Xem mẫu

 1. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp Chương 12: Chöông trình ñieàu khieån daïng STL NETWORK 1 //KHAI BAO SU DUNG BO DEM TOC DO CAO LD SM0.1 R M0.0, 255 R T37, 10 MOVB 204, SMB47 HDEF 1, 0 MOVD +0, SMD48 NETWORK 2 //GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LDN M21.0 AN M21.2 AN M21.3 CALL 0 NETWORK 3 //GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LDN M21.1 AN M21.2 AN M21.3 CALL 1 NETWORK 4 //GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.3 CALL 2 NETWORK 5 //GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 1
 2. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LDN M21.0 AN M21.1 AN M21.2 CALL 3 NETWORK 6 //GOI CHUONG TRINH DUNG LD SM0.0 CALL 4 NETWORK 7 //DIEU KHIEN NANG KHUNG LD M0.0 O M1.0 O M2.0 O M3.0 = Q0.0 NETWORK 8 //DIEU KHIEN HA KHUNG LD M2.1 O M3.1 O M0.1 = Q0.1 NETWORK 9 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN NHANH LD M1.2 O M2.2 O M3.2 = Q0.2 NETWORK 10 //DIEU KHIEN BANG CHUYEN DI CHUYEN CHAM LD M2.3 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 2
 3. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp O M3.3 = Q0.3 NETWORK 11 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, NHANH LD M2.4 O M3.4 = Q0.4 NETWORK 12 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG TRAI, CHAM LD M2.5 O M3.5 = Q0.5 NETWORK 13 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, NHANH LD M0.6 O M2.6 O M3.6 O M4.6 = Q0.6 NETWORK 14 //DIEU KHIEN DAO GAT SANG PHAI, CHAM LD M0.7 O M2.7 O M3.7 O M4.7 = Q0.7 NETWORK 15 //TAC DONG NAM CHAM LD M10.0 O M12.0 O M13.0 O M14.0 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 3
 4. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp = Q1.0 NETWORK 16 //TAC DONG PHANH HAM DONG CO LD M12.1 O M13.1 = Q1.1 NETWORK 17 MEND NETWORK 18 //CHUONG TRINH GAN LUOI SBR 0 NETWORK 19 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH GAN KHUON LUOI LD I0.1 S M21.1, 1 NETWORK 20 //HA KHUNG XUONG LD M21.1 EU O M0.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M0.1 NETWORK 21 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 AN I2.2 EU SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 4
 5. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp S M0.6, 1 NETWORK 22 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M21.1 A I1.3 A I2.3 EU R M0.6, 1 S M0.7, 1 NETWORK 23 //DAO DUNG LAI LD M21.1 A I1.3 A I2.2 EU R M0.7, 1 R M10.0, 1 R T37, 1 R M21.1, 1 NETWORK 24 RET NETWORK 25 //CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN SBR 1 NETWORK 26 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH RUA BANG CHUYEN LD I0.0 S M21.0, 1 NETWORK 27 //NANG KHUNG LEN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 5
 6. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD M21.0 EU O M1.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M1.0 NETWORK 28 //CHAY BANG CHUYEN LD M21.0 LD I1.2 O M1.2 ALD AN M1.0 = M1.2 NETWORK 29 //DELAY 3 GIAY (Truoc khi mo dong co rua) LD M1.2 TON T38, +20 NETWORK 30 //DONG CO RUA HOAT DONG LD M1.2 A T38 = Q2.0 NETWORK 31 RET NETWORK 32 //CHUONG TRINH IN MOT LAN SBR 2 NETWORK 33 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 1 LAN SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 6
 7. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD I0.2 S M21.2, 1 NETWORK 34 //NANG KHUNG LD M21.2 EU O M2.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 35 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.2 A I1.2 AN M2.0 EU S M2.2, 1 S M20.0, 1 NETWORK 36 //KICH BO DEM LD M20.0 HSC 1 NETWORK 37 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.2 AD= SMD48, +266240 R M2.2, 1 S M2.3, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 7
 8. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 38 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.2 AD= SMD48, +307200 R M2.3, 1 S M12.1, 1 NETWORK 39 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M12.1 TON T39, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.0, 1 NETWORK 40 //HA KHUNG LD T39 O M2.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.1 NETWORK 41 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M12.1 A I1.3 TON T40, +10 NETWORK 42 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T40 EU S M12.0, 1 S M20.2, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 8
 9. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 43 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.2 TON T41, +10 NETWORK 44 //DAO GAT NHANH (Sang trai neu dao o ben phai va nguoc lai) LD M12.0 A T41 LPS AN I2.2 AN M2.4 AN M2.5 = M2.6 LPP AN I2.0 AN M2.6 AN M2.7 = M2.4 NETWORK 45 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M2.6 A I2.3 R M20.2, 1 S M2.7, 1 NETWORK 46 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M2.4 A I2.1 R M20.2, 1 S M2.5, 1 NETWORK 47 //DAO DUNG LAI SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 9
 10. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp LD M21.2 LD I2.0 O I2.2 ALD EU R M2.7, 1 R M2.5, 1 R M12.0, 2 = M20.3 NETWORK 48 //NANG KHUNG LEN LD M20.3 O M2.0 AN I1.2 AN M2.5 AN M2.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M2.0 NETWORK 49 LD M2.0 R T39, 2 NETWORK 50 RET NETWORK 51 //CHUONG TRINH IN 2 LAN SBR 3 NETWORK 52 //NHAN NUT GOI CHUONG TRINH IN 2 LAN LD I0.3 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 10
 11. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp S M21.3, 1 NETWORK 53 //NANG KHUNG LD M21.3 EU O M3.0 AN I1.2 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 NETWORK 54 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO NHANH LD M21.3 A I1.2 AN M3.0 EU S M3.2, 1 S M20.4, 1 NETWORK 55 //KICH BO DEM LD M20.4 HSC 1 NETWORK 56 //BANG CHUYEN DICH CHUYEN VOI TOC DO CHAM LD M21.3 AD= SMD48, +266240 R M3.2, 1 S M3.3, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 11
 12. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 57 //TAC DONG VAO PHANH HAM DE DUNG BANG CHUYEN LD M21.3 AD= SMD48, +307200 R M3.3, 1 S M13.1, 1 NETWORK 58 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi ha khung) LD M13.1 TON T42, +10 MOVD +0, SMD48 R M20.4, 1 NETWORK 59 //HA KHUNG LD T42 O M3.1 AN I1.3 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.1 NETWORK 60 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi tac dong nam cham) LD M13.1 A I1.3 TON T43, +10 NETWORK 61 //TAC DONG NAM CHAM (de hut dao gat) LD T43 EU S M13.0, 1 S M20.6, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 12
 13. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 62 //DELAY 1 GIAY (Truoc khi gat dao) LD M20.6 TON T44, +10 NETWORK 63 //DAO GAT NHANH IN LAN 1 (Gat sang trai) LD M13.0 A T44 AN I2.0 AN M3.6 AN M3.7 = M3.4 NETWORK 64 //DAO GAT CHAM (Sang trai) LD M3.4 A I2.1 R M20.6, 1 S M3.5, 1 NETWORK 65 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.0 EU R M3.5, 1 S M22.0, 1 NETWORK 66 //DELAY 2 GIAY (Truoc khi gat dao de in lan 2) LD M22.0 TON T45, +20 NETWORK 67 //DAO GAT NHANH IN LAN 2 (Gat sang phai) LD M13.0 A T45 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 13
 14. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp AN I2.2 AN M3.4 AN M3.5 = M3.6 NETWORK 68 //DAO GAT CHAM (Sang phai) LD M3.6 A I2.3 R M22.0, 1 S M3.7, 1 NETWORK 69 //DAO DUNG LAI LD M21.3 A I2.2 EU R M3.7, 1 R M13.0, 2 R M22.0, 1 = M20.7 NETWORK 70 //NANG KHUNG LEN LD M20.7 EU O M3.0 AN I1.2 AN M3.5 AN M3.7 AN Q0.2 AN Q0.3 = M3.0 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 14
 15. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 71 LD M3.0 R T42, 2 NETWORK 72 RET NETWORK 73 //CHUONG TRINH DUNG SBR 4 NETWORK 74 //NHAN NUT CHUONG TRINH DUNG LD I0.4 EU R M0.0, 248 S M31.7, 1 NETWORK 75 //DAO GAT NHANH SANG PHAI LD M31.7 AN I2.2 = M4.6 NETWORK 76 //DAO GAT CHAM SANG PHAI LD M4.6 A I2.3 EU R M31.7, 1 S M4.7, 1 NETWORK 77 //DAO DUNG LAI LD I2.2 R M4.7, 1 R M31.7, 1 SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 15
 16. GVDH: VUÕ ÑOÃ CÖÔØNG Ñoà aùn toát nghieäp NETWORK 78 RET SVTH: NGUYEÃN HÖÕU THIEÄN Trang 16