Xem mẫu

  1. Chương 7: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông ®Ìn pha phô halogen Ngµy nay trªn «t« th-êng sö dông c¸c bãng ®Ìn pha phô Halogen bªn trong lo¹i bãng dÌn nµy, ngoµi khÝ tr¬ cßn cã thªm khÝ halogen hoÆc hîp chÊt cña chóng víi Br«m. §Ìn Halogen cã kÝch th-íc nhá h¬n c¸c ®Ìn d©y tãc th«ng th-êng, cã ®é chãi cao h¬n (nhiÖt ®é d©y tãc 3600oK) kh«ng cã hiÖn t-îng bèc h¬i v«n- phram trong bãng ®Ìn. ViÖc sö dông ®Ìn pha phô Halogen cã ý nghÜa quan träng trong ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. Nh-ng viÖc sö dông ®Ìn còng cÇn ph¶i chó ý ®¶m bao kh«ng g©y chãi m¾t ng-êi l¸i xe ng-îc chiÒu, sö dông hîp lý nguån ®iÖn cã.1. KÕt cÊu a. S¬ ®å nguyªn lý
  2. H×nh 7..21: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông ®Ìn pha phô halogen b. KÕt cÊu m¹ch S18: C«ng t¾c ®Ìn F20…F23: CÇu ch× E15: §Ìn pha tr¸i S19: C«ng t¾c ®Ìn pha cèt E16: §Ìn pha ph¶i K: R¬le pha phô S20: C«ng t¾c nh¸y pha E40: §Ìn pha phô tr¸i H12: §Ìn b¸o pha E50: §Ìn pha phô ph¶i G2: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i c. Nguyªn lý lµm viÖc - Khi muèn bËt c¶ 4 ®Ìn pha ng-êi l¸i xe bËt kho¸ ®iÖn ë nÊc 2 vµ c«ng t¾c chuyÓn ®æi ë nÊc pha dßng ®iÖn trong m¹ch (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt S19  56a c«ng t¾c S19  86 R¬le ®Ìn pha phô  85 R¬le ®Ìn pha phô  31 - Cuén hót r¬le cã ®iÖn tiÕp ®iÓm ®ãng khi ®ã cã dßng ®iÖn qua ®Ìn pha phô (+)30¾c quy  cÇu ch× F50  88a R¬le K  88R¬le  §Ìn pha phô E40,E50  31
  3. - Khi c«ng t¾c pha cèt ë nÊc cèt chØ cã hai d©y tãc cèt s¸ng c¸c d©y tãc ®Ìn pha t¾c. 7.8. Mét sè m¹ch ®iÖn xe ford laser 7.8.1. M¹ch ®Ìn pha cèt a. KÕt cÊu H×nh7.22. M¹ch ®Ìn pha cèt Headlightswitch: C«ng t¾c ®Ìn; Headrelay: R¬le ®Ìn pha cèt; E1 – 02: §Ìn pha cèt bªn tr¸i; E1 – 03: §Ìn pha cèt bªn ph¶i; Head R, Head L: CÇu ch×; 81: M¹ch ®Ìn trÇn; 82: M¹ch ®Ìn dõng; 83: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï; 65: M¹ch ®Ìn b¸o cèt trªn b¶ng t¸p l«; Battery: ¾c quy
  4. b. Nguyªn lý BËt c«ng t¾c HEADLIGHT tõ OFF vÒ nÊc 2 ®Ó nèi m¸t cuén hót cña r¬le pha cèt lóc nµy tiÕp ®iÓm r¬le pha cèt ®ãng. NÕu c«ng t¾c pha cèt ë (bªn ph¶i) vÞ trÝ HI th× nèi m¸t kÝn m¹ch pha ®Ìn pha s¸ng. NÕu c«ng t¾c pha cèt ë vÞ trÝ LO th× kÝn m¹ch cèt ®Ìn cèt s¸ng. Khi xe ch¹y ban ngµy ®Ìn pha cèt kh«ng s¸ng. 7.8.2. M¹ch ®Ìn s-¬ng mï a. KÕt cÊu H×nh 7.23: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï
  5. E 2 – 01: R¬le ®Ìn s-¬ng mï; E 2 – 03: C«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï; E 2 – 02: §Ìn s-¬ng mï; Battery: ¾c quy; FOG 15 A, MAIN 100 A: CÇu ch×; 67: M¹ch ®Ìn chiÕu s¸ng b¶ng t¸p l«; G: Nèi m¸t; 83: §Ìn s-¬ng mï; b. Nguyªn lý Khi muèn ®Ìn s-¬ng mï s¸ng, ng-êi l¸i xe bËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï Front FOGLIGHT SWITCH. Khi ®ã cuén hót r¬le s-¬ng mï ®-îc nèi m¸t, cã dßng ®iÒu khiÓn r¬le. Tõ cäc 83  FOG LIGHT SWITCH 9  M¸t Cuén hót r¬le cã dßng ®iÖn sÏ hót lµm tiÕp ®iÓm ®ãng dßng ®iÖn qua ®Ìn s-¬ng mï (+) ¾c quy  cÇu ch× chÝnh MAIN  cÇu ch× ®Ìn s-¬ng mï fog  r¬le Front FOG LIGHT RELAY  ®Ìn s-¬ng mï Front FOG LIGHT E2  2  M¸t