Xem mẫu

  1. Chương 1: XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC NHAØ 1 Theo ph-¬ng ®øng: Chän cèt nÒn nhµ trïng víi cèt +0.00 ®Ó tÝnh c¸c th«ng sè chiÒu cao.Ta cã cao tr×nh ®Ønh ray Hr= 8 m, nhÞp nhµ L=30 m (theo ®Ò bµi). MÆt kh¸c do t¶i träng cÇu trôc Q=50t  75t Tra phô lôc VI.1 ta cã th«ng sè vÒ cÇu trôc: Lk= 28,5 m B=6650 mm. K=5250 mm. HC=3150 mm. B1=300 mm. F=650 mm Aùp löïc cuûa baùnh xe leân ray: 49T Troïng löôïng xe con: 18T Troïng löôïng toaøn caåu: 77T ChiÒu cao dÇm c©u ch¹y: hdcc=(1/51/8)Ldcchdcc=(1/51/8)*6000= (750 1200 mm) VËy ta lÊy hdcc=0,8 m KÝch th-íc cét trªn: Htr= hdcc+ Hr + HC + F + 0.1m +H líp ®Öm ray. Htr=0,8 + 0,13 + 3,15 + 0,65 + 0,1 +0,08=4,91 m. LÊy Htr= 4.95m. KÝch th-íc cét d-íi: Hd=8 - Hr – hdcc - H líp ®Öm ray + H3 Víi H3 lµ líp ch©n cét lÊy H3=0,80m Hd=8 – 0,13 – 0,8 – 0,08 + 0,80=7,79 m LÊy kÝch th-íc cét d-íi Hd=7.8m ChiÒu cao toµn cét: H= Hd + Htr – H3=7,8 +4,95 – 0,80=11.95 m (TÝnh tõ mÆt mãng)
  2. 2 Theo ph-¬ng ngang:  Chän bÒ réng cét trªn (tøc chiÒu cao tiÕt diÖn cét trªn) : ht=(1/101/12)*Htr=(1/101/12)*4,95 m vËy ta chän htr=0,50 m (1/101/12)Htr.  Chän a: lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp ngoµi cét ®Õn trôc ®Þnh vÞ do søc trôc Q=50t1/25*11.95 m = 0,478 m I. CHOÏN TÍNH TOAÙN HEÄ MAÙI 1. Dµn m¸i ( xµ ngang): Ta chän theo mÉu chuÈn trong gi¸o tr×nh kÕt cÊu thÐp nhµ c«ng nghiÖp. V× tÊm l¬p m¸i lµ panel bª t«ng cèt thÐp do vËy ta chän ®é dèc i=(1/101/12) H®d=2,2m;L=30 mH®Ønh dµi=3700m. S¬ ®å khung (trang bªn). 2. Cöa m¸i: lcm=(1/31/2)Llcm=12m Chiªu cao « cöa a=1/15L=1/15*30m=2m ; Chiªu cao bËu cöa hbc =400450 mm VËy ta chän hbc= 400mm Víi Lcm= 12m, ta lÊy Hcm=2.5m S¬ ®å dµn m¸I ,cöa m¸i xem trang sau.
  3. II. HEÄ GIAÈNG 1. HÖ gi»ng m¸i: Bè trÝ tõ mÐp c¸nh d-íi cña dµn lªn c¸nh trªn Gi»ng trong mp c¸nh trªn: §-îc bè trÝ theo mÆt ph¼ng c¸nh trªn cña dµn kÌo , bè trÝ hÖ thanh chÐo ch÷ thËp. Nhµ cã chiÒu dµi lµ 96 m do vËy ngoµi gi»ng ë 2 ®Çu ta cßn bè trÝ ë gi÷a nhµ (trong gian gi÷a). 2. HÖ gi»ng c¸nh d-íi :§-îc bè trÝ cïng gian víi hÖ gi»ng c¸nh trªn vµ bè trÝ thªm hÖ gi¨ng doc nhµ ë 2 bªn ( xem s¬ ®å) 3. HÖ gi»ng ®øng: §-îc bè trÝ ë nh÷ng « cã mÆt ph¼ng gi»ng c¸nh trªn vµ gi»ng c¸nh d-íi ®-îc bè trÝ doc nhµ 4. HÖ gi»ng cét: Bao gåm cã hÖ gi»ng cét trªn vµ hÖ gi»ng cét d-íi - ë cét trªn ta bè trÝ gi»ng ë nh÷ng « cã gi»ng c¸nh trªn vµ gi»ng c¸nh d-íi - ë cét d-íi ta bè trÝ gi»ng ë gian gi÷a nhµ ®Ó tr¸nh g©y hiÖu øng nhiÖt nªn ta kh«ng bè trÝ gi»ng cét d-íi ë hai ®Çu nhµ (xem h×nh bªn). III. TÍNH TOAÙN KHUNG NGANG 1 T¶i träng t¸c dông lªn khung ngang nhµ:  T¶i träng t¸c dông lªn dµn: T¶i träng t¸c dông lªn dµn bao gåm träng l-îng b¶n th©n cña m¸i, cña cöa trêi, cña b¶n th©n kÕt cÊu vµ ho¹t t¶i. a. T¶i träng m¸i: Theo cÊu t¹o cña c¸c líp m¸i ta cã b¶ng thèng kª c¸c t¶i träng m¸i nh- sau: Gtc(t/m Gtt(t/m STT Vaät lieäu , quy caùch  (m) (t/m3) 3 n 3 ) ) 1 Gaïch laù men 0,04 2 0,08 1,1 0,088 2 Vöõa loùt 0,015 1,8 0,027 1,3 0,035
  4. 3 BT choáng thaám 0,04 2,5 0,1 1,1 0,11 4 BT xæ caùch nhieät 0,15 0,75 0,1125 1,3 0,146 5 Panel BTCT 0,06 2,5 0,15 1,1 0,165 6 Traùt traàn 0,015 1,8 0,027 1,3 0,035 Coäng 0,32 0,4965 0,579 Quy ñoåi veà maët baèng Gi/Cos 0,499 0,582 7 Gdaøn, giaèng = 3.10-5.L2 0,033 1,05 0,035 A. Taûi troïng phaïm vi maùi 0,532 0,617 8 Gdaøn cm = 5.10-5Lcm 0,006 1,05 0,0063 B B. Taûi troïng phaïm vi cöûa maùi 0,538 0,623 Troïng löôïng baäu cöûa maùi 0,04Lcm 9 0,1 1,1 0,11 (t/m) 10 Troïng löôïng baäu cöûa maùi 0,045 (t/m) 0,045 1,05 0,047 C. Taûi troïng phaïm vi chaân cöûa maùi G 0,87 0,942 x B'(t) - Taûi troïng tính toaùn quy ñoåi veà thaønh löïc taäp trung taïi nuùt thöù k ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : m (d k 1 d k ).( B j 1  B) n m Gm Pk = ( i 1   nck Gck ) Taán 4 Cos
  5. Trong ñoù : Bj-1 , Bj böôùc khung hai beân laân caän cuûa daøn vì keøo , m – soá lôùp maùi ; Gm – Taûi troïng tính toaùn cuûa lôùp maùi thöù i , Gck – taûi troïng tính toaùn cuûa caùc caáu kieän , nm - heä soá ñoä tin caäy taûi troïng caùc lôùp maùi , nck – heä soá ñoä tin caäy taûi troïng caùc caáu kieän, dk-1 , dk – panel beân traùi , beân phaûi nuùt k , m .  - goùc nghieâng cuûa thanh caùnh treân so vôùi maët baèng Nhö vaäy : P1 = (0  3).(6  6) 0, 617 = 5.55(t) 4 (3  3).(6  6) P2 = 0,617 = 11.1 (t) 4 (3  3).(6  6) P4 = 0,623 = 11,21 (t) 4 P3 = 0,5P2 + 0,5P4 + Gbaäu = 12,1 (t) Phaûn löïc ñaàu daøn V = 2 P  4 P2  2 P3  3P4 113.33 Pi  1  = 56.66(t) 2 2 2 113.33 gm = = 3,78 (t/m) 30 b. Taûi troïng taïm thôøi do thi coâng vaø söõa chöûa maùi . Taûi troïng taïm thôøi xaùc ñònh theo TCVN 2737-95 Ptc = 0,075 T/m2 maët maùi , heä soá vöôït taûi n= 1,3 Taûi troïng tình toaùn : Ptt = n.Ptc. B = 1,3 . 0,75.6/Cos5,7 = Cos 0,588 T/m P’1= 1,5 .0.588 = 0,88T P’2 = 3.0,588 = 1,76 T
  6. Phaûn löïc ñaàu daøn V = 2 P  9 17.6 Pi  1   8.8 (t) 2 2 2 pmtt = 113.33 = 0.59 (t/m) 30 c.Hoaït taûi gioù. Taûi troïng gioù taùc duïng leân khung bao goàm :
  7. - Gioù trong phaïmvi maùi ,Töø caùnh döôùi daøn vì keøo trôû leân,ñöôïc chuyeån veà thaønh löïc taäp trung W naèm ngang ñöïat ôû caùnh döôùi cao trình daøn vì keøo. - Gioù thoåi leân beà maët töôøng doïc , ñöôïc chuyeån veà thaønh löïc taäp trung phaân boá treân coät .Neáu trong tröông hôïp coù boá trí heä thoáng coät phuï thì taûi moät phaàn ñöôïc truyeàn leân coät vaø moät phaàn truyeàn leân coät phuï töø ñoù quy veà löïc taäp trung truyeàn vaøo khung. Trong tröôøng hôïp naøy vôùi böôùc nhaø B=12 , thì boá trí ba coät phuï trong moät böôùc coät ,vaø coù sô ñoà truyeàn taûi nhö sau:   Aùp löïc gioù taùc duïng leân coâng trình ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc: qz = n.W.k(z).Ci.B1. W= n.Wo.k(z).B.Ci.h1. S= n. Wo.k(z).Ci.B1.H/2. Löïc taäp trung ôû choå caùnh döôùi daøn seû laø W+S , Caùc coâng thöùc gioù huùt cuõng laáy töông töï nhö treân. Trong ñoù : qz – Aùp löïc gioù ôû ñoä cao z n – heä soá tin caäy cuûa taûi troïng gioù n= 1,2 Wo – giaù trò aùp öïc gioù ñöôïc xaùc ñònh theo baûn ñoà phaân vuøng:
  8. Vuøng II III gioù IA IV V A B A B Wo 0.055 0.083 0.095 0.11 0.125 0.155 0.185 Ci – heä soá khí ñoäng xaùc ñònh theo quy phaïm TCVN 2737-95 K(z) – heä soá thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao : K(z) = 2m   1,84451  Z  Zg     Zg – Ñoä cao grandient maø taïi ñoù vaän toác gioù khoâng coøn chòu aûnh höôûng söïc caûn maët ñeäm . m – heä soá ma saùt caùc lôùp bieân , xaùc ñònh töø xöû lyù thoáng keâ theo soá lieäu ño ñaït profil gioù trong lôùp bieân. Zg vaø heä soá m phuï thuoäc vaøo daïng ñòa hình A,B, C nhö sau: Ñòa hình A B C Zg 250 300 400 m 0.07 0.09 0.14 Baûng xaùc ñònh taûi troïng gioù : Hi Z Ci Ci q(z) q(z) K(z) Wñ(t) Wh(t) (m) (m) (ñaåy) (huùt) ñaåy huùt 7.8 7.8 1.135 0.8 -0.6 0.18 0.135 4.85 12.651.215 0.8 -0.6 0.192 0.144 2.7 15.351.248 0.8 -0.6 0.198 0.148 1.15 1.128 0.9 16.251.258 -0.423 -0.5 -0.105 0.125 3.6 19.851.294 0.7 -0.6 0.179 0.154 0.6 20.451.299 -0.423 -0.4 0.109 0.103
  9. Taûi troïng gioù trung bình : qñaåy = 0,18 x7,8  0,19 x4.85  0.18 t/m 7.8  4.85 0,135 x7.8  0,144 x 4.85 qhuùt =  0.138 t/m 7.8  4.85
nguon tai.lieu . vn