Xem mẫu

  1. Chương 10: Caáu hình cho caùc linh kieän Caáu hình cho caùc linh kieän treân caùc maïch phuï thuoäc vaøo söï thieát laäp caùc jumper treân maïch vaø JTAG tuyø yù trong phaàn meàm MAX+PLUS II, keát noái caùp taûi ByteBlaster II ñeán coång song song cuûa maùy tính vaø boä noái JTAG_IN treân caùc maïch. Trong phaàn naøy ta seõ  Chæ caáu hình cho EPM7128S  Chæ caáu hình cho EPF10K70  Caáu hình cho caû EPM7128S vaø EPF10K70  Keát noái nhieàu maïch UP vôùi nhau trong moät chain 1. Caáu hình cho EPM7128S Neáu chæ caáu hình cho EPM7128S thì ta thöïc hieän caùc böôùc sau: a. Thieát laäp caùc jumper Ñeå caáu hình cho EPM7128S treân JTAG chain, ta thieát laäp caùc jumper TDI, TDO, DEVICE vaø BOARD nhö hình 7. Hình 7: Thieát laäp jumper ñeå caáu hình cho EPM7128S b. Keát noái caùp taûi ByteBlaster II Keát noái caùp taûi tröïc tieáp ñeán coång song song cuûa maùy tính vaø ñeán boä noái JTAG_IN treân maïch. c. Thieát laäp caùc löïa choïn JTAG trong phaàn meàm MAX+PLUS II
  2. i. Môû taäp leänh Multi-Device JTAG Chain (trong menu JTAG) trong programmer cuûa MAX+PLUS II ñeå caáu hình cho moät linh kieän. ii. Choïn Multi-Device JTAG Chain Setup ( trong menu JTAG) iii. Choïn EPM7128S trong danh saùch Device Name trong hoäp thoaïi Multi-Device JTAG Chain Setup iv. Goõ teân file caáu hình cho EPM7128S trong hoäp thoaïi Programming File Name. Ta coù theå söû duïng nuùt Select Programming File tìm caáu truùc thö muïc cuûa maùy tính ñeå ñònh vò file caáu hình thích hôïp v. Nhaáp choïn Add ñeå theâm linh kieän vaø lieân keát file caáu hình trong hoäp thoaïi Device Names & Programming File Names. Con soá beân traùi linh kieän cho bieát thöù töï cuûa linh kieän trong JTAG chain. File caáu hình lieân keát cuûa linh kieän ñöôïc hieån thò treân caùc doøng töông töï nhö teân linh kieän. Neáu file caáu hình khoâng lieân keát vôùi linh kieän thì “” ñöôïc hieån thò keá beân teân linh kieän vi. Nhaáp choïn Detect JTAG Chain Info cho pheùp caùp taûi ByteBlaster II kieåm tra coâng cuï ñeám, maõ ID JTAG vaø toång chieàu daøi caáu truùc cuûa JTAG chain. Moät thoâng baùo treân nuùt Detect JTAG Chain Info cho bieát thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaän bôûi caùp taûi ByteBlaster II. Thoâng baùo naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän laø phuø hôïp vôùi thoâng tin trong hoäp Device Names & Programming File Names. vii. Nhaáp choïn Save JCF trong hoäp thoaïi Save JCF, goõ teân file trong hoäp File Name vaø choïn thö muïc ñaõ yeâu caàu trong hoäp Directories ñeå löu caùc thieát laäp
  3. hieän thôøi cho moät File cuûa JTAG chain (.jcf). Nhaáp choïn OK viii. Nhaáp choïn OK ñeå löu caùc thay ñoåi ix. Nhaáp choïn Program trong Programmer cuûa MAX+PLUS II 2. Caáu hình cho EPF10K70: Ñeå caáu hình cho chip EPF10K70, ta thöïc hieän caùc böôùc sau: a. Thieát laäp caùc jumper Ñeå ñònh caáu hình cho EPF10K70 treân JTAG chain, ta thieát laäp jumper TDI, TDO, DEVICE vaø BOARD nhö hình 8. Hình 8: Thieát laäp jumper ñeå ñònh caáu hình cho FLEX10K b. Keát noái caùp taûi ByteBlaster II Keát noái caùp taûi tröïc tieáp ñeán coång song song cuûa maùy tính vaø ñeán boä noái JTAG_IN treân maïch UP2. c. Thieát laäp caùc löïa choïn JTAG trong phaàn meàm MAX + PLUSII i. Môû taäp leänh Multi-device JTAG Chain (menu JTAG) trong Programmer ñeå caáu hình cho EPF10K70 ii. Choïn Multi-device JTAG Chain Setup (menu JTAG) iii. Choïn EPF10K70 trong danh saùch Device Name trong hoäp thoaïi Multi-Device JTAG Chain Setup
  4. iv. Goõ teân file caáu hình cho EPM7128S trong hoäp thoaïi Programming File Name. Ta coù theå söû duïng nuùt Select Programming File tìm caáu truùc thö muïc cuûa maùy tính ñeå ñònh vò file caáu hình cho thích hôïp v. Nhaáp choïn Add ñeå theâm linh kieän vaø lieân keát file caáu hình trong hoäp thoaïi Device Names & Programming File Names. Con soá beân traùi linh kieän cho bieát thöù töï cuûa linh kieän trong JTAG chain. File caáu hình lieân keát cuûa linh kieän ñöôïc hieån thò treân caùc doøng töông töï nhö teân linh kieän. Neáu file caáu hình khoâng lieân keát vôùi linh kieän thì “” ñöôïc hieån thò keá beân teân linh kieän vi. Nhaáp choïn Detect JTAG Chain Info ñeå cho pheùp caùp taûi ByteBlaster II kieåm tra coâng cuï ñeám, maõ ID JTAG vaø toång chieàu daøi caáu truùc cuûa JTAG chain. Moät thoâng baùo treân nuùt Detect JTAG Chain Info cho bieát thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaän bôûi caùp taûi ByteBlaster II. Thoâng baùo naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän laø phuø hôïp vôùi thoâng tin trong hoäp Device Names & Programming File Names. vii. Nhaáp choïn Save JCF trong hoäp thoaïi Save JCF, goõ teân file trong hoäp File Name vaø choïn thö muïc ñaõ yeâu caàu trong hoäp Directories ñeå löu caùc thieát laäp hieän thôøi cho moät File cuûa JTAG chain (.jcf). Nhaáp choïn OK viii. Nhaáp choïn OK ñeå löu caùc thay ñoåi ix. Nhaáp choïn Configure trong Programmer cuûa MAX+PLUS II 3. Caáu hình cho caû EPM7128S vaø FLEX10K70
  5. Ñeå ñònh caáu hình cho caû EPM7128S vaø FLEX10K70, ta thöïc hieän caùc böôùc sau: a. Thieát laäp caùc Jumper Ñeå ñònh caáu hình vaø laäp trình cho FLEX10K70 vaø EPM7128S trong JTAG chain goàm nhieàu linh kieän, ta thieát laäp caùc jumper TDO, TDI, DEVICE vaø BOARD nhö hình 9 Hình 9: Thieát laäp jumper ñeå caáu hình cho caû hai chip b. Keát noái caùp taûi ByteBlaster II Gaén caùp taûi ByteBlaster II tröïc tieáp ñeán coång song song cuûa maùy tính vaø ñeán boä noái JTAG_IN treân maïch UP c. Thieát laäp caùc löïa choïn JTAG trong phaàn meàm MAX + PLUSII i. Môû taäp leänh Multi-Device JTAG Chain ( trong menu JTAG) ii. Choïn Multi-Device JTAG Chain Setup ( trong menu JTAG) iii. Choïn teân linh kieän ñích ñaàu tieân trong danh saùch Device Name trong hoäp thoaïi Multi-Device JTAG Chain Setup iv. Goõ teân file caáu hình cho linh kieän ñöôïc lieät keâ trong hoäp Device Name trong Programming File Name. Nuùt Select Programming File ñöôïc söû duïng ñeå tìm caáu truùc thö muïc cuûa maùy tính vaø ñònh vò file caáu hình thích hôïp
  6. v. Nhaáp choïn Add ñeå theâm linh kieän vaø lieân keát file caáu hình trong hoäp thoaïi Device Names & Programming File Names. Con soá beân traùi linh kieän cho bieát thöù töï cuûa linh kieän trong JTAG chain. File caáu hình lieân keát cuûa linh kieän ñöôïc hieån thò treân caùc doøng töông töï nhö teân linh kieän. Neáu file caáu hình khoâng lieân keát vôùi linh kieän, thì “” ñöôïc hieån thò keá beân teân linh kieän vi. Laëp laïi töø böôùc iii ñeán böôùc v ñeå theâm vaøo thoâng tin cho moãi linh kieän trong JTAG chain vii. Nhaáp choïn Detect JTAG Chain Info ñeå cho pheùp caùp taûi ByteBlaster II kieåm tra coâng cuï ñeám, maõ ID JTAG vaø toång chieàu daøi caáu truùc cuûa JTAG chain. Moät thoâng baùo treân nuùt Detect JTAG Chain Info cho bieát thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaän bôûi caùp taûi ByteBlaster II. Thoâng baùo naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän laø phuø hôïp vôùi thoâng tin trong hoäp Device Names & Programming File Names. viii. Nhaáp choïn Save JCF ñeå löu caùc thieát laäp hieän thôøi ñoái vôùi moät JCF. Goõ teân file trong hoäp File Name vaø choïn thö muïc ñaõ yeâu caàu trong hoäp Directories. Nhaáp choïn OK. ix. Nhaáp choïn OK ñeå löu caùc thay ñoåi x. Nhaáp choïn Configure trong Programmer cuûa MAX+PLUS II ñeå caáu hình cho taát caû caùc FLEX10K trong JTAG chain. Sau ñoù, nhaáp choïn Program ñeå caáu hình cho taát caû caùc EPM7128S trong JTAG chain. 4. Keát noái nhieàu maïch UP vôùi nhau trong moät chain
  7. Ñeå keát noái nhieàu maïch UP vôùi nhau, ta thöïc hieän caùc böôùc sau: a. Thieát laäp caùc jumper Ñeå ñònh caáu hình cho nhieàu chip EPM7128S vaø FLEX10K treân nhieàu maïch UP ñaõ ñöôïc keát noái trong JTAG chain goàm nhieàu linh kieän, ta thieát laäp caùc jumper TDI, TDO, DEVICE vaø BOARD cho taát caû caùc maïch ngoaïi tröø maïch cuoái cuøng trong chain nhö hình 10 Hình 10: Thieát laäp jumper cho taát caû caùc maïch ngoaïi tröø maïch cuoái cuøng trong chain Maïch cuoái cuøng trong chain coù theå caáu hình cho moät hoaëc caû hai chip. Tuy nhieân, jumper BOARD phaûi thieát laäp nhö hình veõ beân döôùi (Vieäc thieát laäp caùc jumper TDI, TDO, DEVICE phuï thuoäc vaøo caáu hình ñöôïc söû duïng) Hình 11: Thieát laäp jumper cho maïch cuoái cuøng trong chain b. Keát noái caùp taûi ByteBlaster II Gaén caùp taûi tröïc tieáp ñeán coång song song cuûa maùy tính vaø ñeán boä noái JTAG_IN treân maïch.
  8. c. Thieát laäp caùc löïa choïn JTAG trong phaàn meàm MAX+PLUS II i. Môû taäp leänh Multi-Device JTAG Chain ( trong menu JTAG) ii. Choïn Multi-Device JTAG Chain Setup ( trong menu JTAG) iii. Choïn teân linh kieän ñích ñaàu tieân trong danh saùch Device Name trong hoäp thoaïi Multi-Device JTAG Chain Setup iv. Goõ teân file caáu hình cho linh kieän ñöôïc lieät keâ trong hoäp Device Name trong Programming File Name. Nuùt Select Programming File ñöôïc söû duïng ñeå tìm caáu truùc thö muïc cuûa maùy tính vaø ñònh vò file caáu hình thích hôïp v. Nhaáp choïn Add ñeå theâm linh kieän vaø lieân keát file caáu hình trong hoäp thoaïi Device Names & Programming File Names. Con soá beân traùi linh kieän cho bieát thöù töï cuûa linh kieän trong JTAG chain. File caáu hình lieân keát cuûa linh kieän ñöôïc hieån thò treân caùc doøng töông töï nhö teân linh kieän. Neáu file caáu hình khoâng lieân keát vôùi linh kieän, thì “” ñöôïc hieån thò keá beân teân linh kieän vi. Laëp laïi töø böôùc iii ñeán böôùc v ñeå theâm vaøo thoâng tin cho moãi linh kieän trong JTAG chain vii. Nhaáp choïn Detect JTAG Chain Info ñeå cho pheùp caùp taûi ByteBlaster II kieåm tra coâng cuï ñeám, maõ ID JTAG vaø toång chieàu daøi caáu truùc cuûa JTAG chain. Moät thoâng baùo treân nuùt Detect JTAG Chain Info cho bieát thoâng tin ñaõ ñöôïc nhaän bôûi caùp taûi ByteBlaster II. Thoâng baùo naøy phaûi ñöôïc xaùc nhaän
  9. laø phuø hôïp vôùi thoâng tin trong hoäp Device Names & Programming File Names. viii. Nhaáp choïn Save JCF ñeå löu caùc thieát laäp hieän thôøi ñoái vôùi moät JCF. Goõ teân file trong hoäp File Name vaø choïn thö muïc ñaõ yeâu caàu trong hoäp Directories. Nhaáp choïn OK. ix. Nhaáp choïn OK ñeå löu caùc thay ñoåi x. Nhaáp choïn Configure trong Programmer cuûa MAX+PLUS II ñeå caáu hình cho taát caû caùc FLEX10K trong JTAG chain. Sau ñoù, nhaáp choïn Program ñeå caáu hình cho taát caû caùc EPM7128S trong JTAG chain.