Xem mẫu

  1. ch-¬ng 1: §iÖn, §iÖn tö c¬ b¶n trªn «t« 1.1. VËt liÖu ®iÖn-®iÖn tö. Trong kü thuËt ®iÖn vµ ®iÖn tö. VËt liÖu ®iÖn-®iÖn tö ®-îc chia ra lµm bèn lo¹i: 1.1.1. VËt liÖu dÉn ®iÖn. - VËt liÖu dÉn ®iÖn lµ vËt liÖu cã kh¶ n¨ng cho dßng ®iÖn xoay chiÒu ch¹y qua mét c¸ch dÔ dµng vµ th-êng xuyªn. - VËt liÖu dÉn ®iÖn: th-êng lµ kim lo¹i d¹ng nguyªn chÊt hay hîp kim. Ag, Cu, Al... c¸c hîp chÊt chøa Cu, Mangan. 1.1.2. VËt liÖu c¸ch ®iÖn. - VËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ nh÷ng vËt liÖu cã ®Æc tÝnh kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua: - VÝ dô nh- thuû tinh, sø, nhùa, cao su... nãi kh¸c ®i vËt liÖu c¸ch ®iÖn lµ nh÷ng vËt liÖu cã ®iÖn trë rÊt lín kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y qua. 1.1.3. VËt liÖu b¸n dÉn. - VËt liÖu b¸n dÉn lµ vËt liÖu cã tÝnh trung gian gi÷a vËt liÖu dÉn ®iÖn vµ vËt liÖu c¸ch ®iÖn. - Mét vËt liÖu b¸n dÉn tinh khiÕt th× kh«ng dÉn ®iÖn v× cã ®iÖn trë lín. Nh-ng pha thªm vµo ®ã mét tØ lÖ rÊt thÊp c¸c vËt liÖu thÝch
  2. hîp th× ®iÖn trë cña b¸n dÉn gi¶m xuèng rÊt râ, trë thµnh vËt liÖu dÉn ®iÖn. - Hai chÊt b¸n dÉn th«ng dông lµ Germani(Ge) vµ SilÝc(Si). 1.1.4. VËt liÖu tõ tÝnh. VËt liÖu tõ tÝnh lµ vËt liÖu cã tÝnh chÊt dÔ nhiÔm tõ, trong kü thuËt ng-êi ta hay dïng s¾t pha silÝc ®Ó t¨ng ®iÖn trë xuÊt, gi¶m dßng phuco. S¾t – Silic ®-îc dËp thµnh tÊm ®Ó lµm lâi biÕn ¸p, hîp kim anico, pecmanoi lµ nh÷ng vËt liÖu tõ tÝnh dïng trong kü thuËt. 1.2. C¸c linh kiÖn ®iÖn vµ ®iÖn tö c¬ b¶n. 1.2.1. §iÖn trë. a. Kh¸i niÖm: + §iÖn trë cã t¸c dông c¶n trë dßng ®iÖn, t¹o sù sôt ¸p ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tuú theo vÞ trÝ cña ®iÖn trë trong m¹ch. R R H×nh 1.1: ký hiÖu ®iªn trë. + §¬n vÞ cña ®iÖn trë: ®¬n vÞ lµ  (ohm), 1K = 1.000 b. C¸ch ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë. * Gi¸ trÞ ®iÖn trë ®-îc ghi trùc tiÕp. VÝ dô: 15/ 7W; 150/10W; 22/2W... R22 2R2 22 2,2
  3. H×nh 1.2: C¸ch ®äc gi¸ trÞ ®iÖn trë. * Gi¸ trÞ ®iÖn trë ®-îc s¬n b»ng m· mµu. + Quy t¾c vÒ m· mµu. Ng-êi ta quy ®Þnh 10 mµu ®Ó biÓu thÞ cho 10 ch÷ sè tõ 0 ®Õn 9. Mµu trªn th©n ®iÖn trë Gi¸ trÞ t-¬ng øng §en 0 N©u 1 §á 2 Cam 3 Vµng 4 Xanh l¸ 5 Xanh l¬ 6 TÝm 7 X¸m 8 Tr¾ng 9 B¶ng 1-1: Quy -íc vÒ m· mµu. + C¸ch ®äc ®iÖn trë theo vßng mµu. - §iÖn trë cã 3 vßng mµu: dïng cho ®iÖn trë d-íi 10. Vßng1 Vßng2 Vßng3 H×nh 1.3 : §iÖn trë cã 3 vßng mµu.
  4. Vßng thø nhÊt: ChØ sè thø nhÊt. Vßng thø hai: ChØ sè thø hai. Vßng thø ba: NÕu lµ nhò vµng th× nh©n víi 0,1. NÕu lµ nhò b¹c th× nh©n víi 0,01. VÝ dô1: §iÖn trë cã: Vßng thø nhÊt mµu vµng. Vßng thø hai mµu tÝm. Vßng thø ba mµu nhò vµng. Gi¸ trÞ ®iÖn trë: 47x0,1=4,7 - §iÖn trë cã 4 vßng mµu: §©y lµ ®iÖn trë th-êng gÆp nhÊt. Vßng1 Vßng2 Vßng3 Vßng4 H×nh 1.4: §iÖn trë cã 4 vßng mµu. Vßng thø nhÊt: ChØ sè thø nhÊt. Vßng thø hai: ChØ sè thø hai. Vßng thø ba: ChØ sè thø ba. Vßng thø t-: ChØ sai sè: Th-êng lµ 1 trong 4 mµu; N©u: sai sè ± 1% ; §á: sai sè ± 2% ; Nhò vµng: sai sè ± 5% ; Nhò b¹c: sai sè ± 10% ;
  5. VÝ dô: §iÖn trë cã 4 vßng mµu theo thø tù: Vµng, tÝm, cam, Nhò b¹c. Vµng tÝm cam Nhò b¹c H×nh 1.5: §iÖn trë cã 4 vßng mµu. Gi¸ trÞ ®iÖn trë lµ: Vµng TÝm Cam Nhò b¹c 4 7 000 10% KÕt qu¶: 47.000 hay 47K , Sai sè 10% - §iÖn trë cã 5 vßng mµu: Lµ ®iÖn trë cã ®é chÝnh x¸c cao. c H×nh 1.6: §iÖn trë cã 5 vßng mµu. Quy -íc mµu s¾c gièng nh- ®iÖn trë cã 4 vßng mµu. Sai sè trong ®iÖn trë cã 5 vßng mµu. Còng gièng sai sè ë ®iÖn trë cã 4 vßng mµu. VÝ dô: §iÖn trë cã 5 vßng mµu, theo thø tù: N©u, tÝm,®á ,®á, n©u. Gi¸ trÞ cña ®iÖn trë: N©u TÝm §á §á N©u H×nh 1.7: §iÖn trë cã 5 vßng mµu
  6. N©u tÝm ®á ®á n©u 1 7 2 00 1% KÕt qu¶: 17200 hay 17,2K, sai sè 1%Ph©n lo¹i ®iÖn trë.
nguon tai.lieu . vn