Xem mẫu

 1. Chương 10: CHÖÔNG TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN HEÄ THOÁNG MAÙY IN HOA VAÊN DUØNG PLC 1. Caùc yeâu caàu coâng ngheä cuûa heä thoáng maùy in: Khung maùy in khoâng ñöôïc pheùp naâng leân khi dao ñang gaït. Trong caùc chöông trình in neáu dao ñang naèm beân traùi thì seõ ñöôïc gaït sang phaûi vaø ngöôïc laïi. Baêng chuyeàn khoâng ñöôïc dòch chuyeån khi khung ñaõ ñöôïc haï xuoáng vaø khoâng ñöôïc haï khung khi baêng chuyeån ñang dòch chuyeån. Khi ñoäng cô keùo baêng chuyeàn quay ñöôïc moät voøng thì töông öùng baêng chuyeàn dòch chuyeån ñöôïc 1 cm. Tröôùc khi haï khung baêng chuyeàn dòch chuyeån vôùi 2 toác ñoä nhanh, chaäm. Baêng chuyeàn dòch chuyeån nhanh khi soá ñeám chöa ñaït 266240 vaø döøng laïi khi soá ñeám ñaït 307200. 2. Qui ñònh moät soá tieáp ñieåm vaø cuoän daây trong chöông trình ñieàu khieån a. Caùc nuùt aán goïi chöông trình:  Röûa baêng I0.0  Gaén löôùi I0.1  In moät laàn I0.2
 2.  In hai laàn I0.3  Döøng I0.4 b. Caùc coâng taéc haønh trình  Giôùi haïn khung naâng I1.2  Giôùi haïn khung haï I1.3  Giôùi haïn dao gaït beân traùi I2.0  Giôùi haïn dao gaït nhanh beân traùi I2.1  Giôùi haïn dao gaït beân phaûi I2.2  Giôùi haïn dao gaït nhanh beân phaûi I2.3 c. Caùc ngoõ ra  Naâng khung Q0.0  Haï khung Q0.1  Baêng chuyeàn chaïy nhanh Q0.2  Baêng chuyeàn chaïy chaäm Q0.3  Dao gaït sang traùi, nhanh Q0.4  Dao gaït sang traùi, chaäm Q0.5  Dao gaït sang phaûi, nhanh Q0.6  Dao gaït sang phaûi, chaäm Q0.7  Nam chaâm Q1.0  Phanh haõm ñieän Q1.1  Ñoäng cô röûa baêng chuyeàn Q2.0 Söû duïng boä ñeám HSC 1 vôùi caùc ngoõ vaøo I0.6, I0.7, I1.0, I1.1 I0.6 noái vaøo ngoõ ra cuûa Rotary Encoder
 3. 3. Löu ñoà giaûi thuaät caùc chöông trình a. Chöông trình gaén löôùi: START HAÏ KHUNG No GIÔÙI HAÏN KHUNG HAÏ Yes DELAY 1 GIAÂY GAÏT DAO SANG PHAÛI No GIÔÙI HAÏN DAO BEÂN PHAÛI Yes DÖØNG
 4. b. Chöông trình röûa baêng chuyeàn: START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN No KHUNG NAÂNG Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN DELAY 3 GIAÂY ÑOÄNG CÔ RÖÛA HOAÏT ÑOÄNG COÙ TÍN HIEÄU No DÖØNG ? Yes DÖØNG
 5. c. Chöông trình in moät laàn: START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN No KHUNG NAÂNG Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH BOÄ ÑEÁM ÑEÁM No ÑEÁN 266240 ? Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM
 6. (1 ) (2 ) TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN No KHUNG HAÏ Yes DALAY 1 GIAÂY
 7. (3) (2) DAO GAÏT CHAÄM GIÔÙI HAÏN No
 8. d. Chöông trình in hai laàn: START NAÂNG KHUNG GIÔÙI HAÏN No KHUNG NAÂNG Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ NHANH I II III
 9. I II III BOÄ ÑEÁM ÑEÁM No ÑEÁN 266240? Yes BAÊNG CHUYEÀN DÒCH CHUYEÅN VÔÙI TOÁC ÑOÄ CHAÄM BOÄ ÑEÁM ÑEÁM No ÑEÁN 307200? Yes TAÙC ÑOÄNG VAØO PHANH HAÕM HAÏ KHUNG GIÔÙI HAÏN No KHUNG HAÏ Yes DALAY 1 GIAÂY
 10. IV III DELAY 1 GIAÂY DAO GAÏT NHANH SANG TRAÙI No GIÔÙI HAÏN DAO GAÏT NHANH ? Yes DAO GAÏT CHAÄM No GIÔÙI HAÏN
 11. V VI III GIÔÙI HAÏN GAÏT No DAO NHANH Yes DAO GAÏT CHAÄM, SANG PHAÛI No GIÔÙI HAÏN GAÏT DAO? Yes DÖØNG DAO
 12. e. Chöông trình döøng: START NGAÉT DÖØNG CAÙC CHÖÔNG TRÌNH KHAÙC DAO ÔÛ GIÔÙI HAÏN No ÑÖA DAO VEÀ GIÔÙI BEÂN PHAÛI? HAÏN BEÂN PHAÛI Yes DÖØNG