Xem mẫu

  1. Chương 9: M¹ch ®Ìn b¸o rÏ a. Ph¹m vi sö dông §Ìn b¸o rÏ cã t¸c dông th«ng b¸o cho ng-êi ®i ®-êng vµ c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng ®ang cïng ho¹t ®éng trªn ®-êng biÕt cã xe xin rÏ hoÆc quay ®Çu.
  2. b. KÕt cÊu cña ®Ìn b¸o rÏ. §Ìn gåm th©n lµm b»ng kim lo¹i vµ kÝnh khuyÕch t¸n 1. ë ®¸y th©n cã kÑp ®Çu d©y vµ gi¸ ®ì ®ui. KÑp ®Çu d©y cã hai tiÕp ®iÓm lß xo vµ c¸c chèt ra ®Ó nèi m¹ch víi m¹ng ®iÖn cña « t«. ViÖc nèi cùc m¸t ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸c bulong xiÕt chÆt th©n ®Ìn vµo H×nh 7.30. KÕt cÊu ®Ìn b¸o rÏ buång l¸i. KÝnh khuyÕch cã mµu vµng cam cã loa ph¶n chiÕu m¹ crom. Bãng ®Ìn A 24-21 cã c«ng suÊt lín ®Ó cã thÓ ph¸t s¸ng c¶ khi xe ch¹y ban ngµy. §Ìn ®-îc ®Æt ë hai gãc bªn ph¶i vµ bªn tr¸i phÝa tr-íc vµ phÝa sau cña xe. c. S¬ ®å m¹ch Gåm: Nguån 1 chiÒu(lµ 1 ¾c quy 12v hay m¸y ph¸t ®iÖn), kho¸ ®iÖn S1, c«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ S3, r¬le nh¸y G vµ 4 bãng b¸o rÏ H6, H7, H8, H9 víi 2 bãng b¸o rÏ ph¶i H8, H9 cïng ®Ìn b¸o rÏ tr¸i H6, H7, vµ ®Ìn b¸o rÏ H5.
  3. S1 Kho¸ G R¬le C1 §Ìn b¸o ®iÖn nh¸y kho¸ ®iÖn S2 C«ng t¾c G2 ¾c quy H6, §Ìn xi dõng nh¸y H7 nhan tr¸i S3 C«ng t¾c F1 CÇu ch× H8,H9 §Ìn xi xi nhan nhan ph¶i H5 §Ìn b¸o H4 §Ìn b¸o xin ®-êng dõng nh¸y H×nh 7.31: M¹ch ®iÖn xi nhan cã ®Ìn b¸o m¾c song song d. Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi kho¸ ®iÖn S1 bËt vµ c«ng t¾c ë vÞ trÝ nèi tiÕp, 2 cäc 15 vµ 49 (ch-a rót). Dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu : §i tõ cäc 30
  4.  kho¸ ®iÖn S1  F2  cäc 15 cña c«ng t¾c S2  cäc 49 cña S2  cäc 49 cña r¬le G  cäc 49A cña r¬ le G  cäc 49A cña c«ng t¸c S3. Lóc nµy ng-êi l¸i xe muèn rÏ ph¶i th× sÏ bËt c«ng t¾c S3 sang phÝa ph¶i khi ®ã cã dßng ®iÖn qua 2 bãng xin rÏ ph¶i H8 vµ H9  m¸t  (-) ¾c quy. Hai bãng H8 vµ H9 sÏ nhÊp nh¸y s¸ng do sù ®ãng ng¾t dßng cña r¬le G. Ng-êi l¸i xe muèn rÏ tr¸i th× g¹t c«ng t¾c b¸o rÏ S3 sang tr¸i lóc ®ã cã dßng qua 2 bãng xin rÏ tr¸i H6, H7  ra m¸t  (-) ¾c quy. §Ó b¸o cho ng-êi l¸i biÕt ®Ìn b¸o rÏ ®ang ho¹t ®éng lóc nµy ®Ìn H5 ®Æt trªn b¶ng ®ång hå cïng s¸ng nhÊp nh¸y.
  5. 7.9.5. S¬ ®å m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c nèi tiÕp a. S¬ ®å m¹ch. H5 H×nh 7.32: M¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng cã ®Ìn b¸o rÏ m¾c nèi tiÕp G2: ¾c quy H1,H2: Hai bãng xi nhan F1,...F7: CÇu ch× phÝa tr-íc
  6. H5: §Ìn b¸o rÏ H3,H4: Hai bãng xi nhan phÝa sau S2: C«ng t¾c ®Ìn xi nhan G: R¬le nh¸y b. Nguyªn lý ho¹t ®éng: §Ìn b¸o xi nhan cã c«ng suÊt nhá h¬n c«ng suÊt cña ®Ìn xi nhan. BËt c«ng c«ng t¾c xi nhan ë nÊc L khi rÏ tr¸i. Trong m¹ch sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn ®i nh- sau: (+) ¾c quy (cäc 30)  cäc 15 §Ìn b¸o rÏ H5 s¸ng  H2  cÇu ch× F1  cäc 49 cña r¬le G b¸o rÏ cäc 49a cña r¬le G  49a cña c«ng t¾c §Ìn sang H1, H3 ®Ìn b¸o rÏ S2  M¸t  (-) ¾c quy ®Ìn s¸ng + Khi muèn rÏ ph¶i bËt c«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ sang nÊc R. Trong m¹ch sÏ xuÊt hiÖn dßng ®i nh- sau: (+) ¾c quy (hay cäc 30 cña ¾c quy)  cÇu tr× F1  cäc 49 cña §Ìn b¸o rÏ H5 s¸ng  H1 r¬le G  sang cäc 49a cña c«ng t¾c cña ®Ìn b¸o rÏ S  §Ìn b¸o rÏ H2, H4 M¸t  (-) ¾c quy * Chó ý: MÆc dï ®Ìn b¸o xi nhan H5 m¾c nèi tiÕp hai cùc L vµ R cña c«ng t¾c vµ xi nhan S nh-ng v× c«ng suÊt cña ®Ìn H5 l¹i rÊt nhá so víi c«ng suÊt cña ®Ìn xi nhan H1, H2, H3 vµ H4 nªn khi g¹t c«ng t¾c xi nhan sang nÊc L th× chØ cã ®Ìn xi nhan tr¸i H1 vµ H2 s¸ng cïng ®Ìn H vµ ng-îc l¹i khi g¹t c«ng t¾c xi nhan S sang nÊc R. Do tiÕp ®iÓm C1 (cña r¬ le nh¸y) l¹i ®ãng vµ qu¸ tr×nh cø lËp ®i lËp l¹i víi tÇn sè kho¶ng 60  120 lÇn / phót.
  7. - Khi tiÕp ®iÓm C1 ®ãng c-êng ®é dßng ®iÖn qua cuén d©y ®iÖn tõ lín lªn søc hót cuén nµy m¹nh h¬n, hót ®iÓm C2 ®ãng cho nªn b¹c trong xe ch¸y s¸ng. §Õn khi C1 më C2 còng më. * Chó ý: R¬le ®Ìn b¸o chØ lµm viÖc b×nh th-êng khi ®· g¾n ®ñ vµ ®óng c«ng suÊt c¸c bãng ®Ìn chíp. TrÞ sè ®iÖn trë R cña r¬le kho¶ng 18 