Xem mẫu

  1. Chương 2: Tính Toaùn Ñoäng Hoïc 1.Xaùc ñònh tæ soá truyeàn toång Ut cuûa toaøn boä heä thoáng: Tæ soá truyeàn cuûa toaøn boä heä thoáng seõ ñöôïc caùc ñònh nhö sau: Ta coù: Ut = nñc /nr =2935 / 95 =30,895 2.Phaân tæ soá truyeàn Ut cho caùc boä truyeàn : Beân caïnh vaät lieäu cheá taïo baùnh raêng vaø ñieàu kieän chòu taûi,vieäc phaân phoái tæ soá truyeàn Uh cho caùc caáp boä truyeàn trong hoäp coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán kích thöôùc vaø khoái löôïng cuûa hoäp giaûm toác.coù nhieàu phöông phaùp phaân phoái tæ soá truyeàn ,xuaát phaùt töø caùc yeâu caàu veà coâng ngheä ,veà kích thöôùc vaø khoái löôïng goïn nheï,vaán ñeà boâi trôn caùc baùnh raêng aên khôùp .Xong caùc phöông phaùp naøy ñeàu döïa vaøo ñieàu kieän söùc beàn ñeàu:caùc baùnh raêng trong hoäp caàn coù khaû naêng taûi tieáp xuùc nhö nhau. Ta coù : Ut = Uñ .Uh 2.1 Choïn Uñsb =1,5 (ñaõ choïn ôû treân) Vaäy suy ra : Uh = Ut/Uñsb =30,895 / 1.5 =20,596 2.2 Phaân Uh cho caáp nhanh vaø caáp chaäm cuûa HGT: Ta coù : Uh =U1 . U2 Trong ñoù : U1 - tæ soá truyeàn caáp nhanh. U2 -tæ soá truyeàn caáp chaäm.
  2. Ñoái vôùi HGT ñoàng truïc :ñeå kích thöôùc baùnh lôùn cuûa hai caáp ít cheânh leäch nhau ( neáu choïn cuøng vaät lieäu) ñeå thoaû maõn ñieàu kieän boâi trôn thì ta neân laáy : U1 =U2 =(Uh)1/2 =4,49 Theo baûng tieâu chuaån hoaù veà tæ soá truyeàn cho HGT ta seõ choïn caùc tæ soá truyeàn nhö sau: U1 = U2 = 4. 2.3.Tính laïi giaù trò Uñ theo U1 ,U2 ñaõ choïn: Ta coù : Ut Uñ = = 1,931 Uh 3.Xaùc ñònh coâng suaát , moâmen vaø soá voøng quay treân caùc truïc cuûa HGT: 3.1. Coâng suaát : Coâng suaát treân caùc truïc seõ ñöôïc tính nhö sau: Truïc I : PI = Pct .ñ .oâl = 6,121 . 0,95 . 0.99 = 5,7568[KW] Truïc II: PII = PI .1 .oâl = 5,7568 .0.97 . 0.99 = 5,5283 [KW]
  3. Truïc III: PIII = PII .2 .oâl = 5,5283 .0.97 .0.99 = 5,3088 [KW] 3.2.Vaän toác quay cuûa caùc truïc seõ ñöôïc tính nhö sau: Truïc I: nI = nñc /Uñ =2935 / 1,931 =1520 [v/f] Truïc II : nII = nI /U1 = 1520/4 = 380 [v/f] Truïc III nIII = nII /U2 = 380/4 = 95 3.3 Moâmen treân caùc truïc: Truïc I TI = 9,55 . 106 .P1 / nI = 9,55 . 106 .5,7568/ 1520 = 36169,4[KNmm]. Truïc II TII = 9,55.106.PII / nII =9,55 .106 . 5,5283/ 380 = 138934,9 [KNmm]. Truïc III TIII = 9,55 . 106 .PIII / nIII = 9,55 . 106 . 5,3088 /95 = 533674,1 [KNmm] Truïc Ñoäng cô I II III Thoâng soá
  4. Coâng suaát Pct =6,121 PI = 5,7568 PII = 5,5283 PIII = 5,3088 [KW] Soá voøng nñc = 2935 nI = 1520 nII = 380 nIII = 95 quay [v/f] Tæ soá Uñ = 1,931 U1 = 4 U2 = 4 truyeàn Moâmen TI = TII = TIII = xoaén 36169,4 138934,9 533674,1 [Nmm] III.Thieát keá truyeàn ñoäng ñai thang 1.Choïn loaïi ñai vaø tieát dieän ñai Ñai thang coù 3 loaïi :Ñai thang thöôøng ,ñai thang heïp vaø ñai thang roäng. Ñai thang thöôøng ñöôc duøng phoå bieán neân ta choïn loaïi naøy. Ñai thang thöôøng coù 7 loaïi :O,A,...,E. Döïa vaøo baûng 4-1 Tr 57,ta choïn ñöôïc loaïi tieát dieän ñai thang thöôøng caàn duøng ñoù laø:ñai thang thöôøng tieát dieän loaïi A.
  5. Ñoái vôùi ñai thang tieát dieän loaïi A coù caùc thoâng soá hình hoïc nhö sau: bt =11 [mm], b = 13 [mm] yo =2,8 [mm] h = 8 [mm]