Xem mẫu

  1. Chương 16: Caùc khai baùo package Nhöõng khai baùo package toång hôïp thoâng tin caàn cho moät hay nhieàu entity trong thieát keá. Thoâng tin naøy bao goàm caùc khai baùo kieåu döõ lieäu, khai baùo tín hieäu, khai baùo chöông trình con vaø khai baùo component. Chuù yù: Nhöõng tín hieäu khai baùo trong package khoâng theå duøng ñöôïc cho nhieàu entity. Neáu caû hai entity duøng moät tín hieäu töø moät package ñöôïc ñònh nghóa thì moãi entity phaûi coù moät ñònh nghóa rieâng cho tín hieäu ñoù. *Cuù phaùp Package package_name is [package_declarative_item] End [package_name]; *Giaûi thích + Package_name: teân cuûa package + Package_declarative_item: goàm moät hay nhieàu khai baùo sau:  Thuaät ngöõ use  Khai baùo type  Khai baùo subtype  Khai baùo constant  Khai baùo signal  Khai baùo subprogram  Khai baùo component c. Khoái package Thi haønh caùc chöông trình con ñöôïc khai baùo trong khai baùo package. *Cuù phaùp
  2. Package body package_name is [package_body_declarative_item] End [package_name]; *Giaûi thích + Package_name: teân cuûa package ñaõ keát hôïp + Package_body_declarative_item: goàm moät hay nhieàu khai baùo sau:  Thuaät ngöõ use  Khai baùo type  Khai baùo subtype  Khai baùo constant  Khai baùo signal  Khai baùo subprogram  Khai baùo component 2. Entity Entity bao goàm caùc port vaøo ra chæ ñònh cuûa thieát keá. Moät möùc thieát keá coù theå chöùa ñöïng moät hoaëc nhieàu hôn moät entity. Moãi entity coù moät khai baùo architecture rieâng *Cuù phaùp Entity entity_name is [generic (generic_declararion) ; ] [port (port_declaration) ; ] End [ entity_name]; *Giaûi thích + Entity_name: teân cuûa entity + Generic_declararion: ñònh nghóa nhöõng haèng cuïc boä ñöôïc duøng cho kích thöôùc hoaëc ñònh thôøi cuûa entity
  3. + Port_declaration: xaùc ñònh con soá vaø kieåu cuûa caùc port vaøo, ra. Chuùng ta coù theå söû duïng khai baùo cuûa entity naøy cho entity khaùc. Moät entity coù theå giao tieáp vôùi nhöõng thieát keá khaùc baèng caùch ñònh nghóa nhöõng ñaëc taû cuûa entity naøy tröôùc khi noù töông taùc vôùi nhöõng entity khaùc. a. Ñaëc taû Generic Generic( Constant _name: type [:= value] {;Constant_name: type[:=]}); *Giaûi thích + Constant_name: teân cuûa generic constant + Type: kieåu döõ lieäu ñaõ ñöôïc ñònh nghóa tröôùc + Value: giaù trò maëc ñònh cuûa constant_name (neáu coù) b. Ñaëc taû caùc port: ñònh nghóa soá port vaø kieåu döõ lieäu cuûa port trong entity Port ( Port_name: mode port_type {;Port_name: mode port_type}); *Giaûi thích + Port_name: teân cuûa port + Mode: moät trong boán giaù trò sau  In: chæ coù theå ñöôïc ñoïc  Out: chæ coù theå ñöôïc gaùn giaù trò  Inout: coù theå ñöôïc ñoïc vaø gaùn giaù trò. Giaù trò ñoïc (khoâng ñöôïc gaùn) laø giaù trò ñi vaøo port ñoù.  Buffer: gioáng nhö out nhöng khoâng theå ñoïc. Giaù trò ñoïc ñöôïc gaùn giaù trò.  Port_type: moät kieåu döõ lieäu ñaõ ñöôïc ñònh nghóa tröôùc.
  4. 3. Architecture Architecture quyeát ñònh thi haønh moät entity. Moät architecture coù theå chöùa ñöïng khai baùo ñoàng boä hoaëc khoâng ñoàng boä. Chuù yù raèng VHDL cho pheùp chuùng ta coù nhieàu hôn moät architecture trong cuøng moät entity. Chuùng ta coù theå coù moät architecture toång hôïp (synthesis) vaø architecture gate_level (nestlist). Neáu coù nhieàu hôn moät architecture trong moät entity, ta duøng khai baùo corporation ñeå xaùc ñònh architecture duøng cho toång hôïp (synthesis) hay moâ phoûng (simulation). Moät architecture goàm 2 phaàn: phaàn khai baùo architecture (architecture declaration) vaø phaàn thaân architecture (architecture body). *Cuù phaùp Architecture architecture_name of entity_name is {block_declaration_item} Begin {concurrent_statement} End [architecture_name]; *Giaûi thích + Architecture_name: teân cuûa architecture + Entity_name: teân cuûa entity ñang thöïc hieän + Block_declaration_item: goàm moät trong nhöõng thuaät ngöõ sau:  Thuaät ngöõ use  Khai baùo type  Khai baùo subtype  Khai baùo constant  Khai baùo signal  Khai baùo subprogram
  5.  Khai baùo component Phaàn khai baùo giöõa hai töø khoaù architecture vaø begin goàm nhöõng phaàn sau:  Components  Concurrent statements  Constant  Processes  Signals  Subprograms  Types Component Neáu thieát keá chæ coù moät thuaät ngöõ entity, moãi khai baùo component trong thuaät ngöõ architecture hay package seõ töông öùng vôùi entity ñoù. *Cuù phaùp: Component identifier [generic (generic_declararion) ; ] [port (port_declaration) ; ] End component; *Giaûi thích: +Identifier: teân cuûa component +Generic_declaration: xaùc ñònh haèng soá cuïc boä duøng ñeå xaùc ñònh kích thöôùc vaø ñònh thôøi +Port_declaration: Xaùc ñònh soá port vaøo, ra vaø kieåu döõ lieäu cuûa chuùng. 4. Configuration Khai baùo configuration ñöôïc duøng keát hôïp vôùi nhöõng thieát keá rieâng bieät, cung caáp quaûn lyù configuration vaø toå chöùc project cho nhöõng thieát keá lôùn