Xem mẫu

  1. Chương 6: C¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o cho tranzistor ®ãng tÝch cùc 1.3.1. NhËn xÐt: XÐt sù ®ãng më tranzistor: Khi tranzistor më ®iÖn ¸p UEB lín h¬n kh«ng nh-ng rÊt nhá. Khi tranzistor ®ãng UEB nhá h¬n kh«ng còng rÊt nhá. V× vËy viÖc ®ãng c¾t dßng ®iÖn b»ng tranzistor cã danh giíi kh«ng râ dµng nªn tranzistor ®ãng kh«ng ch¾c ch¾n. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o tranzistor ®ãng tÝch cùc th× ph¶i t¹o ra ®iÖn ¸p chªnh lÖch gi÷a hai cùc E, B lín (UEB lín h¬n kh«ng rÊt nhiÒu khi bãng tranzistor më vµ nhá h¬n kh«ng rÊt nhiÒu khi tranzistor ®ãng). §Ó gi¶m c«ng suÊt hao t¸n khi tranzistor më tíi thÊp nhÊt th× ph¶i chän trÞ sè UEB, Ib thÝch hîp gióp qu¸ tr×nh chuyÓn tr¹ng th¸i x¶y ra tøc thêi. 1.3..2. b»ng ®iÖn trë håi tiÕp rht. a. S¬ ®å m¹ch. S¬ ®å m¹ch bao gåm: Nguån lµ mét ¾c quy cã trÞ sè ®iÖn ¸p 6, 12 hoÆc 24 V. Mét g tranzistor PNP (cùc E nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua mét ®iÖn trë håi tiÕp, cùc C cña tranzistor nèi víi ©m nguån th«ng qua phô t¶i Rt.
  2. Cùc B ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua ®iÖn trë ph©n cùc RB). TiÕp ®iÓm §K dïng ®Ó ®iÒu khiÓn ®ãng më tranzistor.    H×nh 1.42: BiÖn ph¸p gióp tranzistor ®ãng tÝch cùc nhê ®iÖn trë håi tiÕp b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K më trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib: Tõ cùc d-¬ng ¾c quy ®Õn ®iÖn trë håi tiÕp Rht, ®Õn cùc E cña tranzistor tíi líp tiÕp gi¸p EB, ®Õn cùc B, qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb råi trë vÒ ©m ¾c quy. Do cã dßng ®iÒu khiÓn Ib nªn tranzistor më v× vËy cã dßng lµm viÖc IC: Tõ d-¬ng ¾c quy ®Õn cùc E cña tranzistor tíi líp tiÕp gi¸p EC ®Õn cùc C qua phô t¶i (Rt) råi trë vÒ ©m ¾c quy. Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng cùc E vµ B cña tranzistor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån (UEB =0), nªn dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt v× vËy tranzistor ®ãng, dßng lµm viÖc IC còng kh«ng cßn.
  3. T¸c dông cña ®iÖn trë håi tiÕp lµ: Khi tiÕp ®iÓm §K ®ãng, cùc B cña tranzistor nèi víi cùc d-¬ng cña ¾c quy. Cùc E cña tranzistor nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua ®iÖn trë håi tiÕp Rht nªn cã sù sôt ¸p trªn Rt do ®ã ®iÖn thÕ ë cùc B lín h¬n ®iÖn thÕ cùc E (VE < VB). V× vËy ®iÖn ¸p UEB < 0 do ®ã tranzistor ®ãng ch¾c ch¾n. + Nh-îc ®iÓm cña m¹ch dïng ®iÖn trë håi tiÕp: - Do hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë håi tiÕp kh«ng ®æi do ®ã dßng ®iÖn sÏ bÞ tiªu hao t¹i Rht (do kh«ng thay ®æi ®-îc ®iÖn trë). - §¶m b¶o gi¶m ®iÖn ¸p nhanh chãng khi tranzistor ®ãng. 1.3.3. b»ng ®ièt håi tiÕp a. S¬ ®å m¹ch M¹ch nèi håi tiÕp b»ng §ièt gåm cã nguån lµ mét ¾c quy 6, 12 hoÆc 24V mét Tranzitor PNP, cùc E cña Tranzitor ®-îc nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua ®ièt håi tiÕp §ht , cùc C cña T ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua phô t¶i (Rt), cùc B ®-îc nèi víi ©m nguån th«ng qua ®iÖn trë ®iÒu khiÓn Rb. ViÖc ®ãng c¾t Tranzitor nhê vµo tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K.   
  4. H×nh 1.43: BiÖn ph¸p gióp transistor ®ãng tÝch cùc nhê ®ièt håi tiÕp b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K më, trong m¹ch xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn Ib: Tõ d-¬ng ¾c qui ®Õn ®ièt håi tiÕp (§ht) tíi cùc E cña tranzistor ®Õn líp tiÕp gi¸p EB qua cùc B ®Õn phô t¶i Rb råi ®Õn ©m ¾c qui. Do cã dßng Ib nªn tranzirtor më cã dßng lµm viÖc IC: §i tõ cùc d-¬ng cña ¾c quy tíi cùc E cña transistor qua líp tiÕp gi¸p EC qua phô t¶i Rt vÒ ©m ¾c quy. Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K ®ãng cùc E vµ B cña transistor ®-îc nèi víi thÕ d-¬ng nªn UEB = 0, dßng ®iÒu khiÓn Ib mÊt nªn tranzistor ®ãng dßng lµm viÖc Ic còng mÊt. T¸c dông cña ®i«t håi tiÕp §ht: TiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §K ®ãng dßng tõ d-¬ng ¾c qui tíi cùc E cña tranzistor qua ®ièt håi tiÕp (§ht) bÞ sôt ¸p t¹i §ht do ®ã VE < VB nªn UEB < 0 nªn tranzistor ®-îc ®ãng ch¾c.
  5. 1.3.4. M¹ch dïng biÕn ¸p xung. a. S¬ ®å m¹ch: BiÕn ¸p xung gåm 2 cuén d©y W1,W2 vµ R2.     H×nh 1.44. M¹ch dïng biÕn ¸p xung b. Nguyªn lý lµm viÖc. Khi m¸ vÝt §K ®ãng th× cùc B cña T nèi víi ©m nguån th«ng qua W’1 cña biÕn ¸p xung , cùc E nèi víi d-¬ng nguån th«ng qua Rt nªn cã dßng ®iÒu khiÓn Ib : §i tõ (+) nguån qua ®iÖn trë Rt qua tiÕp gi¸p EB qua B qua cuén W’1 qua m¸ vÝt §K råi vÒ ©m nguån. Do ®ã xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc Ic : §i tõ (+) nguån qua Rt qua tiÕp gi¸p EC qua cùc C råi vÒ ©m nguån. Khi m¸ vÝt §K më th× T ®ãng lµm mÊt dßng ®iÒu khiÓn Ib, lµm cho dßng lµm viÖc Ic còng mÊt. Khi dßng ®iÖn qua cuén W’1 cña biÕn ¸p xung bÞ mÊt t¹o ra søc ®iÖn ®éng c¶m øng trong cuén W’2 (
  6. xung ¸p c¶m øng). Xung ¸p c¶m øng ë cuén W’2 cã chiÒu d-¬ng ë cùc gèc B cña T, cßn ©m ë cùc E do ®ã b¶o ®¶m cho tranzitor ®ãng nhanh vµ rÊt tÝch cùc. §iÖn trë R2 m¾c song song víi cuén W’2 ®Ó t¹o h×nh xung ¸p cho thÝch hîp.