Xem mẫu

  1. Chương 5: Ñònh öùng suaát cho pheùp vaø öùng suaát quaù taûi cho pheùp a.Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp [H] vaø öùng suaát uoán cho pheùp [F] ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : [H] = (oHlim / SH) ZR Zv KxH KHL [F] = (oFlim / SF ) YR YS KxF KFC KFL Trong ñoù : - ZR :heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä nhaùm maët raêng laøm vieäc. - Zv :heä soá xeùt ñeán aûnh cuûa vaän toác voøng. - KxH : heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa kích thöôùc baùnh raêng. - YR : Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa ñoä nhaùm maët löôïn chaân raêng. - YS : Heä soá xeùt ñeán ñoä nhaïy cuûa vaät lieäu ñoái vôùi taäp chung öùng suaát,ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: YS = 1,08 - 0,0695ln(m). Trong ñoù m laø moâñun [mm]. - KxF : Heä soá xeùt ñeán kích thöôùc raêng aûnh höôûng ñeán ñoä beàn uoán.
  2. Khi tính toaùn thieát keá sô boä ta laáy : ZR Zv KxH = 1 YR YS KxF = 1 - oHlim vaø oFlim :laàn löôït laø öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp vaø öùng suaát uoán cho pheùp öùng vôùi soá chu trình cô sôû . Tra baûng ta coù : oHlim1 = 2HB1 + 70 = 570 [MPa] oHlim2 = 2HB2 + 70 = 540 [MPa] oFlim1 = 1,8HB1 = 450 [MPa] oFlim2 = 1,8HB2 = 423 [MPa] - SH , SF :Heä soá an toaøn khi tính veà tieáp xuùc vaø uoán,tra baûng ta coù: SH = 1,1 SF = 1,75 - KFC :Heä soá xeùt ñeán aûnh höôûng ñaët taûi.Do ñaët taûi hai phía neân ta coù : KFC = 0,7 - KHL , KFL : Heä soá tuoåi thoï xeùt ñeán aûnh höôûng cuûa thôøi gian phuïc vuï vaø cheá ñoä taûi troïng cuûa boä truyeàn.Ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : KHL = mH N HO / N HE KFL = mF N FO / N FE vôùi : mH , mF :baäc cuûa ñöôøng cong moûi khi thöû veà tieáp xuùc vaø uoán.Khi ñoä raén maët raêng  350 HB thì : mH = 6 , mF = 6.
  3. - NHO : soá chu kì thay ñoåi öùng suaát cô sôû khi thöû veà tieáp xuùc.Ñöôïc tính theo coâng thöùc: NH0 =30 2,4 H HB vôùi HHB : ñoä raén Brinen Suy ra : NH01 = 30 . 2502,4 = 17067789 NH02 = 30 . 2352,4 = 14712420 - NF0 :Soá chu kì thay ñoåi öùng suaát cô sôû khi thöû veà uoán ,ta coù: NF0 = 4 . 106 ñoái vôùi taát caû caùc loaïi theùp. - NHE ,NFE :Soá chu kì thay ñoåi öùng suaát töông ñöông. Khi boä truyeàn laøm vieäc vôùi taûi troïng thay ñoåi nhieàu baäc,NHE ,NFE ñöôïc tính theo coâng thöùc: NHE = 60c( Ti / Tmax )3niti NFE = 60c( Ti / Tmax )mF niti Vôùi c :soá laàn aên khôùp trong moät voøng,ta co c = 1. - ni ,Ti ,ti :Laàn löôït laø soá voøng quay,moâmen xoaén ,toång soá giôø laøm vieäc ôû cheá ñoä thöù i.Töø sô ñoà taûi troïng ta coù: NHE1 = 60 ( 0,4 + 0,83 . 0,3 + 0,53 . 0,3). 380 . 15000 = 202156200 NHE2 = 60 ( 0,4 + 0,83 . 0,3 + 0,53 . 0,3). 95 . 15000 = 50539050 Ta thaáy NHE1, NHE2 ñeàu lôùn hôn NH01 , NH02 khi ñoù ta choïn:
  4. NHE1 = NH01 NHE2 = NH01 Suy ra :KHL1 = 1 KHL2 = 1 Töông töï ta coù: NHF1 = 60 ( 0,4 + 0,86 . 0,3 + 0,56 . 0,3). 380 . 15000 = 165299099 NFE2 = 60 ( 0,4 + 0,86 . 0,3 + 0,56 . 0,3). 95 . 15000 = 41324774 Ta thaáy NFE1 ,NFE2 ñeàu lôùn hôn NF0 ,ta cuõng choïn NFE1 = NF0 NFE2 = NF0 Suy ra : KFL1 = 1 KFL2 = 1 Thay vaøo treân ta tính ñöôïc : [H1] = 570 . 1 /1,1 = 518,2 [MPa] [H2] = 540 . 1 / 1,1 = 491 [MPa] [F1] = 450 . 1 / 1,75 = 257 [MPa] [F2] = 423 . 1 /1,75 = 247 [MPa] Ñoái vôùi caáp chaäm cuûa hoäp giaûm toác caëp baùnh raêng aên khôùp laø caëp baùnh raêng thaúng do ñoù öùng suaát tieáp xuùc cho pheùp seõ laø :
  5. [H] = 491 [MPa] b.Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp khi quaù taûi Vôùi vaät lieäu laøm baùnh raêng laø theùp 40X toâi caûi thieän : -ÖÙng suaát tieáp xuùc cho pheùp khi quaù taûi seõ laø : [H]max = 2,8 . ch = 2,8 . 550 = 1540 [MPa] -ÖÙng suaát uoán cho pheùp khi quaù taûi seõ laø : [F]max = 0,8 . ch = 0,8 . 550 = 440 [MPa]