Xem mẫu

  1. Chương 8: M¹ch ®Ìn soi biÓn sè, ®Ìn hËu, ®Ìn dõng a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.24: M¹ch ®Ìn soi biÓn sè, ®Ìn hËu, ®Ìn dõng b. KÕt cÊu 82: M¹ch ®Ìn dõng; 66: M¹ch ®Ìn soi biÓn sè, ®Ìn hËu;
  2. E3 – 01: §Ìn soi biÓn sè tr¸i; E3 – 02: §Ìn soi biÓn sè ph¶i; E3 – 03: §Ìn hËu ph¶i; E3 – 04: §Ìn hËu tr¸i; E3 – 05: §Ìn dõng tr¸i; E3 – 06: §Ìn dõng ph¶i; 13, 1: M¸t.
  3. c. Nguyªn lý BËt c«ng t¾c HEADLIGHT ë nÊc1 hoÆc 2 ®Ó lèi m¸t cho cuén hót cña r¬le ®Ìn sau (TAIL RELEY )  (66)  §Ìn hËu tr¸i ( TAIL LIGHT LH E3 – 04)  M¸t  §Ìn hËu ph¶i E3 – 03  M¸t  §Ìn soi biÓn sè( E3-01 – E3-02)  13  M¸t - §Ìn dõng: (+) ¾c quy  r¬le ®Ìn sau  (82)  §Ìn dõng e3 – 05 vµ E3 – 06  M¸t. 7.8.4. M¹ch ®Ìn lïi a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7..25: M¹ch ®Ìn lïi
  4. b. KÕt cÊu Battery: ¾c quy; X – 03: Kho¸ ®iÖn; 28: C«ng t¾c gµi cÇu xe; F2 – 01: C«ng t¾c ®Ìn lïi E3 – 03: §Ìn lïi ph¶i; E3 – 04: §Ìn lïi tr¸i; c. Nguyªn lý lµm viÖc Khi thùc hiÖn cho xe chuyÓn ®éng lïi c«ng t¾c ®Ìn lïi BACK – UP LIGHT SWITCH ®ãng m¹ch ®Ìn lïi kÝn. (+) ¾c quy  cÇu ch× chÝnh MAIN  cÇu ch× ®Ìn  cÇu ch× kho¸ ®iÖn IG KEY  kho¸ ®iÖn IGNETION SWITCH  cÇu ch× Meter  c«ng t¾c ®Ìn lïi BACK - UP LIGHT SWITCH  BACK - UP LIGHT LH E3 – 04  13  M¸t  BACK - UP LIGHT RH E - 303  M¸t B hÖ thèng tÝn hiÖu 7.9. C«ng dông- yªu cÇu- ph©n lo¹i 7.9.1. C«ng dông: - B¸o hiÖu sù cã mÆt cña xe ®ang ho¹t ®éng hoÆc dõng ®ç trªn ®-êng: KÝch th-íc, khu«n khæ, biÓn sè ... cña c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn ®-êng biÕt. - Th«ng b¸o h-íng chuyÓn ®éng cña xe khi ®Õn c¸c ®iÓm giao nhau. 7.9.2. Ph©n lo¹i: HÖ thèng tÝn hiÖu ®-îc ph©n lµm hai lo¹i: TÝn hiÖu ph¸t quang vµ tÝn hiÖu ©m thanh. + TÝn hiÖu ph¸t quang gåm c¸c lo¹i ®Ìn tÝn hiÖu: Soi biÓn sè, kÝch th-íc xe, b¸o rÏ, ®Ìn b¸o sè, ®Ìn xin v-ît...
  5. + TÝn hiÖu ©m thanh: C¸c lo¹i cßi vµ c¸c lo¹i ©m thanh khi xin ®-êng vµ phanh. 7.9.3. R¬le ®Ìn b¸o rÏ 7.9.3.1. R¬le ®Ìn b¸o rÏ PC57 * KÕt cÊu cña r¬le a. S¬ ®å kÕt cÊu. H×nh 7.27: KÕt cÊu r¬ le ®Ìn b¸o rÏ PC57 b. KÕt cÊu. Gåm hai lo¹i: + Lo¹i r¬le dïng cho m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c song song víi ®Ìn xi nhan.
  6. + Lo¹i r¬le dïng cho m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c nèi tiÕp víi ®Ìn xi nhan. * KÕt cÊu vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña lo¹i r¬le dïng cho m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c song song víi ®Ìn xi nhan: + KÕt cÊu gåm lâi tõ 9 víi cuén d©y, cÇn tiÕp ®iÓm b»ng lâi thÐp 4 vµ 10, tiÕp ®iÓm b¹c 5 vµ 8 d©y c¨ng crom- niken 3, ®iÖn trë phô 18 vµ vÝt ®iÒu chØnh 1. Cuéc d©y cña r¬le nèi tiÕp víi c¸c bãng ®Ìn 16 vµ 17 (t-¬ng øng chØ b¸o xin rÏ ph¶i rÏ tr¸i). Khi tiÕp ®iÓm cña c«ng H×nh 7.28. R¬le dïng cho m¹ch ®Ìn b¸o rÏ m¾c song song víi ®Ìn xi nhan. t¾c chuyÓn m¹ch 15 hoÆc c«ng t¾c måi 13 hë, d©y c¨ng 3 (c¸ch ®iÖn víi gi¸ ®ì 11b»ng viªn thuû tinh 2) sÏ kÐo cÇn tiÕp ®iÓm 4, vµ tiÕp ®iÓm 5 hë, cÇn lß xo b»ng ®ång thau gi÷ tiÕp ®iÓm 6 ë tr¹ng th¸i hë. (§Ìn b¸o 12 trªn b¶ng ®ång hå lóc nµy bÞ c¾t m¹ch). + Nguyªn lý ho¹t ®éng
  7. NÕu c«ng t¾c måi 13 ®ãng, c«ng t¾c chuyÓn m¹ch quay sµn vÞ trÝ tr¸i, ®Ìn 17 (xin rÏ tr¸i sÏ) ®-îc ®ãng m¹ch. Dßng ®iÖn ®i tõ (+) ¾c quy-> C«ng t¾c måi 13 ->Cäc ®Êu d©yA -> gi¸ ®ì 14->cÇn tiÕp ®iÓm 4-> d©y c¨ng 3-> ®iÖn trë 18->cuén d©y lâi tõ 9->tiÕp ®iÓm VI cäc ®Êu d©y §T->tiÕp ®iÓmI vµ IV-> ®Ìn 17 ->(-) ¾c quy. Lóc nµy bãng ®Ìn s¸ng mê v× trong m¹ch ®Êu thªm ®iÖn trë 18. Dßng ®iÖn ®i trong m¹ch sÏ lµm nãng d©y c¨ng 3 lµm gi¶m lùc c¨ng cña nã vµ lâi thÐp 9 sÏ hót cÇn tiÕp ®iÓm 4 lµm cho tiÕp ®iÓm 5 ®ãng l¹i, ng¾n m¹ch ®iÖn trë 18 vµ d©y c¨ng 3, gi¶m ®iÖn trë trong m¹ch, dßng ®iÖn ®i qua ®Ìn 17 t¨ng lªn, ®Ìn s¸ng lªn. MÆt kh¸c lâi tõ 9 hót cÇn 10, tiÕp ®iÓm 6 ®ãng l¹i ®Ìn b¸o 12 s¸ng lªn. Khi d©y c¨ng 3 nguéi ®i, søc c¨ng cña nã l¹i ®ñ kÐo cÇn 4, tiÕp ®iÓm 5 ®èng ®iÖn trë 18 vµo, dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y cña lâi tõ 9 gi¶m xuèng lß xo 8 lµm hë tiÕp ®iÓm 6 c¾t m¹ch ®Ìn b¸o 12. Qu¸ tr×nh x¶y ra nh- vËy theo chu kú lµm cho ®Ìn 17, 12 nhÊp nh¸y. VÝt 1 dïng ®Ó ®iÒu chØnh tÇn sè nhÊp nh¸y víi tÇn sè nhÊp nh¸y n»m trong kho¶ng 60 – 120 lÇn /phót. * KÕt cÊu vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña r¬le dïng cho m¹ch ®Ìn b¸o m¾c nèi tiÕp víi ®Ìn xi nhan.
  8. 1. VÝt ®iÒu chØnh; 2. Viªn bi thuû tinh; 3. d©y c¨ng crom-niken; 4. L¸ thÐp cÇn tiÕp ®iÓm; 5. TiÕp ®iÓm; 9. Lâi thÐp; 11. Gi¸ ®ì; 12. §Ìn hiÖu; 13. C¸c ®Ìn b¸o rÏ; 14. C«ng t¾c ®Ìn b¸o rÏ. + Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi ng-êi l¸i xe muèn rÏ ph¶i th× g¹t c«ng t¾c sang nÊc ph¶i dßng ®iÖn trong m¹ch ®i nh- sau: (+) ¾c quy  cäc ®Êu d©y A  gi¸ ®ì 11  cÇn tiÕp ®iÓm 4  d©y hîp kim crom- niken 3 ®Õn ®iÖn trë phô Rf  lâi thÐp 9 ®Õn cäc ®Êu d©y B ®Õn c«ng t¾c 14 vµo bãng ®Ìn H×nh 7..29. R¬le dïng trong m¹ch ®Ìn b¸o m¾c nèi tiÕp víi ®Ìn xi nhan rÏ ph¶i 13 (tr-íc vµ sau) qua ®Ìn hiÖu 12 råi sang ®Ìn rÏ tr¸i vÒ (-) ¾c quy. Lóc nµy c¸c ®Ìn s¸ng mê v× trong m¹ch cã ®Êu thªm ®iÖn trë Rf (chó ý chØ cã ®Ìn rÏ tr¸i lµ kh«ng s¸ng v× c«ng suÊt cña ®Ìn 12
  9. rÊt nhá). Dßng ®iÖn ®i trong m¹ch sÏ lµm nãng d©y c¨ng 3 lµm gi¶m søc c¨ng cña lâi thÐp 9 hót cÇn tiÕp ®iÓm 4 lµm cho tiÕp ®iÓm 5 ®ãng l¹i ng¾n m¹ch ®iÖn trë Rf vµ d©y c¨ng 3 ®iÖn trë trong m¹ch gi¶m lµm ®Ìn s¸ng h¬n. Khi d©y c¨ng 3 nguéi ®i søc c¨ng cña nã l¹i ®ñ kÐo cÇn 4 lµm tiÕp ®iÓm 5 ®ãng ®iÖn trë Rf vµo, dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y cña lâi tõ 9 gi¶m xuèng. Qu¸ tr×nh x¶y ra nh- vËy theo mét chu kú lµm cho ®Ìn 12 vµ 13 nhÊp nh¸y. VÝt 1 hiÖu chØnh tÇn sè nhÊp nh¸y víi tÇn sè nhÊp nh¸y kho¶ng 60-120 lÇn /phót.
nguon tai.lieu . vn