Xem mẫu

  1. Chương 10: Keát noái maïch rôle Tín hieäu ñieàu khieån rôle ñöôïc laáy ra töø PortA cuûa 82551. Rôle seõ taùc ñoäng khi ñeám xong soá löôïng saûn phaåm caøi ñaët tröôùc. ÔÛ ñaây chuùng em giaû ñònh söï taùc ñoäng cuûa rôle baèng ñeøn Led hieån thò. Khi led saùng töông öùng vôùi taùc ñoäng cuûa rôle. Gioáng nhö maïch hieån thò, tín hieäu laáy ra ñieàu khieån rôle ñuôïc ñöa qua boä ñeäm 74245 vaø haïn doøng baèng ñieän trôû. Tính ñieän trôû haïn doøng R: Ñeå cho moãi led saùng thì doøng cung caáp cho noù laø 10mA. Vaäy ñieän trôû caàn gaén theâm vaøo ñeå haïn doøng cho led laø: VCC  VLED 5  2 R1    0,3k I LED 10 Choïn R1 treân thöïc teá laø 330 (). Vôùi vieäc choïn R1 lôùn hôn tính toaùn nhöng doøng qua led giaûm khoâng ñaùng keå neân vaãn chaáp nhaän Vaäy doøng thöïc teá qua led laø: VCC  VLED 52 I LEDtt    9,09mA R1 330  10 3 III. THIEÁT KEÁ VAØ TÍNH TOAÙN MAÏCH CAÛM BIEÁN 1. Khoái phaùt Tính toaùn ñieän trôû vaø tuï treân maïch dao ñoäng 555 VCC RA 8 4 7 3 Ngoõ ra 6 RB 2 1 5 C1
  2. - Daïng soùng: Ñieän aùp ra T Vcc 0V Ñieän aùp treân tuï t tc td 2/3Vcc 1/3 Vcc t tc =0,69(RA + RB).C RA ,RB ohm CF ts td =0,69RBC T= tc + td =0,69(RA +2RB).C * Neáu choïn ñôn vò RK , CF  tms ,f0KHz 1 1,45 fo   T RA  2 RB C Choïn RA 1 1   RB 8 10 ñeå xung taïo ra gaàn nhö ñeàu nhau ñeå kích thích cho AÏ564 daãn maïnh, laøm doøng IB lôùn suy ra doøng qua LED lôùn, tín hieäu phaùt ra töø LED maïnh thì beân khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc tín hieäu.
  3. 2. Khoái ñaàu doø: 1,1 1,1 fo    1,1Khz R15C10 10.0,1 Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch: - Choïn R15 = 10K C10 =0,1F 2K  R  20K vì f cho pheùp: 0,01Hz  f  500Khz f0 thoûa ñieàu kieän cho pheùp. -Choïn C8 =1F ,C9 =2,2 F.
  4. *ÔÛ khoái phaùt tia hoàng ngoaïi: Choïn tuï C6 = 0,001F 1 1,45 f  fo   T Ra  2 Rb .C Taàn soá cuûa maïch thieát keá = taàn soá f0 cuûa ñaàu doø Neân f = f0 =1,1kHz Choïn RA, RB sao cho thoûa ñieàu kieän treân 1,45 1,45 RA  2 RB   3 3 6  1,31.106    1318 K fo.C 1,1.10 .10 .10 Laáy theo giaù trò thöông maïi suy ra: Choïn RB=620K, RA =78K Vì duøng RA laø moät bieán trôû ñieàu chænh neân choïn RA=100K -Transistor Q1 : A564 choïn heä soá khueách ñaïi  =200 -Khi Led hoàng ngoaïi daãn thì VLED =2V -Choïn doøng qua Led hoàng ngoaïi khoaûng 50mA (ñeå tín hieäu Vcc  VECSAT  VLED 9  0,2  2  R11    0,136 K  136 I CSAT 50 phaùt ra maïnh vì vaäy maø khoái ñaàu doø môùi nhaän ñöôïc).  Choïn R11= 120  Doøng thöïc teá qua LED khi R11=120 Vcc  VECSAT  VLED 9  0,2  2 6,8 I Csat     56,67 mA R11 0,12 0,12 ICsat ==56,67mA -Ñeå cho Q1 daãn baûo hoøa:
  5. Vcc  VEB SAT  Vout I Csat IB   R10  IB ICsat Maø VEbsat 0,8V Vout taïi chaân 3 (ngoõ ra 555 )0,2V 9  0,8  0,2 56,67 IB    0,28335mA R10 200 8 R10   28,23K 0,28335  Choïn R10 =10K * ÔÛ khoái ñaàu doø IC LM 324 : IC laøm vieäc vôùi loaïi nguoàn ñôn, choïn ñoä lôïi 100dB. R14 AV   100 R13 Choïn R14=100K R13 =1K R12 thöôøng töø 0K  56K, choïn R12 =56K C7 =0,1F (tuï lieân laïc) c. Hoaït ñoäng cuûa khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø: - Do khoái phaùt vaø khoái ñaàu doø ñöôïc thieát keá: f= f0 =1,1Khz Trong ñoù f: taàn soá phaùt ra cuûa khoái phaùt tia hoàng ngoaïi. f0: taàn soá trung taâm cuûa khoái ñaàu doø. Khi chöa coù saûn phaåm naøo ñi qua led hoàng ngoaïi phaùt tín hieäu qua photo Q2 ,photo Q2 nhaän tín hieäu. Qua boä khueách ñaïi, khueách ñaïi tín hieäu lôùn leân ñeå IC 567ø nhaän bieát ñöôïc vì ôû led hoàng ngoaïi doøng ra khoaûng 56,67mA noù phaùt ra tín hieäu maïnh
  6. vaø coù khaû naêng truyeàn ñi xa, khi qua photo Q2 tín hieäu bò suy yeáu neân phaûi khueách ñaïi leân. Vì do thieát keá f=f0 =1,1Khz töùc laø taàn soá vaøo phuø hôïp vôùi taàn soá trung taâm thì ngoõ ra chaân 8 ôû möùc thaáp 0. Coøn khi cho saûn phaåm ñi qua che led hoàng ngoaïi thì tín hieäu töø led hoàng ngoaïi phaùt ra khoâng truyeàn qua ñöôïc photo Q2. Keát quaû laø taàn soá vaøo (ff0 =1,1Khz) khaùc vôùi taàn soá trung taâm neân ngoõ ra 8 ôû möùc cao 1, coù xung kích tôùi ngoõ vaøo (7)  ñieän aùp chaân 8 leân möùc cao