d w1 KFv = 1 + 2T1 K F K F Trong ñoù : F = Fg0v aw / u Vôùi - F = 0,006 - g0 = 56 - v = 5,88 [m/s] Suy ra : F =13,093 13,093.74.74 Thay leân ta coù : KFv = 1 + = 1,644 2.36169,4.1,16.1,29 Vaäy : KF = 1,16 . 1,29 . 1.644 = 2,46 Thay laïi treân ta ñöôïc : F1 = 2. 36169,4 .2,46 . 0,565 . 0,905 . 3,64 / ( 74 . 74 . 2 ) = 31,1 [MPa] AÙp duïng coâng thöùc : F2 = F1 . YF2 / YF1 = 30,74 [MPa] Ta coù : [F1] = 257 [MPa]
  8. [F2] = 247 [MPa] Ta thaáy thoûa maõn ñieàu kieän beàn uoán.