Xem mẫu

  1. Chương 6: HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn dung a) S¬ ®å nguyªn lý . H×nh 6.23: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn dung a) CÊu t¹o : 1. Nguån ®iÖn xoay chiÒu , cuén nµy sÏ t¹o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn ®Ó tÝch cho tô .
  2. 2. Cuén ®iÒu khiÓn cã nhiÖm vô t¹o ra xung ®iÖn ¸p ®Ó ®iÒu khiÓn tristo 3. Bugi. 4. Cuén CDI gåm : C tô tÝch ; §1, §2 lµ c¸c ®i èt chØnh l-u dßng xoay chiÒu thµnh mét chiÒu do cuén nguån t¹o ra ®Ó n¹p cho tô . §4 lµ ®i èt ®Ó chØnh l-u dßng ®iÖn xoay chiÒu do cuén ®iÒu khiÓn t¹o ra vµo cùc cña ®i èt ®iÒu khiÓn . SCR: thysito ®iÒu khiÓn ; D3: ®i èt b¶o vÖ cho tô ; K: nót t¾t m¸y ; W1, W2 lµ cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa . b) Nguyªn lý lµm viÖc.  Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tô C tÝch luü mét n¨ng l-îng do cuén nguån sinh ra , qu¸ tr×nh tÝch ®iÖn cña tô ®iÖn cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc hoÆc cã thÓ theo tõng xung gi¸n ®o¹n phô thuéc vµo thêi ®iÓm ®¸nh löa  §Õn thêi ®iÓm ®¸nh löa cuén ®iÒu khiÓn (2) sÏ t¹o ra mét ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn , ®iÖn ¸p nµy sÏ ®-îc ®i èt D4 n¾n ®Ó ®-a tíi cùc ®iÒu khiÓn cña ®i èt ®iÒu khiÓn SRC . Do tÝnh chÊt lµm viÖc cña ®i èt ®iÒu khiÓn lµm cho ®i èt ®iÒu khiÓn më v× vËy sÏ cã mét dßng ®iÖn phãng tõ cùc d-¬ng cña tô qua cuén W1  (-) cña tô. Do tèc ®é cña cña dßng ®iÖn phãng cña tô qua cuén W1 rÊt lín sÏ lµm xuÊt hiÖn trªn cuén W2 mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng , suÊt ®iÖn ®éng nµy cã gi¸ trÞ rÊt lín 1520kv lóc nµy ë bugi xuÊt hiÖn tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu theo ®óng thø tù næ cña ®éng c¬ . trong qu¸ tr×nh lµm viÖc khi dßng s¬ cÊp bÞ mÊt ®ét ngét sÏ lµm
  3. suÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng cã gi¸ trÞ rÊt lín nÕu kh«ng ®-îc dËp t¾t nã cã thÓ ®¸nh thñng tô . Nh-ng nhê cã ®i èt D3 nªn khi suÊt hiÖn ®iÖn ®éng nµy xuÊt hiÖn t¹o lªn mét m¹ch khÐp kÝn W1 D3 W1 do cã sù sôt ¸p trªn c¸c linh kiÖn nªn suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m sÏ bÞ dËp t¾t dÇn mµ kh«ng ®¹t tíi gi¸ trÞ ®iÖn ¸p ®¸nh thñng tô ®iÖn , tô ®iÖn ®-îc b¶o vÖ an toµn .  Khi muèn t¾t m¸y ®ãng K , suÊt ®iÖn ®éng t¹o ra ë cuén nguån ®i ra m¸t kh«ng n¹p vµo tô lµm cho tô kh«ng phãng dÉn ®Õn kh«ng ®¸nh l-¶ ®-îc  ®éng c¬ t¾t .
  4. 6.6. HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn. 6.6.1. HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn. a. CÊu t¹o: 1. §i«t 2. Tô ®iÖn 3. BiÕn ¸p xung 4.§i«t æn ¸p 5.Hép chuyÓn m¹ch tranzito TK- 102 6.Bé c¾t ®iÖn 7.Kho¸ ®iÖn R¬le kÐo 8. §iÖn trë phô m¸y khëi ®éng 9. èng t¨ng thÕ §Õn m¸y khëi ®éng 10. Bé chia ®iÖn H×nh 6.24: S¬ ®å cÊu t¹o hÖ thèng ®¸nh löa tranzito cã tiÕp ®iÓm HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm gåm: hép ®iÖn trë phô Rf1,Rf2, transistor thuËn ®ãng c¾t dßng s¬ cÊp cã dßng lµm viÖc 710(A), ®iÖn ¸p ®Þnh møc 120V. §Ó trasistor ho¹t ®éng tÝch cùc ta sö dông mét biÕn ¸p xung gåm hai cuén d©y W1, W2 .
  5. Tíi bé chia ®iÖn H×nh 6.25: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm Trong ®ã cuén W1 ®ãng vai trß nh- mét ®iÖn trë ph©n cùc, R2 lµ ®iÖn trë ph©n ¸p cho cùc baz¬ cña transistor khi nã lµm viÖc. Tô C2 lµ tô mét chiÒu cã trÞ sè ®iÖn dung lín kho¶ng 50F duy tr× ®iÖn ¸p lµm viÖc cña m¹ch ®iÖn ¸p nguån cã sù thay ®æi. Transistor ®-îc ®iÒu khiÓn nhê tiÕp ®iÓm (§L)vµ ®-îc b¶o vÖ nhê ®i«t (§B) khi dßng s¬ cÊp bÞ mÊt ®ét ngét, §B ®-îc m¾c nèi tiÕp víi §i«t c¸ch li (§C) cã t¸c dông ng¨n kh«ng cho dßng ®iÖn ®i vµo transistor. ë tr¹ng th¸i b×nh th-êng m¹ch dao ®éng R1- C1 gióp cho qu¸ tr×nh lµm viÖc cña transistor ®-îc tèt h¬n. Ng-êi ta bè trÝ c¸c bé phËn C2, transistor, biÕn ¸p xung, §B, §C, R1- C1 trong mét hép gäi lµ hép chuyÓn m¹ch TK102. BiÕn ¸p ®¸nh löa gåm hai cuén d©y(S¬ cÊp W1 vµ cuén thø cÊp W2) cã hÖ sè tù c¶m nhá vµ cã hÖ sè biÕn ¸p lín. Cuén W1 cã kho¶ng 180 vßng, cuén W2 cã kho¶ng 4000 vßng. b. Nguyªn lý ho¹t ®éng .
  6. Khi ®éng c¬ lµm viÖc tiÕp ®iÓm §L ®ãng më liªn tôc. Khi §L ®ãng cã dßng ®iÖn ph©n ¸p I0 ch¹y trong m¹ch nh- sau: I0 (+) ¾c quy  K( kho¸ ®iÖn)  Rf1 Rf2  W1  R2  W1  §L  (-) ¾c quy . W2 Khi dßng ph©n ¸p ch¹y qua ®iÖn trë R2 cã sù sôt ¸p t¹o ra sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p gi÷a cùc gãp E1 vµ cùc gèc B1 theo ®iÒu kiÖn trªn transistor më, dßng ®iÒu khiÓn Ib cã chiÒu nh- sau: Ib (+) ¾c quy  K(kho¸)  Rf1Rf2W1ET EBT BT W'1 §L Ib (-) ¾c quy. Dßng ®iÒu khiÓn ®¸nh thñng tiÕp gi¸p ECT lµm xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc ký hiÖu IC cã chiÒu nh- sau : IC (+) ¾c quy K(kho¸ ®iÖn)  Rf1Rf2 W1 ET ECT CT M¸t  (-) ¾c quy, lóc nµy dßng s¬ cÊp I1 ch¹y qua cuén s¬ cÊp cã trÞ sè : I1 = I0 + Ib +IC . Do tiÕp ®iÓm §L ch-a më nªn ®©y lµ thêi gian gia t¨ng dßng s¬ cÊp, nã biÕn thiªn tõ gi¸ trÞ b»ng kh«ng ®Õn MAX. ë cuén s¬ cÊp xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m c¶n trë sù gia t¨ng cña dßng s¬ cÊp. Do sù biÕn thiªn cña I1 nªn ë cuén thø cÊp W2 còng xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ nhá kho¶ng 1500(V). M¹ch thø cÊp lµ m¹ch hë ch-a cã hiÖn t-îng ®¸nh löa, phÇn n¨ng l-îng nµy kh«ng ®-îc gi¶i phãng mµ ®-îc gi÷ l¹i trong cuén d©y, mét phÇn to¶ nhiÖt ra bªn ngoµi lµm cho biÕn ¸p nãng lªn .
  7. Khi tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn §L më ra, dßng ®iÖn qua W1 bÞ mÊt ( I w = I0 + Ib  0,7 0,9 A), I w , dßng ®iÒu khiÓn Ib = 0. Transistor ' 1 ' 1 ®ãng, do vËy dßng lµm viÖc mÊt ®ét ngét, tèc ®é biÕn thiªn trÞ sè gi¶m nhanh. Tõ th«ng sinh ra biÕn thiªn nhanh c¶m øng sang cuén thø cÊp W2, cuén W2 sinh ra mét søc ®iÖn ®éng cã trÞ sè lín (20KV  30KV). §©y chÝnh lµ ®iÖn ¸p ®¸nh löa U2, tiÕp ®iÓm më dßng s¬ cÊp vµ thø cÊp cña biÕn ¸p xung bÞ c¾t, søc ®iÖn ®éng c¶m øng cña cuén thø cÊp ph©n cùc ng-îc t¸c dông vµo cùc ®iÒu khiÓn cña transistor, lµm nã kho¸ ngay sau 3  5(s), do ®ã t¨ng tèc ®é dßng s¬ cÊp. Cßn dßng thø cÊp cña biÕn ¸p xung bÞ triÖt tiªu do ®i qua ®iÖn trë R2 vµ lµm nãng R2. Còng trong lóc tiÕp ®iÓm më, søc ®iÖn ®éng tù c¶m trong cuén s¬ cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa cã thÓ lµm háng transistor khi trÞ sè ®iÖn ¸p søc ®iÖn ®éng tù c¶m lín h¬n 110V. §i«t æn ¸p §B bÞ ®¸nh thñng do dßng ng-îc ®i qua, do ®ã t¹o ra m¹ch khÐp kÝn : W1  §C  §B  W1 . Khi ®i qua c¸c ®i«t t¹o ra sù sôt ¸p trªn ®ã lµm søc ®iÖn ®éng tù c¶m ë cuén s¬ cÊp gi¶m xuèng kh«ng ®¹t tíi trÞ sè ®iÖn ¸p ®¸nh thñng trasistor nh- vËy transistor ®-îc b¶o vÖ .
nguon tai.lieu . vn