Xem mẫu

  1. Chương 8: C¶m biÕn quang ®iÖn * CÊu t¹o : Hinh 6.30: C¶m biÕn quang ®iÖn  Sö dông c¸c ®i èt ph¸t quang (Led) chiÕu s¸ng qua khe hë cña c¸c r·nh trªn ®Üa quay tíi c¸c ®i èt phÝa d-íi . ®i èt quang ( Ph«t« ®i èt) lµ lo¹i ®i èt sö dông sù cã hoÆc kh«ng cã chïm s¸ng cña ®i èt ph¸t quang ®Ó chuyÓn m¹ch ®ãng më ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn m¹ch s¬ cÊp . * Nguyªn lý lµm viÖc : Khi trôc bé chia ®iÖn quay kÐo theo ®Üa quay theo. Khi r·nh r·nh trªn ®Üa quay dÞch chuyÓn d-íi chïm s¸ng cña ( Led) , Chïm s¸ng chiÕu ®Õn ®i èt quang , ®i èt quang ho¹t ®éng cho ®Õn khi ®Üa quay che ch¾n chïm s¸ng , ®i èt bÞ kho¸ . Qu¸ tr×nh ®-îc lÆp l¹i liªn tôc vµ h×nh thµnh ®iÖn ¸p xoay chiÒu cung cÊp cho m¹ch. §iªn ¸p nµy ®-îc cung cÊp cho m¹ch IC vµ ®-îc chuyÓn ®æi thµnh tÝn
  2. hiÖu xung . TÝn hiÖu xung nµy ®-îc göi trùc tiÕp ®Õn m¸y tÝnh mµ kh«ng qua module ®¸nh löa riªng rÏ . M¸y tÝnh sÏ sö dông c¸c tÝn hiÖu nµy ®Ó ®iÒu khiÓn thêi ®iÓm ®¸nh löa hoÆc thêi ®iÓm phun nhiªn liÖu vµ ®iÒu chØnh tèc ®é kh«ng t¶i .  C¸c r·nh ngoµi (5) , r·nh tØ xuÊt d÷ liÖu cao vµ tÝn hiÖu tõ c¸c r·nh nµy ®-îc dïng ®Ó c¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu vµ thêi ®iÓm ®¸nh löa ë c¸c tèc ®é ®éng c¬ nhá h¬n 1200 vßng/ phót .  C¸c r·nh phÝa trong (4) r·nh tØ xuÊt d÷ liÖu thÊp vµ tÝn hiÖu tõ c¸c r·nh nµy ®-îc b¸o vÞ trÝ ®iÓm chÕt trªn cña tõng pittong vµ kÝch ho¹t sù phun nhiªn liÖu . Bé nµy cßn ®-îc dïng ®Ó ®iÒu chØnh thêi ®iÓm ®¸nh löa khi tèc ®é ®éng c¬ cao h¬n 1200vßng/phót . Xung cao ¸p ®¸nh löa ®-îc cung cÊp cho bugi qua r«to vµ d©y cao ¸p . Trªn mét sè ®éng c¬ ch÷ V bé ph©n phèi sö dông c¶m biÕn quang ®-îc l¾p trªn ngay ë ®Çu trôc cam.
  3. 6.7.2. HÖ thèng ®¸nh löa víi c¶m biÕn ®iÖn tõ. a. S¬ ®å ®Êu d©y: H×nh 6.31: S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ b. CÊu t¹o cña bé chia ®iÖn cña hÖ thèng ®¸nh löa cã c¶m biÕn tõ
  4. H×nh 6.32: CÊu t¹o bé chia ®iÖn dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ c. S¬ ®å nguyªn lý HT§L dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ . * CÊu t¹o:
  5. H×nh 6.33: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn ®iÖn tõ 1. ¸c quy; 2.Kho¸ ®iÖn; 3, §iÖn trë phô; 4 . C«ng t¾c nèi t¾t ®iÖn trë phô ; 5. B«bin ; 6. Hép ®¸nh löa ; 7. C¶m biÕn ®iÖn tõ ; 8. Bé chia ®iÖn. * Nguyªn lý lµm viÖc :  Khi ®éng c¬ lµm viÖc , trôc bé chia ®iÖn quay lµm cho r«to cña c¶m biÕn ®iÖn tõ quay theo . Khi r«to quay c¸nh r«to quÐt qua lâi thÐp khi c¸nh r«to trïng víi ®Çu lâi thÐp lµm cho m¹ch tõ , tõ nam ch©m vÜnh cöu ®i qua lâi thÐp . Khi khe hë tõ gi÷a vÊu r«to vµ nam cham ®iÖn mÊt th× m¹ch tõ ®øt qu·ng tõ th«ng mãc vßng bÞ thay ®æi lµm xuÊt hiÖn trong cuén d©y cña c¶m biÕn mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xoay chiÒu (xung ®iÖn ¸p) . tÝn hiÖu nµy cung cÊp cho hép ®¸nh löa, suÊt ®iÖn ®éng nµy ®iÒu khiÓn më c¸c bãng
  6. Transistor ®Ó më m¹ch s¬ cÊp khi ®ã dßng s¬ cÊp ch¹y nh- sau: Tõ (+) ¾c quy Kho¸ ®iÖn  §iÖn trë phô  (15)  L1 (6e) cña hép ®¸nh löa (31)(-) ¾c quy. 4  Khi vÊu r«to quay khái ®Çu lâi thÐp lµm m¹ch tõ bÞ ®øt qu·ng lµm suÊt ®iÖn ®éng xoay chiÒu bÞ mÊt nªn m¹ch s¬ cÊp bÞ ®ãng l¹i . Theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ lµm tõ th«ng m¾c vßng qua hai cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña b«bin ®¸nh löa biÕn thiªn lµm suÊt hiÖn ë cuén thø cÊp (l2) mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ ®ñ lín phãng qua khe hë cña chÊu bugi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®¸nh löa cho c¸c xi lanh theo ®óng thø tù cña ®éng c¬. - Nhê cã con quay mµ suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng ë cuén thø cÊp ( L2) ®-îc ph©n chia ®Õn c¸c bu gi ®Ó t¹o ra tia löa cao ¸p nh»m ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu cña ®éng c¬ theo ®óng thø tù næ . 6.7.3. HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö víi c¶m biÕn Hall. a. S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng .
  7. H×nh 6.34 S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö dïng c¶m biÕn Hall 1. Hép ®¸nh löa 6. Kho¸ ®iÖn. 2. §iÖn trë phô. 7. M¸y khëi ®éng 3. B«bin. 8. R¬ le 4. Bé chia ®iÖn. 9. Dßng s¬ cÊp 5. ¾c quy
nguon tai.lieu . vn