Xem mẫu

 1. Chương 3: C¸c bé phËn chÝnh trong hÖ thèng ®¸nh löa a. BiÕn ¸p ®¸nh löa (b«bin). * C«ng dông: BiÕn ®iÖn ¸p mét chiÒu 6V, 12V thµnh ®iÖn ¸p 12  25(KV). * CÊu t¹o: B«bin th-êng ®-îc lµm kÝn, kh«ng th¸o l¾p chi tiÕt bªn trong ®Ó söa ch÷a. Lâi b«bin ®-îc lµm b»ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn, cã chiÒu dµy 0,35 (mm) ®-îc s¬n c¸ch ®iÖn víi nhau. Trªn lâi thÐp ®-îc cuèn hai cuén d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp. Cuén d©y s¬ cÊp ®-îc cuèn kho¶ng 250 400(vßng), tiÕt diÖn d©y kho¶ng 0,70,8(mm) vµ ®-îc cuèn phÝa ngoµi ®Ó tho¸t nhiÖt. Cßn cuén thø cÊp ®-îc cuèn bªn trong, sè vßng d©y 19000 26000(vßng), tiÕt diÖn 0,07 0,1(mm). Trong mét sè b«bin c¶ lâi vµ c¸c cuén d©y ®Òu ®-îc ng©m trong dÇu biÕn thÕ, môc ®Ých ®Ó lµm m¸t nhanh cho b«bin . 14 15 13
 2. H×nh 6.8: CÊu t¹o cña b«bin 1. Cäc cao ¸p 9. Cuén d©y thø cÊp 2. C¸c l¸ thÐp kü thuËt 10. Khoang chøa dÇu lµm m¸t 3. N¾p c¸ch ®iÖn 11. §Õ c¸ch ®iÖn 4. Lß xo tiÕp dÉn 12. Lâi 5. Th©n cña biÕn ¸p 13. Cäc nèi ra tiÕp ®iÓm (cäc ©m) 6. Gi¸ ®ì 14. Cäc d-¬ng (BK+) nèi tõ kho¸ ®iÖn 7. M¹ch tõ tr-êng ngoµi 15. Cäc cao ¸p trung t©m (cäc 4) 8. Cuén s¬ cÊp * Nguyªn lý ho¹t ®éng :
 3. Khi kho¸ ®iÖn ®ãng vµ cÆp tiÕp ®iÓm cña bé chia ®iÖn ®ãng (m¹ch s¬ cÊp khÐp kÝn). Dßng ®iÖn ch¹y trong cuén s¬ cÊp, lâi thÐp trë thµnh nam ch©m ®iÖn , sinh ra tõ tr-êng ë cuén d©y s¬ cÊp vµ tõ tr-êng nµy mãc vßng qua cuén thø cÊp. NÕu dßng s¬ cÊp bÞ ng¾t ®ét ngét vµ tõ tr-êng do nã sinh ra còng bÞ mÊt ®ét ngét . Tõ mét trÞ sè nhÊt ®Þnh tõ tr-êng nµy gi¶m nhanh vÒ kh«ng lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ tr-êng. Nªn theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ ë cuén thø cÊp sÏ xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng cã trÞ sè cao tû lÖ víi sè vßng d©y t-¬ng øng kho¶ng 1825(KV). §ång thêi còng lµm xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng tù c¶m ë cuén s¬ cÊp cã trÞ sè kho¶ng 180  200(V). a. Bé chia ®iÖn (®elc«) * C«ng dông : §ãng c¾t dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Ó t¹o xung cao ¸p, ®ång thêi ph©n phèi ®iÖn ¸p cao tíi c¸c bugi theo thiÕt bÞ ®¸nh löa cña ®éng c¬ theo ®óng thêi ®iÓm quy ®Þnh . * CÊu t¹o : Bé chia ®iÖn (®elc«) gåm 3 bé phËn chÝnh : Bé phËn t¹o xung , bé phËn chia ®iÖn cao ¸p vµ bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím 1. cam bé c¾t ®iÖn. 2. Tô ®iÖn. 3. Lß xo l¸. 4. CÇn bé c¾t ®iÖn. 5. Trôc tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. 6. Vá. 7. CÇn gi÷. 8. Trôc bé chia ®iÖn. 9. Bé ®iÒu chØnh li t©m. 10. §Üa cè ®Þnh. 11. §Üa di ®éng. 12. Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa kiÓu ch©n kh«ng.
 4. H×nh 6.9: CÊu t¹o bé phËn chia ®iÖn - Bé phËn t¹o xung gåm cam vµ cÆp tiÕp ®iÓm, cam chia ®iÖn ®-îc chÕ t¹o riªng l¾p chÆt víi trôc cña bé chia ®iÖn sè vÊu cam ®óng b»ng sè xi lanh cña ®éng c¬. Bé chia ®iÖn ®-îc dÉn ®éng tõ trôc cam th«ng qua ¨n khíp b¸nh r¨ng cña trôc cam vµ trôc bé chia ®iÖn . CÆp tiÕp ®iÓm ®-îc bè trÝ cè ®Þnh trªn mét ®Üa trong bé chia ®iÖn lµm nhiÖm vô ®ãng vµ ng¾t dßng s¬ cÊp. C¸c tiÕp ®iÓm ho¹t ®éng nhê cam khi cam quay theo chiÒu lµm viÖc cho ®Õn khi phÇn vÊu cam t¸c ®éng vµo tiÕp ®iÓm ®éng vµ lµm tiÕp ®iÓm më ra. TiÕp ®iÓm më hoµn toµn khi ®Ønh cña vÊu cam t¸c ®éng vµo vÊu tú cña cÇn tiÕp ®iÓm ®éng. Qóa tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i cho c¸c vÊu cam tiÕp theo. 1. VÊu cam. 2. Chèt. 3. CÇn tiÕp ®iÓm ®éng. 4. CÆp tiÕp ®iÓm.
 5. H×nh 6.10: Cam chia ®iÖn t¸c ®éng vµo cÆp tiÕp ®iÓm . Bé phËn chia ®iÖn cao ¸p gåm cã : - Con quay chia ®iÖn - N¾p bé chia ®iÖn - Than tiÕp ®iÖn vµ lß xo ®µn håi - Con quay chia ®iÖn ®-îc l¾p c¸ch ®iÖn víi trôc vµ cè ®Þnh trªn trôc. Thái than tiÕp ®iÖn ®-îc l¾p cïng lß xo ®Ó ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt gi÷a r«to (con quay) víi d©y cao ¸p trung t©m . N¾p bé chia ®iÖn ®-îc lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cao, trªn n¾p bè trÝ c¸c cÆp ®Êu d©y cao ¸p, sè cäc b»ng sè xi lanh cña ®éng c¬. Mét vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra lµ: sè vÊu cam cè ®Þnh, cÆp tiÕp ®iÓm ®ãng më phô thuéc vµo tèc ®é cña bé chia ®iÖn, hay nãi c¸ch kh¸c khi sè vßng quay cña ®éng c¬ t¨ng, thêi gian ®ãng më tiÕp ®iÓm gi¶m ®i, thêi gian thùc hiÖn mét chu tr×nh ®ãng më còng rÊt ng¾n, kÐo theo thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh còng ®-îc rót ng¾n v× vËy ®ßi hái thêi gian ®¸nh löa cña bugi còng ph¶i sím lªn so víi sè vßng quay. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tiÕp ®iÓm ph¶i ®-îc më sím h¬n . Cã hai c¸ch ®Ó lµm tiÕp ®iÓm më sím lµ: +Bè trÝ xoay c¶ cÆp tiÕp ®iÓm ng-îc chiÒu trôc cam .
 6. +Xoay cam bé chia ®iÖn ®i mét gãc cïng chiÒu víi chiÒu quay cña bé chia diÖn . Khi ®éng c¬ ch¹y ë chÕ ®é cÇm chõng, sù ®¸nh löa x¶y ra ngay tr-íc khi piston lªn ®Õn §CT ë cuèi kú nÐn. ë c¸c tèc ®é cao h¬n, sù ®¸nh löa ph¶i x¶y ra sím h¬n, nÕu kh«ng piston sÏ v-ît qua §CT vµ ®i xuèng ë kú ch¸y tr-íc khi ¸p suÊt ch¸y ®¹t ®Õn gi¸ trÞ cùc ®¹i. Piston ®i xuèng tr-íc sù t¨ng ¸p suÊt sÏ dÉn ®Õn kú ch¸y kh«ng chuÈn (lµm sai lÖch qu¸ tr×nh ch¸y). DÉn ®Õn ¸p lùc sinh ra t¸c dông vµo ®Ønh piston kh«ng ®óng thêi ®iÓm, do ®ã g©y l·ng phÝ nhiÒu n¨ng l-îng trong qu¸ tr×nh sinh c«ng. NhiÒu bé chia ®iÖn (bé ph©n phèi) sö dông hai bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím : b»ng ch©n kh«ng vµ b»ng li t©m .C¬ cÊu ®¸nh löa sím b»ng ch©n kh«ng ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím dùa vµo t¶i cña ®éng c¬ . C¬ cÊu ®¸nh löa sím b»ng li t©m ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím nhê lùc qu¸n tÝnh cña qu¶ v¨ng li t©m lµm xoay trôc bé chia ®iÖn ®i mét gãc khi sè vßng quay cña ®éng c¬ t¨ng. + Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng: + Lo¹i hép mµng ®¬n . + Lo¹i hép mµng kÐp . - Hép mµng ®¬n * CÊu t¹o : Gåm hép mµng . Nhê cã mµng cao su chia hép thµnh hai mµng riªng biÖt: + Buång th«ng víi khÝ trêi . + Buång nèi th«ng víi phÝa sau b-ím ga hoÆc phÝa tr-íc b-ím ga hoÆc lµ mét buång nèi víi phÝa tr-íc, mét buång nèi phÝa sau lß xo håi vÞ lu«n cã xu h-íng ®Èy mµng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. CÇn kÐo
 7. (3) mét ®Çu ®-îc cè ®Þnh víi m©m di ®éng nhê ®Çu kia nèi víi mµng. H×nh 6.11: Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng víi hép mµng ®¬n (a) vµ hép mµng kÐp (b). 1. M©m di ®éng ; 2. CÇn kÐo ; 3. Mµng cao su ; 4. Lß xo håi vÞ cña mµng ®¬n;5. Vá hép ch©n kh«ng ; 6. §Çu èng ch©n kh«ng nèi phÝa sau b-ím ga ; 7. Lß xo håi vÞ mµng nèi phÝa tr-íc b-ím ga; 8. C÷ chÆn ; 9. §Çu èng ch©n kh«ng nèi phÝa tr-íc b-ím ga. 1. Bé chia ®iÖn. 2. M©m chia ®iÖn. 3. Mµng. 4. Khoang th«ng víi phÝa d-íi b-ím ga. 5. Khoang th«ng víi phÝa tr-íc b-ím ga. 6. Vá. 7. B-ím ga. 8. Häng khuÕch t¸n.
 8. H×nh 6.12: Nguyªn lý lµm viÖc cña bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím b»ng ch©n kh«ng 1. §Õn buång hçn hîp cña c¸c burato. 2. Lß xo. 3. N¾p. 4. Mµng. 5. Vá. 6. §Üa cè ®Þnh. 7. CÇn kÐo. 8. §Üa di ®éng. 9. Vá bé c¾t ®iÖn. 10. æ bi. T¨ng t¶i träng Gi¶m t¶i träng H×nh 6.13: Bé tù ®éng ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng - Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi ®éng c¬ ch-a lµm viÖc, ¸p suÊt ë hai buång nh- nhau, lß xo ®Èy mµng vµ cÇn ®Èy vµo gi÷ cho m©m trªn ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh øng víi gãc ®¸nh löa sím ban ®Çu. Khi ®éng c¬ b¾t ®Çu lµm viÖc
 9. b-ím ga cßn ®ãng kÝn hoÆc hÐ më nhá. §é ch©n kh«ng ë phÝa sau b-ím ga lín th¾ng ®-îc søc c¨ng lß xo hót mµng ®i ra, kÐo theo cÇn vµ m©m trªn quay ng-îc chiÒu víi chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn, lµm gãc ®¸nh löa sím t¨ng lªn. Khi b-ím ga më lín dÇn, ®é ch©n kh«ng phÝa sau b-ím ga gi¶m dÇn, ¸p suÊt ë hai buång kh«ng cßn chªnh lÖch nhiÒu, kh«ng th¾ng ®-îc søc c¨ng cña lß xo, lß xo c¨ng ra ®Èy mµng vµ cÇn ®i vµo lµm cho m©m chia ®iÖn quay cïng chiÒu víi chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn lµm gi¶m gãc ®¸nh löa sím. B. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím kiÓu ly t©m: 1. Vßng h·m. 2. Vßng ®Öm. 3. Trôc cam bé c¾t ®iÖn. 4. Thanh vai víi lç däc. 5. B¹c cña cam. 6. Lß xo. 7. Qu¶ v¨ng. 8. Chèt. 9. Trôc. 10. TÊm ®ì. 11. Trôc dÉn ®éng. H×nh 6.14: Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím kiÓu li t©m. * CÊu t¹o:
 10. Bé ®iÒu chØnh ly t©m gåm ®Üa cè ®Þnh víi trôc cam. Trªn ®Üa bè trÝ hai chèt ®Ó l¾p hai qu¶ v¨ng (®èi träng). Hai qu¶ v¨ng cã thÓ quay quanh hai chèt vµ ®-îc gi÷ chÆt bëi hai lß xo cã ®é cøng kh¸c nhau, môc ®Ých trong qu¸ tr×nh lµm viÖc dÔ dµng h¬n, t¨ng ph¹m vi ®iÒu chØnh.
 11. * Nguyªn lý: Khi trôc bé chia ®iÖn quay nhanh (tèc ®é ®éng c¬ lín) lùc ly t©m lín lµm c¸c qu¶ v¨ng v¨ng ra xa, th¾ng ®-îc søc c¨ng cña lß xo, qu¶ v¨ng bung ra lµm quay trôc bé chia ®iÖn theo chiÒu quay cña nã vµ tiÕp ®iÓm më sím, gãc ®¸nh löa sím t¨ng lªn. Khi tèc ®é trôc khuûu gi¶m (tèc ®é trôc chia ®iÖn gi¶m), lùc ly t©m cña qu¶ v¨ng gi¶m, lß xo kÐo qña v¨ng ®i vµo lµm trôc bé chia ®iÖn quay chËm l¹i kÐo theo vÊu cam chËm më tiÕp ®iÓm, gãc ®¸nh löa sím gi¶m. KÕt hîp hai ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho ta gãc ®¸nh löa sím tæng hîp, ®å thÞ biÓu diÔn gãc ®¸nh löa sím theo t¶i träng cña ®éng c¬. Gãc ®ãng cña tiÕp ®iÓm lµ gãc gi÷a hai lÇn ®¸nh löa kÕ tiÕp nhau (). Gãc më () lµ gãc ®-îc tÝnh tõ lóc tiÕp ®iÓm b¾t ®Çu më ®Õn khi nã b¾t ®Çu ®ãng. Tæng hai gãc trªn gäi lµ gãc ®¸nh löa (φ). φ=+  : Gãc ®ãng Z : Sè xi lanh φ = 3600/2  : Gãc më φ: Gãc ®¸nh löa : Gãc ®ãng : Gãc më : Khe hë m¸ vÝt
 12. Hinh 6.15: Khe hë m¸ vÝt vµ gãc ®ãng