Xem mẫu

  1. Chương 3: Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa boä truyeàn 2.1 Xaùc ñònh ñöôøng kính baùnh ñai nhoû: Duøng daõy tieâu chuaån cuûa ñöôøng kính baùnh ñai : d(mm):63,71,80,90,100,112,125,140,160,180,200,224,250,280,3 15,355,400,450,500,560,630,910,800,900,1000… Ta choïn d1 = 160 (mm) Vaän toác voøng cuûa ñai : v1 = d1 .nñc /(60000) = 160 . 2935 /(60000) = 24,59[m/s] Ta thaáy : v1 < 25 [m/s] thoaû maõn ñieàu kieän ñeå ta choïn loaïi ñai thang thöôøng Tính ñöôøng kính baùnh ñai lôùn theo coâng thöùc : d2 = d1 .Uñ .(1 -  ) Vôùi Uñ :tæ soá truyeàn cuûa boä truyeàn ñoäng ñai Uñ = 1,931  : heä soá tröôït cuûa daây ñai. Choïn  = 0,01. Suy ra : d2 = 160. 1,931 .(1 - 0,01) = 305,87 [mm].
  2. Theo daãy tieâu chuaån cuûa ñöôøng kính baùnh ñai ta choïn : d2 =315 [mm]. Töø giaù trò cuûa ñöôøng kính baùnh ñai lôùn ôû treân ta tính ñöôïc tæ soá truyeàn thöïc teá cuûa boä truyeàn ñai : Uñtt = d2 /[d1 .(1 -  )] = 1,99 Vôùi tæ soá truyeàn thöïc teá vöøa tính ñöôïc ôû treân ta ñi nghieäm laïi möùc ñoä sai leäch cuûa tæ soá truyeàn : U = (Uñtt - Uñ )/ Uñ =0,059 Suy ra U = 3,06 %. 2.2. Xaùc ñònh khoaûng caùch truïc a: Khoaûng caùch truïc a ñöôïc löïa choïn thoâng qua tæ soá truyeàn Uñ vaø ñöôøng kính baùnh ñai lôùn d2 , ñöôïc cho trong baûng 4-14: Uñ 1 2 3 4 5 6 a/d2 1,5 1,2 1,0 0,95 0,9 0,85 Ta thaáy tæ soá truyeàn Uñ = 1,931 khoâng truøng vôùi caùc giaù trò ñaõ cho trong baûng neân ta phaûi söû duïng phöông phaùp noäi suy ñeå tiùnh ñöôïc giaù trò a caàn tìm: Tæ soá : a/d2 = 1,2 + (2 - 1,931).(1,5 - 1,2) = 1,2207 Suy ra a = 1,2207 . 315 = 384,52 [mm]. Tuy vaäy khoaûng caùch truïc a ñaõ tính ñöôïc ôû treân caàn phaûi thoaû maõn ñieàu kieän laø : 0,55(d1 + d2 ) + h  a  2(d1 + d2 )
  3.  0,55(160 + 315) + 8  384,52  2(160 + 315)  269,25  384,52  950 . Ta thaáy ñieàu kieän treân ñaõ ñöôïc thoaû maõn. 2.3. Xaùc ñònh chieàu daøi daây ñai : AÙp duïng coâng thöùc : l = 2a + ( d1 + d2 )/2 + (d2 - d1 )2 / (4a) Suy ra : l = 1530 [mm]. Döïa vaøo daõy tieâu chuaån chieàu daøi l cuûa daây ñai ta choïn ñöôïc : l = 1600 [mm]. Kieåm nghieäm tuoåi thoï daây ñai : AÙp duïng coâng thöùc : i = v1 / l  [imax] = 10 Ta thaáy i = 24,59 . 1000 /1600 = 15,37 Ta thaáy vôùi giaù trò cuûa l ôû treân khoâng thoaû maõn ñieàu kieän veà tuoåi thoï daây ñai neân ta phaûi choïn giaù trò cuûa l lôùn hôn . Döïa vaøo baûng tieâu chuaån cuûa l ta choïn ñöôïc giaù trò cuûa l laø : l = 2500 [mm] Vôùi giaù trò môùi cuûa chieàu daøi ñai ta phaûi tính laïi khoaûng caùch truïc a: AÙp duïng coâng thöùc : a =    2  82 / 4 vôùi : = l - (d1 + d2 ) / 2 = 2500 -  (160 + 315 ) / 2 = 1753.87
  4.  = (d2 - d1 )/ 2 = 155 Suy ra : a = 863 [mm]. 2.4.Tính goùc oâm cuûa daây ñai (treân baùnh nhoû: AÙp duïng coâng thöùc : 1800 - ( d2 - d1 )570 / a = 1800 - (315 - 160 )570 / 863 Suy ra : 1 = 169,760. Ta thaáy 1 thoaû maõn ñieàu kieän 1  1200 . 3.Xaùc ñònh soá daây ñai Z: Soá daây ñai Z ñöôïc tính theo coâng thöùc : Z = P1 .Kñ / ([P0 ].C .Cl .Cu .Cz) Trong ñoù : -P1 :Coâng suaát treân truïc baùnh ñai chuû ñoäng, P1 = 7,5 [KW]. -Kñ :Heä soá taûi troïng ñoäng ,tra baûng ta coù Kñ = 1,5. -[P0] coâng suaát cho pheùp ,KW,xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm öùng vôùi :boä truyeàn coù soá ñai Z = 1,chieàu daøi l0 ,tæ soá truyeàn Uñ = 1 vaø taûi troïng tónh.Trò soá cuûa [P0]ta tra ñöôïc trong baûng 4.19 ñoàng thôøi ta söû duïng phöông phaùp noäi suy ta seõ tính ñöôïc giaù trò cuûa [P0] caàn thieát cho boä truyeàn ta ñang thieát keá. 4,09  3,78 [P0] = 3,78 + (24,59 - 20) =4,065. 5 - C :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng goùc oâm 1 , C ñöôïc tính theo coâng thöùc:
  5. C = 1 - 0,0025  1800 - 1  vôùi 1  ( 1500 ,1800 ). Suy ra : C = 1 - 0,0025( 1800 - 169,76 ) C = 0,975 - Cl :Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa chieàu daøi ñai,trò soá cuûa Cl phuï thuoäc vaøo tæ soá giöõa chieàu daøi ñai cuûa boä truyeàn ñang xeùt l vaø chieàu daøi ñai l0 laáy laøm thí nghieäm: Ta coù : l = 2500[mm] l0 = 1700[mm]. Suy ra : l / l0 =1,47 Tra baûng 4.16 ñoàn thôøi söû duïng phöông phaùp noäi suy ta coù : 1,1  1,07 Cl = 1,07 + ( 1,47 - 1,4) =1,085 0,2 Cu: Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa tæ soá truyeàn ,ta thaáy Cu taêng seõ laøm taêng ñöôøng kính baùnh ñai lôùn ,do ñoù ñai ít bò uoán hôn khi tieáp xuùc vôùi baùnh ñai naøy.Tra baûng vaø söû duïng phöông phaùp noäi suy ta coù: 1,13  1,12 Cu = 1,12 + (1,931 - 1,8) = 1,123 0,4 - Cz : Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa söï phaân boá khoâng ñeàu taûi troïng cho caùc daây ñai.Khi tính Cz coù theå döïa vaøo tæ soá: P1 / [P0] =Z' = 7,5 / 4,065 = 1,8 Tra baûng ta coù : Cz = 1. Suy ra :
  6. 7,5.1,5 Z= = 2,33. 4,065.0,975.1,085.1,123.1 Ta thaáy soá daây ñai Z phaûi nguyeân ,ñoàng thôøi phaûi ñuû soá daây ñai ñeå ñuû beàn neân ta seõ laøm troøn leân.Vaäy soá daây ñai seõ laø : Z = 3.