Xem mẫu

  1. Chương 11: Xaùc ñònh ñöôøng kính vaø chieàu daøi caùc ñoaïn truïc a. Truïc I l12 = 63,5 [mm] l13 = 65,5 [mm] l11 = 131 [mm] Caùc löïc taùc duïng : Fr = 974,6 [N] Ft11 = 1004,7 [N] Fr11 = 386 [N] Fa11 = 237,5 [N] Veõ bieåu ñoà moâmen :
  2. Ft11 Fa11 Fr n1 Fy10 Fr11 Fy11 T1 2 0 3 1 Fx10 Fx11 63.5 129.0 194.5 32903,925 My[Nmm] 22577,375 8550 Mx[Nmm] 61883,925 36169,4 T1[Nmm] 20.0 26.0 25.0 + Tính toaùn ñöôøng kính truïc taïi caùc tieát dieän j theo coâng thöùc :
  3. dj = 3 M tñ /(0,1[ Trong ñoù : - [] :öùng suaát cho pheùp cuûa theùp cheá taïo truïc .Theùp cheá taïo truïc ta choïn laø theùp 40X coù : b =850 [MPa] Ta coù ñöôøng kính sô boä cuûa truïc I laø : d1 = 20,5 [mm] Tra baûng 10.5 ta ñöôïc : [] = 67 [MPa] - Mtñj :Moâmen töông ñöông taïi tieát dieän j treân chieàu daøi truïc Mtñj = M 2  T j2 j Vôùi : Tj : moâmen xoaén Mj : moâmen toång Mj = M yj  M xj 2 2 Suy ra : Mtñ2 = 36169,4[Nmm] d2 =17,54 [mm] Daõy tieâu chuaån ñöôøng kính trong cuûa oå laên : [mm] 15 , 17 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 80 , 85 , 90 , 95 , 100... Daõy tieâu chuaån ñöôøng kính truïc taïi caùc tieát dieän coù laép baùnh ñai,baùnh raêng,baùnh vít,ñóa xích ,khôùp noái : [mm] 10 , 10,5 , 11 , 11,5 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 42 , 45 , 48 , 50 , 55 , 60 , 63 , 65 , 70 , 80 , 85 ,
  4. 95 , 100 , 105 , 110 , 120 , 125 , 130 , 140 , 150 , 160 ... Do taïi tieát dieän naøy coù laép baùnh ñai neân ñöôøng kính truïc caàn laáy theo tieâu chuaån vaäy ta laáy d2 = 20 [mm] - Ta coù : M0 = Mx0 = 61883,925 [Nmm] suy ra : Mtñ0 = 71678,76 [Nmm] d0 = 22,03[mm] Do taïi tieát dieän naøy laép oå do vaäy caàn phaûi laáy d0 theo daõy tieâu chuaån ñöôøng kính trong cuûa oå laên . Do vaäy ta choïn d0 = 25 [mm] - Ta coù : M3 = 39905 [Nmm] Suy ra : Mtñ3 = 50730,4 [Nmm] d3 = 20,03 [mm] Taïi tieát dieän 3 treân truïc 1 coù laép baùnh raêng do vaäy ñöôøng kính ñoaïn truïc naøy caàn laáy theo daõy tieâu chuaån,do coøn caàn ñaûm baûo tính coâng ngheä thaùo laép vì vaäy ta laáy d3 = 26 [mm] -Taïi tieát dieän 1 treân truïc 1 coù laép oå laên neân ta cuõng laáy ñöôøng kính ñoaïn naøy theo daõy tieâu chuaån vaø ta laáy d1 = d0 = 25 [mm] Ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän treân truïc 1 Tieát dieän 0 1 2 3 d[mm] 25 25 20 26
  5. b.Truïc 2 Caùc löïc taùc duïng leân truïc: Ft12 = 1004,7 [N] , Fr12 = 386 [N] , Fa12 = 237,5 [N] , Ft21 = 3755 [N] , Fr21 = 1366,7 [N] Döïa vaøo caùc phöông trình caân baèng tónh hoïc ta tính ñöôïc : Fx20 =89,2 [N] , Fx21 = 2661,1 [N] Fy20 = 729,7 [N] , Fy21 = 1023 [N] Bieåu ñoà moâmen:
  6. 304.0 233.5 67.5 Fy20 Fy21 0 2 3 1 Fx20 n2 Ft21 Fr21 Fx21 Fr12 Fa12 Ft12 187608,4 6021 My[Nmm] 72109 34200 Mx[Nmm] 49254,75 138934,9 T2[mm] Ø25.0 Ø25.0 Ø30.0 Ø36.0
  7. Söû duïng coâng thöùc : dj = 3 M tñ /(0,1[] Ta tính ñöôøng kính cuûa truïc taïi caùc tieát dieän j ( caùc tieát dieän coù laép caùc chi tieát quay hay laø oå laên ). Ta coù ñöôøng kính sô boä cuûa truïc 2 laø d2 = 35 [mm] Tra baûng 10.5 vaø söû duïng phöông phaùp noäi suy ta ñöôïc : [] = 64 [MPa] Ta coù : M2 = M x22  M y 2 2 = 49621,4 [Nmm] Suy ra : Mtñ2 = M 2  T22 2 = 147530,3[Nmm] d2 = 3 M tñ2 /(0,1.64) = 28,45[mm] Taïi tieát dieän 2 cuûa truïc 2 coù laép baùnh raêng do vaäy caàn laáy d2 theo daãy tieâu chuaån, suy ra ta laáy : d2 = 30 [mm] Töông töï ta coù : M3 = 200989,1 [Nmm] Mtñ3 = 244334,78 [Nmm] Suy ra : d3 = 33,67 [mm] Taïi tieát dieän 3 cuûa truïc 2 coù laép baùnh raêng leân ta cuõng laáy d3 theo tieâu chuaån ,ta laáy d3 = 36 [mm]
  8. Taïi tieát dieän 0 vaø 1 cuûa truïc 2 laø nôi laép caùc oå laên ,do ñoù ñöôøng kính truïc taïi caùc tieát dieän naøy cuõng phaûi laáy theo daõy tieâu chuaån ,do vaäy ta laáy d0 = d1 = 25 [mm] Ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän cuûa truïc 2 Tieát dieän 0 1 2 3 d[mm] 25 30 36 25 c. Truïc 3 Caùc löïc taùc duïng leân truïc 3: Ft22 = 3755 [N] , Fr22 = 1366,7 [N] , Fx33 Löïc Fx33 ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: Fx33 = ( 0,2..0,3 ) 2T3 / Dt Vôùi : - T3 : Moâmen xoaén treân truïc 3 , T3 = 533674,1 [Nmm] - Dt : Ñöôøng kính voøng troøn qua taâm caùc choát cuûa noái truï voøng ñaøn hoài Tra baûng 16.10 vaø söû duïng phöông phaùp noäi suy ta ñöôïc : Dt = 132 [mm] Suy ra : Fx33 = 1617,2 [N] Chieàu cuûa Fx33 ñöôïc giaû xaùc ñònh sao cho truïc 3 ôû traïng thaùi nguy hieåm nhaát,do vaäy Fx33 coù chieàu ngöôïc vôùi Ft22 Söû duïng caùc phöông trình caân baèng tónh hoïc ta xaùc ñònh ñöôïc Fx30 = 3511,9 [N] Fx31 = 1374,9 [N]
  9. Fy30 = Fy31 = 683,35 [N] Töø bieåu ñoà moâmen ta ñi xaùc ñònh ñöôøng kính truïc taïi nhöõng maët caét coù laép chi tieát quay hay oå laên. AÙp duïng coâng thöùc : dj = 3 M tñj /(0,1[] Ta coù : M2 = M x22  M y 2 2 = 244300,53 [Nmm] Suy ra : Mtñ2 = M 2  T32 2 = 586933,38 [Nmm] d2 = 3 M tñ 2 /(0,1[] Vôùi ñuôøng kính truïc 3 sô boä laø :d3sb = 50 ,tra baûng 10.5 ta coù :[] = 55 [MPa] Vaäy : d2 = 47,43 [mm] Töông töï treân ta coù: - M1 = My1 = 230451 [Nmm] Mtñ1 = 581305,176 [Nmm] Suy ra : d1 = 47,28 Ta choïn : d1 = 50 [mm] - M3 = T3 = 533674,1 [Nmm] Suy ra : d3 = 44,7 [mm] Ta laáy d3 = 45 [mm] Tieát dieän 0 cuûa truïc laép oå laên,ta choïn : d0 = d1 = 50 [mm] Do taïi tieát dieän 2 treân truïc 3 laép baùnh raêng to cuûa caáp chaäm,neân ta phaûi laáy d2 theo daõy tieâu chuaån vaø ñeå ñaûm baûo tính coâng ngheä thaùo laép do ñoù ta laáy d2 = 52 [mm] Ñöôøng kính taïi caùc tieát dieän treân truïc 3 Tieát dieän 0 1 2 3 d[mm] 50 50 52 45
  10. Bieåu Ñoà Moâmen Fr22 Fx33 Fy30 Ft22 T3 n3 0 2 1 3 Fx30 Fx31 70.5 141.0 283.5 My[Nmm] 230451 247589,2 Mx[Nmm] 48176,17 533674,1 T3[Nmm] 50.0 52.0 45.0