Xem mẫu

  1. Chương 13: Chöông trình nhaäp hoäp Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 9999. Neáu soá ñöôïc nhaán töø A ñeán F thì yeâu caàu nhaäp laïi. Khi soá ñöôïc nhaán löu vaøo thanh ghi A töø 1 ñeán 9: neáu chaáp nhaän soá thì caùc bit 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi hoäp, bit 7E = 1, thì thoaùt khoûi chöông trình. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUHOPL:löu hoäp byte thaáp), 7D (LÖUHOPH: löu hoäp byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp) (1) Baét ñaàu HIEÅN THÒ “nhaäp 0” LÖU HOP L  # 00H LÖU HOP H  # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát A=0 BIT 7D = 1 A  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 2 RET BIT 7E = 1 BIT 7D = 1
  2. S (2) (2) ÑÔN VÒ  CHUÏC A  ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ  LÖU HOP L Goïi nhaán soá thöù 3 BIT 7E = 1 Ñ S BIT 7D = 1 Ñ (1) S CHUÏC  TRAÊM ÑÔN VÒ  CHUÏC A  ÑÔN VÒ CHUÏC + ÑÔN VÒ  LÖU HOP L LÖU HOPH TRAÊM Goïi nhaán soá thöù 4 BIT 7E = 1 S
  3. 10. Chöông trình nhaäp saûn phaåm: Chöông trình cho pheùp nhaäp caùc soá töø 1 ñeán 999. Soá chæ ñöôïc nhaäp khi caùc bit 7D, 7E = 0 vaø khi bit 7D = 1 thì yeâu caàu nhaäp laïi. Caùc giaù trò ñöôïc nhaäp naøy ñöôïc löu vaøo caùc oâ nhôù töø (74H) ñeán (77H) vaø 7C (LÖUSPL: löu saûn phaåm byte thaáp), 7D (LÖUSPH: löu saûn hpaåm byte cao). Neáu ñoàng yù vôùi soá ñaõ nhaäp thì nhaán A ngöôïc laïi laø B (xoùa soá ñaõ nhaäp)  Baét ñaàu Hieån thò “Nhaäp O 0” LÖU – SPL  # 00H LÖU – SPH  # 00H Goïi nhaán soá thöù nhaát Ñ A=0 S BIT 7D = 1 Ñ S ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 2 BIT 7E = 1 Ñ S (3) BIT 7D = 1 Ñ S CHUÏC  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  CHUÏC,ÑÔNVÒ Goïi nhaán soá thöù 3 (2)
  4. (2) BIT 7E = 1 Ñ S (1) BIT 7D = 1 TRAÊM  CHUÏC CHUÏC  ÑÔN VÒ ÑÔN VÒ  A LÖU – SPL  CHUÏC,ÑÔNVÒ LÖU – SPH  TRAÊM Goïi chöông trình doø phím (3) S S A = # 0CH A = # 0BH Ñ Ñ RET