Xem mẫu

  1. Chương 2: HÖ thèng ®¸nh löa th-êng 6.3.1. S¬ ®å nguyªn lý: H×nh 6.5: HÖ thèng ®¸nh löa th-êng 1. ¾c quy 4. Cuén s¬ cÊp 7. Con quay chia ®iÖn 10. CÆp tiÕp ®iÓm 2. Kho¸ ®iÖn 5. Lâi thÐp 8. N¾p bé chia ®iÖn 11. Cam chia ®iÖn 3. §iÖn trë phô 6. Cuén thø cÊp 9. Bugi 12. Tô ®iÖn
  2. H×nh 6.6: S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa th-êng 1. ¾c quy; 2. Kho¸ ®iÖn; 3. B«bin; 4. Bé chia ®iÖn; 5. Tô ®iÖn; 6. CÆp tiÕp ®iÓm; 7. Bugi.
  3. 6.3.2. Nguyªn lý lµm viÖc Khi ®ãng kho¸ ®iÖn, dßng ®iÖn mét chiÒu I1 sÏ qua cuén d©y s¬ cÊp (4). Khi tiÕp ®iÓm (10) ®ãng, m¹ch s¬ cÊp khÐp kÝn vµ dßng s¬ cÊp trong m¹ch cã chiÒu tõ : (+) ¾c quy  kho¸ ®iÖn  ®iÖn trë phô (3)  cuén s¬ cÊp (w1)  tiÕp ®iÓm (10)  m¸t  (-) ¾c quy. Khi khãa ®iÖn ë møc START (nÊc khëi ®éng) ®iÖn trë phô ®-îc nèi t¾t lo¹i ra khái m¹ch s¬ cÊp trªn. Thêi gian tiÕp ®iÓm ®ãng dßng s¬ cÊp gia t¨ng tõ gi¸ trÞ I0 ®Õn gi¸ trÞ cùc ®¹i Imax. Cam chia ®iÖn(11) quay, t¸c ®éng tiÕp ®iÓm (10) më ra, m¹ch s¬ cÊp bÞ ng¾t (më) ®ét ngét, ®ång thêi tõ tr-êng trong lâi thÐp bÞ ng¾t ®ét ngét, tõ th«ng do dßng s¬ cÊp sinh ra biÕn thiªn mãc vßng qua hai cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp. Trong cuén s¬ cÊp sinh ra søc ®iÖn ®éng tù c¶m C1 cã trÞ sè (180 300)(V). §ång thêi trong cuén thø cÊp xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã trÞ sè 18  25(KV). Lóc ®ã dßng cao ¸p ë cuén thø cÊp sÏ ®-îc dÉn qua con quay (7) bé chia ®iÖn (8) ®Ó dÉn ®Õn bugi (9) vµ phãng qua khe hë cña bugi t¹o ra tia löa ®iÖn ®óng thêi ®iÓm gÇn cuèi cña qu¸ tr×nh nÐn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp c«ng t¸c cña ®éng c¬. ë cuén s¬ cÊp xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng U2 = 200  300(V). Lóc nµy tô ®iÖn sÏ tÝch ®iÖn, lµm gi¶m nhanh søc ®iÖn ®éng tù c¶m U1 hay nãi c¸ch kh¸c, lµm cho dßng s¬ cÊp mÊt ®i ®ét ngét, ®Ó lµm xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng c¶m øng lín ë cuén s¬ cÊp. Tô ®iÖn cßn cã t¸c dông b¶o vÖ cÆp tiÕp ®iÓm khái bÞ ch¸y.
  4. Khi ®iÖn ¸p thø cÊp U2 ®ñ lín, con quay chia ®iÖn ®· chia ®iÖn cho c¸c d©y cao ¸p ®Òu c¸c bugi, tia löa cã hai thµnh phÇn râ rÖt: + Mét lµ: Thµnh phÇn cã tÝnh chÊt ®iÖn dung: Thêi gian xuÊt hiÖn ng¾n 10-6 trÞ sè dßng phãng kho¶ng 300(A). + Hai lµ: Thµnh phÇn cã tÝnh chÊt ®iÖn c¶m : Thêi gian xuÊt hiÖn cã dµi h¬n nh-ng n¨ng l-îng nhá, trÞ sè dßng phãng kho¶ng 80100(mA). Tia löa xuÊt hiÖn mµu vµng nh¹t ë d-íi tia löa chØ cã t¸c dông khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é khëi ®éng vµ khi nhiÖt ®é ®éng c¬ cßn thÊp bëi v× khi ®ã hçn hîp ®Ëm . Nã cã t¸c dông kÐo dµi thêi gian ch¸y ®Ó ®èt kiÖt nhiªn liÖu , h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu c¸c thµnh phÇn khÝ ®éc trong khi x¶. Nhê cã cam quay(11) mµ tia löa cao ¸p ®-îc ph©n chia tíi c¸c bugi theo ®óng thø tù næ cña ®éng c¬.