Xem mẫu

  1. Chương 7: Kieåm nghieäm raêng theo söùc beàn uoán Ñeå ñaûm baûo ñoä beàn uoán cho raêng ,öùng suaát uoán sinh ra taïi chaân raêng khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp . F1 = 2T1KFYYYF1 / ( bw . dw1 . m )  [F1] Vôùi : -T1 :Moâmen xoaén treân baùnh chuû ñoäng, T1 = 138934,9 [Nmm] -m : moâñun , m = 2 [mm] - bw : chieàu roäng vaønh raêng , bw = 74 [mm] - dw1 : ñöôøng kính voøng laên baùnh chuû ñoäng , dw1 = 74 [mm] - Y = 1 /  : Heä soá keå ñeán söï truøng khôùp cuûa raêng,  : heä soá truøng khôùp ngang,  = 1,772 Suy ra : Y = 1 / 1,772 = 0,564 - Y = 1 -  / 140 :Heä soá keå ñeán ñoä nghieâng cuûa raêng.Raêng thaúng coù  = 0 Suy ra : Y = 1 - YF1 , YF2 :Heä soá daïng raêng cuûa baùnh raêng 1 vaø 2.Phuï thuoäc vaøo soá raêng töông ñöông ( Zv1 = Z1 / cos3 = 37 , Zv2 = Z2 / cos3 = 148),vaø heä soá dòch chænh.
  2. Tra baûng 6.18 va söû duïng phöông phaùp noäi suy ta ñöôïc: YF1 = 3,77 YF2 = 3,6 - KF2 :Heä soá taûi troïng khi tính veà uoán. KF = KFKFKFv Vôùi : - KF :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng khi tính söùc beàn uoán tra baûng ta coù : KF = 1,23 - KF :Heä soá keå ñeán söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc ñoâi raêng ñoàng thôøi aên khôùp khi tính veà uoán,ñoái vôùi caëp baùnh raêng thaúng thì : KF = 1 - KFv :Heä soá keå ñeán taûi troïng ñoäng xuaát hieän trong vuøng aên khôùp khi tính veà uoán  F bw d w1 KFv = 1 + 2T1 K F K F Trong ñoù : F = Fg0v aw / u Vôùi - F = 0,011 - g0 = 73 - v = 1,472 [m/s] Suy ra : F = 8,04
  3. 8,04.74.74 Thay leân ta coù : KFv = 1 + = 1,13 2.138934,9.1,23.1 Vaäy : KF = 1,23 . 1 . 1.13 = 1.38 Thay laïi treân ta ñöôïc : F1 = 2.138934,9 . 1,38 . 0,564 . 1 . 3,77 / ( 74 . 74 . 2 ) = 74,45 [MPa] AÙp duïng coâng thöùc : F2 = F1 . YF2 / YF1 = 71 [MPa] Ta coù : [F1] = 257 [MPa] [F2] = 247 [MPa] Ta thaáy thoûa maõn ñieàu kieän beàn uoán. 7.Kieåm nghieäm ñieàu kieän beàn khi quaù taûi Khi laøm vieäc baùnh raêng coù theå bò quaù taûi ( thí duï khi môû maùy,haõm maùy...) Vôùi heä soá quaù taûi : Kqt = Tmax / T = 1,9 Trong ñoù : T moâmen xoaén danh nghóa Tmax :moâmen xoaén quaù taûi Vì vaäy ta caàn phaûi kieåm nghieäm veà quaù taûi döïa vaøo öùng suaát tieáp xuùc cöïc ñaïi vaø öùng suaát uoán cöïc ñaïi . - Ñeå traùnh bieán daïng dö hoaëc gaõy doøn lôùp beà maët,öùng suaát tieáp xuùc cöïc ñaïi Hmax khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp:
  4. Hmax = H K qt  [H]max Hmax = 416,875 1,9 = 574,622 [MPa] [H]max = 1540 [MPa] Thoûa maõn ñieàu kieän : Hmax  [H]max - Ñoàng thôøi ñeå ñeà phoøng bieán daïng dö hoaëc phaù hoûng tónh maët löôïn chaân raêng, öùng suaát uoán cöïc ñaïi Fmax taïi maët löôïn chaân raêng khoâng ñöôïc vöôït quaù moät giaù trò cho pheùp . Fmax =F . Kqt  [F]max F1max = F1 . Kqt = 74,45 .1,9 = 141,455 [MPa] F2max = F2 . Kqt = 71 .1,9 = 134,9 [MPa] Vôùi caëp baùnh raêng caáp chaäm coù : [F]max = 440 [MPa] thì ñieàu kieän beàn uoán khi quaù taûi ñöôïc thoûa maõn. B.Thieát Keá Caáp Nhanh Cuûa HGT Caáp nhanh cuûa HGT laø caëp baùnh raêng tru raêng nghieâng Do ñaây laø HGT ñoàng truïc neân caáp nhanh coù : aw1 = aw2 = 185 [mm] vaø coù U1 = U2 = 4 1. Choïn vaät lieäu - Do HGT laø ñoàng truïc neân ta choïn vaät lieäu caáp nhanh nhö cuûa caáp chaäm , vaät lieäu laø theùp 40X ñöôïc toâi caûi thieän 2.Ñònh öùng suaát cho pheùp,öùng suaát quaù taûi cho pheùp
  5. a.Ñònh öùng suaát cho pheùp Vaät lieäu hai caáp laø nhö nhau,theo tính toaùn ôû treân ta coù: [H1] = 518,2 [MPa] [H2] = 491 [MPa] [F1] = 257 [MPa] [F2] = 247 [MPa] Vôùi caáp nhanh HGT laø caëp baùnh raêng nghieâng neân ta coù : [H] = ( [H1] + [H2] ) / 2 = 504,6 [MPa] Ta thaáy ñieàu kieän : [H]  1,25 [H2] thoûa maõn b. Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp khi quaù taûi Vôùi vaät lieäu laøm baùnh raêng laø theùp 40X toâi caûi thieän : -ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp khi quaù taûi seõ laø : [H]max = 2,8 . ch = 2,8 . 550 = 1540 [MPa] -ÖÙng suaát uoán cho pheùp khi quaù taûi seõ laø : [F]max = 0,8 . ch = 0,8 . 550 = 440 [MPa] 3.Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa boä truyeàn Caáp nhanh HGT coù : aw1 = 185 [mm] U1 = 4 n1 = nI = 1520 [v/f] n2 = nII = 380 [v/f]
  6. T1 = 36169,4 [Nmm] T2 = 138934,9 [Nmm]
nguon tai.lieu . vn