Xem mẫu

  1. Sô Ñoà Heä Thoáng Vaø Ñoà Thò Taûi Troïng 2 3 x x 1 x x Hình 1 : Sô ñoà heä daãn ñoäng hoäp giaûm toác 2 caáp baùnh raêng truï ñoàng truïc 1 : Ñoäng cô ñieän 2 : Boä truyeàn ñoäng ñai 3 : Hoäp giaûm toác T 1,9T T1 T T2 0,8T 0,5T T3 t 0,4tck 0,3tck 0,3tck tck
  2. Hình 2 : Ñoà Thò Taûi Troïng Chương 1: Choïn ñoäng cô daãn ñoäng heä thoáng, tính toaùn ñoäng hoïc vaø thieát keá truyeàn ñoäng ñai thang I.Choïn ñoäng cô 1.choïn loaïi ñoäng cô: Caùc loaïi ñoäng cô goàm coù: -ñ/c ñieän moät chieàu:ñaét neân ít duøng. - ñ/c cô ñieän xoay chieàu goàm: -1 pha :hieäu suaát thaáp ,coâng nghieäp ít duøng. -3 pha:coâng nghieäp hay duøng,goàm 2 loaïi: -ñ/c 3 pha doàng boä:ñaét ,phaûi coù thieát bò phuï deå khôûi ñoäng neân ta khoâng duøng loaïi naøy. -ñ/c 3 pha khoâng ñoàng boä: goàm 2 loaïi: +Roâ to daây quaán :kích thöôùc lôùn ,vaän haønh phöùc taïp. +Roâ to ngaèn maïch:keát caáu ñôn giaûn,giaù thaønh haï,laøm vieäc tin caäy,ñöôïc duøng phoå
  3. bieán vì vaäy ta choïn loaïi naøy. 2.Tính coâng suaát caàn thieát cuûa ñoäng cô: Coâng suaát treân truïc ñoäng cô ñieän ñöôïc xaùc ñònh: Ptñ =Pr  (Ti )2 ti T  ti Trong ñoù:Pr -coâng suaát treân truïc ra cuûa HGT ,ñaõ cho Pr =6.5[KW]. Suy ra: Ptñ =5.309 [KW] Ta coù: Pct =Ptñ/t t -hieäu suaát toång cuûa heä daãn doäng. t =ñ .h vôùi ñ -hieäu suaát truyeàn ñoäng ñai,laáy ñ =0.95 h -hieäu suaát cuûa HGT ,tính nhö sau: h =ol3.brt2 Tra baûng ta laáy :ol =0,99 ; brt =0,96 Suy ra: t =0,8673 Vaäy Pct =6,121[KW] 3.Xaùc ñònh soá voøng quay sô boä cuûa ñoäng cô: Ta tieán haønh choïn tæ soá truyeàn sô boä cho boä truyeàn ñai vaø HGT : Theo caùc baûng tieâu chuaån ta coù theå choïn caùc tæ soá truyeàn sô boä cho boä truyeàn ñai vaø HGT.
  4. Choïn : Uhgtsb=16 Uñsb =1,5 Khi ñoù tæ soá truyeàn cuûa toaøn boä heä thoáng seõ laø: Ut =Uhgtsb.Uñsb =1,5 . 16 =24 Töø caùc tæ soá truyeàn sô boä ñaõ choïn ôû treân ta coù theå tính ñöôïc soá voøng quay sô boä cho ñoäng cô: nsb=Ut.nr = 24 . 95 =2280 [v/f]. 4.Choïn nhaõn hieäu ,quy caùch ñoäng cô: Ñieàu kieän ñeå choïn ñoäng cô seõ laø: Pñc Pct nñc  nsb Tmm/T  Tk/Tñn. Tra baûng ta choïn ñöôïc ñoäng cô caàn thieát laø K160S2 Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa ñoäng cô K160S2 nhö sau: Kieåu Coâng Vaän toác cos Ik / TK/Tñ Khoái  Iñn  n ñoäng Suaát[KW quay[v/f % löôïng[kg cô ] ] ] K160S 7,5 2935 0,93 7, 86 2,2 94 2 3