Xem mẫu

  1. Chương 14: Chöông trình delay Ñeå khoáng cheá thôøi gian delay naïp giaù trò ban ñaàu cho timer. Set cho timer chaïy. Khi timer ñeám baèng thôøi gian naïp thì côø baùo traøn ñöôïc set leân [1]. Muoán thôøi gian delay lôùn naïp giaù trò cho R4, giaûm R4 sau moãi laàn traøn timer. Nhö theá thôøi gian delay seõ laø: t = (R4) x count0. Khi R4 = 0 laø heát thôøi gian delay. Baét ñaàu TH0  # HIGHT COUNT0 TL0  # LOW COUNT0 TR0 = 1 Chaïy timer S COUNT 0 (FFFF  0000) Ñ Xoùa côø traøn R4 - 1 R4 = 0 S Ñ Ret
  2. 12. Chöông trình con löu soá saûn phaåm soá hoäp trong moãi ca saûn xuaát: Chöông trình naøy löu keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát. Soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H  53H. Xeùt noäi dung oâ nhôù 2EH, neáu noäi dung oâ nhôù 2EH = 1 vaø sau khi ñeám xong vaø baêng chuyeàn baùo hieäu ngöng ñeám thì noäi dung oâ nhôù 2EH trao cho thanh ghi A vaø löu keát quaû vaøo ca 1. Neáu ca sau cho pheùp hoaït ñoäng thì noäi dung oâ nhôù 2EH taêng leân 1 vaø töông töï ñöôc löu vaøo ca töông öùng ( ca = ca tröôùc + 1). 13. Chöông trình con cho pheùp xem soá lieäu cuûa ca saûn xuaát: Chöông trình naøy xem keát quaû cuûa moãi ca saûn xuaát, cuï theå laø xem noäi dung soá hoäp soá saûn phaåm trong moãi ca saûn xuaát. ÔÛ ñeà taøi naøy chuùng em chæ vieát chöông trình xem toái ña laø 9 ca. Töùc laø khi muoán kieåm tra ca naøo thì nhaäp cuï theå ca ñoù laø ca thöù maáy
  3. thoâng qua baøn phím baèng caùch nhaán moät soá. Tröôùc ñoù soá hoäp, soá saûn phaåm ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø 30H  53H. Khi ro-le baêng chuyeàn ñaõ ngöng hoaït ñoäng sau moät ca naøo ñoù neáu tieáp tuïc muoán nhaäp soá lieäu vaøo ñeå ñeám cho ca tieáp theo thì nhaán moät phím baát kyø khaùc phím E . Coøn neáu nhaán phím E töùc laø cho pheùp xem soá lieäu cuûa caùc ca, chæ caàn nhaán phím coù loaïi tröø phím chöùc naêng thì maõ phím nhaán ñoù ñöôïc löu vaøo thanh ghi A. Neáu A baèng maáy thì seõ ñöa noäi dung oâ nhôù löu soá lieäu ca ñoù ra boä phaän hieån thò. Vaø neáu muoán xem tieáp ca naøo nöõa thì cöù nhaán phím cho pheùp xem E roài nhaäp soá lieäu vaøo. Coøn khi muoán löu soá ca nhieàu hôn nöõa nhö toái ña laø töø 0 99 hay töø 0  999 hay töø 0  999 thì töông töï nhö treân chæ khaùc laø khi nhaäp soá lieäu vaøo thì goïi nhaán toái ña 2 soá , 3soá, hay 4 soá thì chöông trình nhaäp soá laïi gioáng nhö trong chöông trình con nhaäp soá saûn phaåm vaø soá hoäp, vaø nhieàu ca ñöôïc löu thì soá oâ nhôù cuõng phaûi ñöôïc taêng theo. Soá saûn phaåm, hoäp cuûa caùc ca ñöôïc löu vaøo oâ nhôù Ñöa soá lieäu cuûa caùc ca trong oâ nhôù ra hieån thò
  4. A  2EH 30H  LUUHOPL LÖU: Ñ 31H  LUUHOPH A =#01H 32H  LUU_SPL 33H  LUU_SPH S 34H  LUUHOPL A =#02H Ñ 35H  LUUHOPH 36H  LUU_SPL S 37H  LUU_SPH 38H  LUUHOPL Ñ 39H  LUUHOPH A =#03H 3AH  LUU_SPL 3BH  LUU_SPH S 3CH  LUUHOPL Ñ 3DH  LUUHOPH A =#04H 3EH  LUU_SPL 3FH  LUU_SPH S 40H  LUUHOPL Ñ 41H  LUUHOPH A =#05H 42H  LUU_SPL 43H  LUU_SPH
  5. (2) 44H  LUUHOPL 45H  LUUHOPH A =#06H Ñ 46H  LUU_SPL 47H  LUU_SPH S 48H  LUUHOPL Ñ 49H  LUUHOPH A =#07H 4AH  LUU_SPL 4BH  LUU_SPH S
  6. Löu ñoà chöông trình cho pheùp xem soá lieäu Goïi chöông trình con doø phím LUUHOPL  #FFH Ñ LUUHOPH  #FFH XEM: A =#00H LUU_SPL  #FFH LUU_SPH  #FFH S LUUHOPL  30H Ñ LUUHOPH  31H A =#01H LUU_SPL  32H S LUU_SPH  33H LUUHOPL  34H Ñ LUUHOPH  35H A =#02H LUU_SPL  36H LUU_SPH  37H S LUUHOPL  38H Ñ LUUHOPH  39H A =#03H LUU_SPL  3AH LUU_SPH  3BH S LUUHOPL  3CH Ñ LUUHOPH  3DH A =#04H LUU_SPL  3EH LUU_SPH  3FH S (2) (1)
  7. (2) LUUHOPL  40H Ñ LUUHOPH  41H A =#05H LUU_SPL  42H LUU_SPH  43H S LUUHOPL  44H Ñ LUUHOPH  45H A =#06H LUU_SPL  46H S LUU_SPH  47H LUUHOPL  48H Ñ LUUHOPH  49H A =#07H LUU_SPL  4AH LUU_SPH  4BH S LUUHOPL  4CH Ñ LUUHOPH  4DH A =#08H LUU_SPL  4EH
nguon tai.lieu . vn