Xem mẫu

 1. Chương 6: THIEÁT KEÁ DAØN MAÙI I.SÔ ÑOÀ VAØ CAÙC KÍCH THÖÔÙC CUÛA DAØN VÌ KEØO : 2750 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 2750 220015002500600 30000 II.TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN DAØN ÔÛ ñaây do yeâu caàu doàn taûi veà caùc maét daøn chính neân ta taïm thôøi boû qua heä thoáng daøn phaân nhoû. a.Taûi troïng thöôøng xuyeân : Bao goàm troïng löôïng caùc lôùp maùi vaø troïng löôïng caùc keát caáu. Trò soá tónh taûi taäp trung ôû nuùt daøn vì keøo ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Vôùi nuùt 1: G1 = dB  Gm  Gd   3  6  582  35 =5553(KG) 2 2 Vôùi nuùt 2: G2 = dB  Gm  Gd   3  6  582  35  =11106(KG) Vôùi nuùt 3: dB G 1 G G3 = B  Gm  Gd  Gcm   2  3  6  582  35  41  2  11475(KG) 2 2 2 2 Vôùi nuùt 4: G4 =dB  Gm  Gd  Gcm   3  6  582  35  41 =11844(KG) b.Hoaït taûi söûa chöûa maùi : G4 G4 G4 G2 G3 G3 G2 G1 G2 G2 G1 29500
 2. Hoaït taûi söûa chöõa maùi coù theå ôû nöõa traùi hoaëc phaûi hoaëc treân caû daøn. Giaù trò taäp trung cuûa noù taùc duïng leân nuùt daøn laø.(ôû ñaây ta chæ boá trí cho nöõa giaøn beân naøy, roài sau ñoù laáy ñoái xöùng cho nöõa giaøn beân kia) Vôùi nuùt 1: P1 =0.5 x d xpmtt =0.5x3x590 =885(KG) Vôùi nuùt 2: P2 =d x pmtt =3x590 =1770(KG) P2 P1 P2 P2 P1 P2 29500 c.Taûi troïng gío taùc duïng leân daøn Taûi troïng gío taùc duïng leân vì keøo laø caùc löïc taäp trung Wi ñaët taïi caùc nuùt daøn Theo phuï luïc V vuøng gioù IIa goùc nghieâng tg  1    5.710 10 H Tyû soá  0.667 tra baûng ta coù :C1 = -0.443; C2 = -0.41 L 3 W1  0.5nq0C1kBa  0.5  1.3  83  (0.443) 1.251 6   540.97( Kg ) cos 5.71 W2  2W1  1081.94( Kg ) 3 W3  0.5nq0C2 kBa  0.5  1.3  83  (0.41)  1.251 6   500.67( Kg ) cos 5.71 W4  2W3  1001.34( Kg ) Taûi troïng gioù boác lôùn nhaát laø -1081.94 Kg nhoû hôn taûi troïng thöôøng xuyeân cuûa daøn neân ta coù theå boû qua taûi gioù khi tính toaùn. d.Moment ñaàu daøn : Mmintr =-47.3TmMtö =-24.66Tm Do toå hôïp (1,2,4,6,8) Mmintr =-47.3TmMtö =-24.66Tm Do toå hôïp (1,2,4,6,8) ph Mmin Mtö Mtö Mmin tr
 3. HÌNH VEÕ KÍ HIEÄU CAÙC PHAÀN TÖÛ THANH VAØ SOÁ HIEÄU NUÙT TÓNH TAÛI HOAÏT TAÛI TRAÙI HOAÏT TAÛI PHAÛI
 4. GIOÙ TRAÙI GIOÙ PHAÛI III. NOÄI LÖÏC TÍNH TOAÙN: Xaùc ñinh noäi löïc tính toaùn vaø chjoïn tieát dieän caùc thanh daøn ,trong phaïm vi ñoà aùn naøy ñaõ duøng phaàn meàm tính toaùn keát caáu SAP2000 ñeå xaùc ñònh noäi löïc trong caùc thanh cho töøng loaïi taûi rieâng leû sau ñoù toå hôïp noäi luïc vaø choïn noäi löïc tính toaùn laø noäi löïc baát lôïi nhaát. Keát quaû tính toaùn ñöôïc trình baøi ôû phaàn tieáp theo töø caùc phöông aùn vaø noäi löïc do maùy tính choïn. KEÁT QUAÛ TOÅ HÔÏP CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG KEÁT QUAÛ CHOÏN TIEÁT DIEÄN THANH DAØN
 5. TABLE: Joint Reactions Joi OutputC CaseTyp StepTy U1 U2 U3 R1 R2 R3 nt ase e pe To To To Tex To Text Text Text Ton Ton n- n- n- t n m m m 87.991 40.22 1 TTAI LinStatic 0 0 0 0 6 64 13.194 7.150 1 HTT LinStatic 0 0 0 0 8 1 2.037 1 HTP LinStatic 6.737 0 0 0 0 2 - 1 GT LinStatic -1.526 0 0.459 0 0 0 4 0.447 1 GP LinStatic 1.4951 0 0 0 0 1 Combinat 107.27 48.89 1 TOHOP Max 0 0 0 0 ion 59 73 Combinat 86.465 39.76 1 TOHOP Min 0 0 0 0 ion 7 7 Combinat 0.447 1 TH4-5 Max 1.4951 0 0 0 0 ion 1 - Combinat 1 TH4-5 Min -1.526 0 0.459 0 0 0 ion 4 - - 2 TTAI LinStatic 55.763 0 1.876 0 0 0 5 4 - 2 HTT LinStatic -9.5655 0 0.076 0 0 0 6
 6. - 2 HTP LinStatic -3.1077 0 0.310 0 0 0 8 - 2 GT LinStatic -0.288 0 0.028 0 0 0 8 0.041 2 GP LinStatic 0.411 0 0 0 0 1 - - Combinat 2 TOHOP Max 55.352 0 1.835 0 0 0 ion 6 3 - - Combinat 2 TOHOP Min 67.428 0 2.250 0 0 0 ion 6 9 Combinat 0.041 2 TH4-5 Max 0.411 0 0 0 0 ion 1 - Combinat 2 TH4-5 Min -0.288 0 0.028 0 0 0 ion 8 - 40.22 21 TTAI LinStatic 87.991 0 0 0 0 64 6 2.037 21 HTT LinStatic -6.737 0 0 0 0 2 - 7.150 21 HTP LinStatic 13.194 0 0 0 0 1 8 0.447 21 GT LinStatic -1.4951 0 0 0 0 1 - 21 GP LinStatic 1.526 0 0.459 0 0 0 4 Combinat - 48.89 21 TOHOP Max 0 0 0 0 ion 86.465 73
 7. 7 - Combinat 39.76 21 TOHOP Min 107.27 0 0 0 0 ion 7 59 Combinat 0.447 21 TH4-5 Max 1.526 0 0 0 0 ion 1 - Combinat 21 TH4-5 Min -1.4951 0 0.459 0 0 0 ion 4 - 55.763 22 TTAI LinStatic 0 1.876 0 0 0 5 4 - 22 HTT LinStatic 3.1077 0 0.310 0 0 0 8 - 22 HTP LinStatic 9.5655 0 0.076 0 0 0 6 0.041 22 GT LinStatic -0.411 0 0 0 0 1 - 22 GP LinStatic 0.288 0 0.028 0 0 0 8 - Combinat 67.428 22 TOHOP Max 0 1.835 0 0 0 ion 6 3 - Combinat 55.352 22 TOHOP Min 0 2.250 0 0 0 ion 6 9 Combinat 0.041 22 TH4-5 Max 0.288 0 0 0 0 ion 1 - Combinat 22 TH4-5 Min -0.411 0 0.028 0 0 0 ion 8
 8. TABLE: Element Forces - Frames Frame Station OutputCase CaseType StepType P V2 V3 T Ton- T Text m Text Text Text Ton TonTon m 1 0 TTAI LinStatic -39.72 0 0 0 1 6 TTAI LinStatic -39.72 0 0 0 1 0 HTT LinStatic -4.6147 0 0 0 1 6 HTT LinStatic -4.6147 0 0 0 1 0 HTP LinStatic -4.2924 0 0 0 1 6 HTP LinStatic -4.2924 0 0 0 1 0 GT LinStatic 0.9748 0 0 0 1 6 GT LinStatic 0.9748 0 0 0 1 0 GP LinStatic -0.9587 0 0 0 1 6 GP LinStatic -0.9587 0 0 0 - 1 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 38.7453 - 1 6 TOHOP Combination Max 0 0 0 38.7453 - 1 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 48.5992 - 1 6 TOHOP Combination Min 0 0 0 48.5992 1 0 TH4-5 Combination Max 0.9748 0 0 0 1 6 TH4-5 Combination Max 0.9748 0 0 0 1 0 TH4-5 Combination Min -0.9587 0 0 0 1 6 TH4-5 Combination Min -0.9587 0 0 0 2 0 TTAI LinStatic 7.3107 0 0 0 2 6 TTAI LinStatic 7.3107 0 0 0 2 0 HTT LinStatic 2.4539 0 0 0 2 6 HTT LinStatic 2.4539 0 0 0 2 0 HTP LinStatic -0.8226 0 0 0 2 6 HTP LinStatic -0.8226 0 0 0
 9. 2 0 GT LinStatic 0.1924 0 0 0 2 6 GT LinStatic 0.1924 0 0 0 2 0 GP LinStatic -0.1972 0 0 0 2 6 GP LinStatic -0.1972 0 0 0 2 0 TOHOP Combination Max 9.7646 0 0 0 2 6 TOHOP Combination Max 9.7646 0 0 0 2 0 TOHOP Combination Min 6.3928 0 0 0 2 6 TOHOP Combination Min 6.3928 0 0 0 2 0 TH4-5 Combination Max 0.1924 0 0 0 2 6 TH4-5 Combination Max 0.1924 0 0 0 2 0 TH4-5 Combination Min -0.1972 0 0 0 2 6 TH4-5 Combination Min -0.1972 0 0 0 3 0 TTAI LinStatic 4.2159 0 0 0 3 3 TTAI LinStatic 4.2159 0 0 0 3 0 HTT LinStatic 0.514 0 0 0 3 3 HTT LinStatic 0.514 0 0 0 3 0 HTP LinStatic 0.514 0 0 0 3 3 HTP LinStatic 0.514 0 0 0 3 0 GT LinStatic 0.0089 0 0 0 3 3 GT LinStatic 0.0089 0 0 0 3 0 GP LinStatic 0.0089 0 0 0 3 3 GP LinStatic 0.0089 0 0 0 3 0 TOHOP Combination Max 5.1491 0 0 0 3 3 TOHOP Combination Max 5.1491 0 0 0 3 0 TOHOP Combination Min 4.2248 0 0 0 3 3 TOHOP Combination Min 4.2248 0 0 0 3 0 TH4-5 Combination Max 0.0089 0 0 0 3 3 TH4-5 Combination Max 0.0089 0 0 0 3 0 TH4-5 Combination Min 0.0089 0 0 0 3 3 TH4-5 Combination Min 0.0089 0 0 0 4 0 TTAI LinStatic 4.2159 0 0 0 4 3 TTAI LinStatic 4.2159 0 0 0 4 0 HTT LinStatic 0.514 0 0 0
 10. 4 3 HTT LinStatic 0.514 0 0 0 4 0 HTP LinStatic 0.514 0 0 0 4 3 HTP LinStatic 0.514 0 0 0 4 0 GT LinStatic 0.0089 0 0 0 4 3 GT LinStatic 0.0089 0 0 0 4 0 GP LinStatic 0.0089 0 0 0 4 3 GP LinStatic 0.0089 0 0 0 4 0 TOHOP Combination Max 5.1491 0 0 0 4 3 TOHOP Combination Max 5.1491 0 0 0 4 0 TOHOP Combination Min 4.2248 0 0 0 4 3 TOHOP Combination Min 4.2248 0 0 0 4 0 TH4-5 Combination Max 0.0089 0 0 0 4 3 TH4-5 Combination Max 0.0089 0 0 0 4 0 TH4-5 Combination Min 0.0089 0 0 0 4 3 TH4-5 Combination Min 0.0089 0 0 0 5 0 TTAI LinStatic 7.3107 0 0 0 5 6 TTAI LinStatic 7.3107 0 0 0 5 0 HTT LinStatic -0.8226 0 0 0 5 6 HTT LinStatic -0.8226 0 0 0 5 0 HTP LinStatic 2.4539 0 0 0 5 6 HTP LinStatic 2.4539 0 0 0 5 0 GT LinStatic -0.1972 0 0 0 5 6 GT LinStatic -0.1972 0 0 0 5 0 GP LinStatic 0.1924 0 0 0 5 6 GP LinStatic 0.1924 0 0 0 5 0 TOHOP Combination Max 9.7646 0 0 0 5 6 TOHOP Combination Max 9.7646 0 0 0 5 0 TOHOP Combination Min 6.3928 0 0 0 5 6 TOHOP Combination Min 6.3928 0 0 0 5 0 TH4-5 Combination Max 0.1924 0 0 0 5 6 TH4-5 Combination Max 0.1924 0 0 0 5 0 TH4-5 Combination Min -0.1972 0 0 0 5 6 TH4-5 Combination Min -0.1972 0 0 0
 11. 6 0 TTAI LinStatic -39.72 0 0 0 6 6 TTAI LinStatic -39.72 0 0 0 6 0 HTT LinStatic -4.2924 0 0 0 6 6 HTT LinStatic -4.2924 0 0 0 6 0 HTP LinStatic -4.6147 0 0 0 6 6 HTP LinStatic -4.6147 0 0 0 6 0 GT LinStatic -0.9587 0 0 0 6 6 GT LinStatic -0.9587 0 0 0 6 0 GP LinStatic 0.9748 0 0 0 6 6 GP LinStatic 0.9748 0 0 0 - 6 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 38.7453 - 6 6 TOHOP Combination Max 0 0 0 38.7453 - 6 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 48.5992 - 6 6 TOHOP Combination Min 0 0 0 48.5992 6 0 TH4-5 Combination Max 0.9748 0 0 0 6 6 TH4-5 Combination Max 0.9748 0 0 0 6 0 TH4-5 Combination Min -0.9587 0 0 0 6 6 TH4-5 Combination Min -0.9587 0 0 0 7 0 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 7 3.01496 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 7 0 HTT LinStatic 9.6132 0 0 0 7 3.01496 HTT LinStatic 9.6132 0 0 0 7 0 HTP LinStatic 3.1232 0 0 0 7 3.01496 HTP LinStatic 3.1232 0 0 0 7 0 GT LinStatic 0.2894 0 0 0 7 3.01496 GT LinStatic 0.2894 0 0 0 7 0 GP LinStatic -0.413 0 0 0 7 3.01496 GP LinStatic -0.413 0 0 0 7 0 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0
 12. 7 3.01496 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 7 0 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 7 3.01496 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 7 0 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 7 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 7 0 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 7 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 - 8 0 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 - 8 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 8 0 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 8 3.01496 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 8 0 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 8 3.01496 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 8 0 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 8 3.01496 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 8 0 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 8 3.01496 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 - 8 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 8 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 8 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 - 8 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 8 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 8 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 8 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 8 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 - 9 0 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 9 3.01496 TTAI LinStatic - 0 0 0
 13. 22.6195 9 0 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 9 3.01496 HTT LinStatic -3.8898 0 0 0 9 0 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 9 3.01496 HTP LinStatic -1.264 0 0 0 9 0 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 9 3.01496 GT LinStatic 1.2786 0 0 0 9 0 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 9 3.01496 GP LinStatic -1.3757 0 0 0 - 9 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 9 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 9 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 - 9 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 9 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 9 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 9 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 9 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 10 0 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 10 3.01496 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 10 0 HTT LinStatic -5.1937 0 0 0 10 3.01496 HTT LinStatic -5.1937 0 0 0 10 0 HTP LinStatic -3.4841 0 0 0 10 3.01496 HTP LinStatic -3.4841 0 0 0 10 0 GT LinStatic 0.8649 0 0 0 10 3.01496 GT LinStatic 0.8649 0 0 0 10 0 GP LinStatic -0.6837 0 0 0 10 3.01496 GP LinStatic -0.6837 0 0 0 - 10 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 37.4401 10 3.01496 TOHOP Combination Max - 0 0 0
 14. 37.4401 - 10 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 46.7303 - 10 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 46.7303 10 0 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 10 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 10 0 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 10 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 - 11 0 TTAI LinStatic 0 0 0 25.1487 - 11 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 25.1487 11 0 HTT LinStatic -3.6945 0 0 0 11 3.01496 HTT LinStatic -3.6945 0 0 0 11 0 HTP LinStatic -1.9849 0 0 0 11 3.01496 HTP LinStatic -1.9849 0 0 0 11 0 GT LinStatic -0.0344 0 0 0 11 3.01496 GT LinStatic -0.0344 0 0 0 11 0 GP LinStatic 0.2863 0 0 0 11 3.01496 GP LinStatic 0.2863 0 0 0 - 11 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 24.8625 - 11 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 24.8625 - 11 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 30.2912 - 11 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 30.2912 11 0 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 11 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 11 0 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 11 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 12 0 TTAI LinStatic - 0 0 0
 15. 25.1487 - 12 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 25.1487 12 0 HTT LinStatic -1.9849 0 0 0 12 3.01496 HTT LinStatic -1.9849 0 0 0 12 0 HTP LinStatic -3.6945 0 0 0 12 3.01496 HTP LinStatic -3.6945 0 0 0 12 0 GT LinStatic 0.2863 0 0 0 12 3.01496 GT LinStatic 0.2863 0 0 0 12 0 GP LinStatic -0.0344 0 0 0 12 3.01496 GP LinStatic -0.0344 0 0 0 - 12 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 24.8625 - 12 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 24.8625 - 12 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 30.2912 - 12 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 30.2912 12 0 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 12 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2863 0 0 0 12 0 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 12 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.0344 0 0 0 13 0 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 13 3.01496 TTAI LinStatic -38.305 0 0 0 13 0 HTT LinStatic -3.4841 0 0 0 13 3.01496 HTT LinStatic -3.4841 0 0 0 13 0 HTP LinStatic -5.1937 0 0 0 13 3.01496 HTP LinStatic -5.1937 0 0 0 13 0 GT LinStatic -0.6837 0 0 0 13 3.01496 GT LinStatic -0.6837 0 0 0 13 0 GP LinStatic 0.8649 0 0 0 13 3.01496 GP LinStatic 0.8649 0 0 0 13 0 TOHOP Combination Max - 0 0 0
 16. 37.4401 - 13 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 37.4401 - 13 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 46.7303 - 13 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 46.7303 13 0 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 13 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.8649 0 0 0 13 0 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 13 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.6837 0 0 0 - 14 0 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 - 14 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 14 0 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 14 3.01496 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 14 0 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 14 3.01496 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 14 0 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 14 3.01496 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 14 0 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 14 3.01496 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 - 14 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 14 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 14 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 - 14 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 14 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 14 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 14 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0
 17. 14 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 - 15 0 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 - 15 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 22.6195 15 0 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 15 3.01496 HTT LinStatic -1.264 0 0 0 15 0 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 15 3.01496 HTP LinStatic -3.8898 0 0 0 15 0 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 15 3.01496 GT LinStatic -1.3757 0 0 0 15 0 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 15 3.01496 GP LinStatic 1.2786 0 0 0 - 15 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 15 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 21.3409 - 15 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 - 15 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 28.4961 15 0 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 15 3.01496 TH4-5 Combination Max 1.2786 0 0 0 15 0 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 15 3.01496 TH4-5 Combination Min -1.3757 0 0 0 16 0 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 16 3.01496 TTAI LinStatic 56.0416 0 0 0 16 0 HTT LinStatic 3.1232 0 0 0 16 3.01496 HTT LinStatic 3.1232 0 0 0 16 0 HTP LinStatic 9.6132 0 0 0 16 3.01496 HTP LinStatic 9.6132 0 0 0 16 0 GT LinStatic -0.413 0 0 0 16 3.01496 GT LinStatic -0.413 0 0 0 16 0 GP LinStatic 0.2894 0 0 0
 18. 16 3.01496 GP LinStatic 0.2894 0 0 0 16 0 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 16 3.01496 TOHOP Combination Max 67.7649 0 0 0 16 0 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 16 3.01496 TOHOP Combination Min 55.6286 0 0 0 16 0 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 16 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.2894 0 0 0 16 0 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 16 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.413 0 0 0 - 17 0 TTAI LinStatic 0 0 0 10.7452 - 17 3.01496 TTAI LinStatic 0 0 0 10.7452 17 0 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 17 3.01496 HTT LinStatic -1.6192 0 0 0 17 0 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 17 3.01496 HTP LinStatic -0.8414 0 0 0 17 0 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 17 3.01496 GT LinStatic -0.2713 0 0 0 17 0 GP LinStatic 0.47 0 0 0 17 3.01496 GP LinStatic 0.47 0 0 0 - 17 0 TOHOP Combination Max 0 0 0 10.2752 - 17 3.01496 TOHOP Combination Max 0 0 0 10.2752 - 17 0 TOHOP Combination Min 0 0 0 13.2039 - 17 3.01496 TOHOP Combination Min 0 0 0 13.2039 17 0 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 17 3.01496 TH4-5 Combination Max 0.47 0 0 0 17 0 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 17 3.01496 TH4-5 Combination Min -0.2713 0 0 0 18 0 TTAI LinStatic - 0 0 0
nguon tai.lieu . vn