Xem mẫu

  1. Chương 7: KIT UP2 HAÕNG ALTERA Caùc hoï Soá chaân Soá coång Logic Cell Coâng ngheä I/O Classic 22-68 300-900 MAX3000 34-158 600-5000 32-256 EEPROM MAX5000 28-100 600-3750 EEPROM MAX7000 36-212 600-1000 32-512 EEPROM MAX9000 52-216 6000-12000 320-560 EEPROM FLEX6000 71-218 10000- 880-1960 (1 lab=10le) 24000 LE FLEX8000 68-208 2500-16000 282-1500 SRAM reg FLEX 10K 10000- SRAM 250000 APEX 20K 100.000 – 1 SRAM trieäu Stratix 345- 10570- SRAM 1314 1,26tr Cyclone CAÁU TRUÙC ALTERA FPGA I. MAX7000
  2. Hình: Caáu truùc MAX7000 Caáu truùc MAX7000 goàm:  Logic Array Blocks (LABs)  Macrocells  Programmable Interconnect Array (PIA)  I/O control blocks  Expander product terms 1.Logic Array Block(LAB) +Moät LAB bao goàm 16 Macrocells. +Caùc LAB ñöôïc noái vôùi nhau qua ñöôøng keát noái chung laäp trình ñöôïc (Programmable Interconnect Array: PIA), caùc ñöôøng naøy seõ noái caùc macrocells vaø chaân I/O. +36 tín hieäu ngoõ vaøo Macrocells 2. Caáu truùc Macrocells
  3. +Hoï linh kieän MAX7000 goàm coù 32 ñeán 256 macrocells. Moãi macrocell chöùa 5 coång AND vôùi caùc loái vaøo môû roäng cung caáp cho coång OR ñöôïc laäp trình nghòch ôû loái ra. Maûng coång AND/OR ñöôïc thieát keá ñeå thöïc hieän caùc haøm Boolean bieåu dieãn döôùi daïng toång cuûa caùc tích. Caùc loái vaøo ñeán coång AND môû roäng coù giaù trò ôû caû hai daïng thoâng thöôøng vaø nghòch ñaûo. +1 Macrocell bao goàm 3 khoái chöùc naêng: Maûng logic, ma traän choïn thaønh phaàn tích (Product Term Select Matrix) vaø thanh ghi laäp trình ñöôïc (Programmable Register) +Thöïc hieän chöùc naêng maïch toå hôïp hoaëc maïch tuaàn töï +Parallel Logic Expanders cho pheùp noái caùc macrocell laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh chöùc naêng logic lôùn hôn vaø Sharable Logic Expanders môû roäng thaønh phaàn tích 3. Khoái I/O +Caùc chaân I/O coù theå caáu hình laø ngoõ vaøo, ngoõ ra, 2 chieàu Caùc chaân I/O ñeäm 3 traïng thaùi
  4. Chuù yù: Max7000 chæ laäp trình ñöôïc 100 laàn II. FLEX10K FLEX10K laø hoï linh kieän CPLD (complex programmable logic devices) vôùi 10,000 ñeán 250,000 coång. Linh kieän FLEX ñöôïc caáu hình bôûi chöông trình naïp saün trong SRAM. Khi söû duïng SRAM, caáu hình seõ khoâng bò maát baát cöù khi naøo taét nguoàn. Hình: Caáu truùc FLEX10K
  5. Caáu truùc cuûa FLEX10K goàm coù:  Embedded Array Blocks (EABs)  Logic Array Blocks (LABs)  I/O Element (IOE) 1. Embedded Array Block (EAB) FLEX10K bao goàm caùc EAB (Embedded Array Block). Moãi EAB goàm coù 2048 bit, coù theå taïo RAM, FOM, FIFO hoaëc caùc chöùc naêng logic toång quaùt. Moãi EAB goàm 100-600 coång, coù theå duøng ñoäc laäp hoaëc keát hôïp laïi vôùi nhau. Caùc EAB khi laø RAM coù theå laø 256x8, 512x4, 1024x2, 2048x1. 2. Logic Array Block (LAB) +Caùc maûng Logic goàm caùc LAB, moãi LAB goàm 8 LE vaø moät ñöôøng keát noái cuïc boä. Hình: Caáu taïo LAB (Logic Array Block) cuûa FLEX10K
  6. + Moãi LE goàm 1 LUT (Look-up Table) 4 ngoõ vaøo, 1 FlipFlop laäp trình ñöôïc vaø caùc ñöôøng ñeå daønh ñeå gheùp noái. Hình: Phaàn töû logic (LE: Logic Element) cuûa FLEX10K Hình: Caáu taïo baûng doø tìm (LUT) +Caùc Interconnection theo haøng vaø coät, noái caùc LAB vôùi nhau 3. I/O Element (IOE)
  7. Caùc IOE (I/O Element) chöùa caùc I/O pin. Moãi IOE goàm 1 boä ñeäm 2 chieàu vaø 1 FlipFlop coù theå laø ngoõ vaøo/ra 2 chieàu hoaëc thanh ghi vaøo/ra. *ÖÙng duïng cuûa caùc EAB laø taïo boä nhôù, caùc boä vi xöû lyù, vi ñieàu khieån, loïc soá,…
nguon tai.lieu . vn