Xem mẫu

  1. Chương 4: Xaùc ñònh kính thöôùc cuûa baùnh ñai - Xaùc ñònh chieàu roäng baùnh ñai B: B Da d  AÙp duïng coâng thöùc: B = (Z - 1 )t + 2e Vôùi ñai thang thöôøng tieát dieän loaïi A coù : t = 15[mm], e = 10[mm] , h0 = 3,3[mm] Suy ra : B = (3 - 1 ).15 - 2.10 = 50 [mm]. - Xaùc ñònh ñöôøng kính ngoaøi da cuûa baùnh ñai: AÙp duïng coâng thöùc : da = d + 2h0 Suy ra : da1 = 160 + 2.3,3 = 166,6 [mm] da2 = 315 + 2.3,3 = 321,6 [mm]
  2. 5. Xaùc ñònh löïc caêng ban ñaàu vaø löïc taùc duïng leân truïc: - Löïc caêng ban ñaàu F0 ñöôïc tính nhö sau: F0 = 780P1.Kñ /(v1.C.Z) + Fv Trong ñoù Fv laø löïc caêng do löïc li taâm sinh ra : Fv = qm.v2 Vôùi : qm khoái löôïng cuûa 1m chieàu daøi daây ñai,daây ñai thöôøng tieát dieän loaïi A coù : qm = 0,105[kg/m] Suy ra : Fv = 0,105.(24,59)2 = 63,5 [N] Vaäy : F0 = 780 . 6,121 .1,5 / ( 24,59 . 0,975.3 ) + 63,5 = 163,07 [N]. -Löïc taùc duïng leân truïc baùnh ñai ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Fr = 2F0 . Z .Sin(1/ 2) = 2 . 163,07 . 3 .Sin(169,760 / 2) =974,55 [N]
  3. Phaàn II - Thieát Keá Boä Truyeàn Ñoäng Baùnh Raêng Trong HGT I.Chæ Tieâu Thieát Keá Vaø Thöù Töï Thieát Keá 1.Choïn chæ tieâu Truyeàn ñoäng baùnh raêng duøng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc,thoâng thöôøng coù keøm theo söï thay ñoåi veà trò soá vaø chieàu cuûa vaän toác hoaëc moâmen. Tuøy theo vò trí töông ñoái giöõa caùc truïc maø ta phaân ra : -Truyeàn ñoäng baùnh raêng truï(raêng thaúng ,raêng nghieâng,raêng chöõ V ...) ñeå truyeàn chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc song song. -Truyeàn ñoäng baùnh raêng coân (raêng thaúng,raêng nghieâng,raêng chöõ V ...) duøng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc giao nhau. ÔÛ ñaây ta thieát keá hoäp giaûm toác ñoàng truïc vôùi caëp baùnh raêng thaúng duøng cho caáp chaäm vaø caëp baùnh raêng nghieâng duøng cho caáp nhanh. Do caùc baùnh raêng trong hoäp giaûm toác coù ngaâm daàu neân daïng phaù hoûng chính laø troùc roã beà maët raêng vaø gaãy raêng.Ñoù laø caùc phaù hoûng moûi do taùc duïng laâu daøi cuûa öùng suaát tieáp xuùc vaø öùng suaát uoán thay ñoåi coù chu kì gaây neân.Ngoaøi ra coøn coù theå bò bieán daïng dö ,gaây doøn lôùp beà maët hoaëc phaù hoûng tónh ôû chaân raêng do quaù taûi.Vì vaäy chæ tieâu thieát keá laø chæ tieâu söùc beàn tieáp xuùc vaø söùc beàn uoán.Sau khi thieát keá xong caàn kieåm nghieäm laïi ñieàu kieän beàn : khi tieáp xuùc,uoán vaø khi quaù taûi. 2.Trình töï thieát keá
  4. -Choïn vaät lieäu -Xaùc ñònh öùng suaát cho pheùp -Tính sô boä moät kích thöôùc cô baûn cuûa boä truyeàn ñoäng baùnh raêng ,treân cô sôû ñoù xaùc ñònh caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng laøm vieäc cuûa boä truyeàn roài tieán haønh kieåm nghieäm raêng veà ñoä beàn khi tieáp xuùc,uoán vaø quaù taûi. -Xaùc ñònh caùc kích thöôùc hình hoïc cuûa boä truyeàn. Treân ñaây laø thöù töï caùc böôùc thieát keá chung nhaát cho caùc boä truyeàn.Khi ta thieát keá HGT ñoàng truïc goàm coù caáp chaäm vaø caáp nhanh thì ta phaûi thieát keá cho caáp chaäm tröôùc,caáp nhanh sau. II. Caùc Böôùc Thieát Keá Cho Boä Truyeàn Hoäp Giaûm Toác Ñoàng Truïc. A.Thieát Keá Caëp Baùnh Raêng Caáp Chaäm Cuûa HGT 1.Choïn vaät lieäu -Choïn vaät lieäu thích hôïp laø moät böôùc quan troïng trong vieäc tính toaùn thieát keá chi tieát maùy noùi chung vaø truyeàn ñoäng baùnh raêng noùi rieâng. -Theùp ñeå cheá taïo baùnh raêng ñöôïc chia laøm hai nhoùm khaùc nhau veà coâng ngheä caét raêng,nhieät luyeän vaø khaû naêng chaïy moøn : -Nhoùm I: coù ñoä raén HB  350 ,baùnh raêng ñöôïc thöôøng hoùa hoaëc toâi caûi thieän.Nhôø ñoä raén thaáp neân coù theå caét raêng chính xaùc sau khi nhieät luyeän,ñoàng thôøi nhôø vaäy boä truyeàn coù khaû naêng chaïy moøn.
  5. -Nhoùm II coù ñoä raén HB > 350 ,baùnh raêng thöôøng ñöôïc toâi theå tích ,toâi beà maët,thaám Caùcbon,thaám Nitô ... Do boä truyeàn ta thieát keá coù taûi nhoû (Pr = 6,5 KW) neân ta choïn vaät lieäu nhoùm I,beân caïnh ñoù ñeå cho hai baùnh coù ñoä beàn moûi laø ngang nhau ,ta choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng nhoû coù ñoä cöùng lôùn hôn vaät lieäu laøm baùnh raêng lôùn töø 10 ñeán 15 ñôn vò B . Tra baûng 6.1 ta choïn vaät lieäu laøm baùnh raêng caáp chaäm laø : Theùp 40X ñöôïc toâi caûi thieän coù ñoä raén HB töø 230 ñeán 260. Choïn ñoä raén cho baùnh 1: HB1 = 250. Choïn ñoä raén cho baùnh 2: HB2 = 235.