Xem mẫu

  1. Chương 13: Quaù trình soaïn thaûo cho moät project Max+Plus II cho pheùp chuùng ta soaïn thaûo project vôùi hai daïng sau: - Daïng text (chöông trình coù daïng vaên baûng ñöôïc thieát keá baèng ngoân ngöõ VHDL, AHDL, Verilog). - Daïng Graphic (maïch ñieän). 1. Soaïn thaûo moät project daïng Text Sau khi caøi phaàn meàm Max+Plus II vaø setup licence xong, ta khôûi ñoäng Max+Plus II baèng caùch nhaáp vaøo bieåu töôïng Max+Plus II. Hay vaøo start=>program=>Max+plus II 10.2 Baseline=> Max+plus II 10.2 Baseline. Khi ñoù maøn hình seõ xuaát hieän cöûa soå: Nhaáp vaøo option ñeå khai baùo ñöôøng daãn licence:
  2. Nhaáp choïn license setup vaø choïn ñöôøng daãn ñeán file licence.dat nhö cöûa soå sau: Hình: Hoäp thoaïi ñeå khai baùo licence Sau ñoù nhaáp OK. Keá tieáp, ta click chuoät traùi vaøo Max+Plus II-> Text Editor hoaëc File/new/Text Editor, hay nhaáp vaøo bieåu töôïng choïn daïng file caàn soaïn thaûo vaø choïn OK. Maøn hình soaïn thaûo ñöôïc môû nhö sau:
  3. Hình: Trình soaïn thaûo Text Editor Sau khi soaïn thaûo xong, ta löu teân file truøng vôùi teân entity ñaõ ñaët vôùi phaàn môû roäng .vhd cho chöông trình vieát baèng ngoân ngöõ VHDL. 2. Soaïn thaûo moät project daïng Graphic Click chuoät traùi vaøo Max+Plus II-> Graphic Editor hoaëc File/new/Graphic Editor hay nhaáp vaøo bieåu töôïng choïn daïng file caàn soaïn thaûo vaø choïn OK. Maøn hình soaïn thaûo ñöôïc môû nhö sau:
  4. Click chuoät phaûi vaøo khoaûng traéng treân trang soaïn thaûo, thaáy xuaát hieän: Choïn Enter Symbol, maøn hình seõ hieän ra baûng chöùa thö vieän Symbol cho pheùp ta choïn caùc symbol ñeå thieát keá maïch, click OK. Hoaëc double click chuoät traùi cuõng seõ thaáy xuaát hieän baûng chöùa thö vieän:
  5. Sau khi choïn symbol, ta noái caùc chaân symbol baèng caùch click chuoät traùi vaøo vaø keùo ñeán hoaëc duøng caùc ñöôøng bus treân thanh coâng cuï sau: Double click vaøo chaân PIN-NAME ñeå thay ñoåi teân chaân linh kieän theo yeâu caàu.
  6. Hình: Trình soaïn thaûo Graphic Editor vôùi maïch ñöôïc thieát keá Khi thieát keá xong maïch, ta löu teân file vôùi phaàn ñuoâi môû roäng laø .gdf