Xem mẫu

  1. Chương 6: KÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc m¹ch ®Ìn dõng a. S¬ ®å nguyªn lý
  2. H×nh 7.18: M¹ch ®Ìn dõng b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i S1: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2). L1,…, L6: c¸c ®Ìn dõng vµ ®Ìn soi biÓn sè, trong ®ã: L1, L6: C¸c ®Ìn dõng tr¸i, ph¶i ë ®Çu xe L2, L5: C¸c ®Ìn dõng tr¸i, ph¶i ë sau xe L3, L6: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe a, b, c, d, e, f, g, h: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. C . Nguyªn lý lµm viÖc - Khi xe dõng ®Ó b¸o cho xe kh¸c biÕt th× ta kÐo S2 sang nÊc1 hoÆc nÊc2 + NÊc1: Khi xe ch¹y ban ngµy xe kh«ng cÇn sö dông m¹ch pha cèt. + NÊc2: Khi xe ch¹y vµo ban ®ªm cÇn sö dông m¹ch pha cèt ®Ó chiÕu s¸ng - Dßng ®iÖn khi ë nÊc 1: (+)AQ  30S2  58S2  cÇu ch× (a,b,c,d)  cäc58®Ìn(L1, L2 , L3, L4, L5, L6)  d©y tãc ®Ìn (L1, L2, L3, L4, L5, L6)  31 ®Ìn  31AQ.
  3. - M¹ch ®Ìn dõng sö dông ®-îc ngay c¶ khi ng-êi l¸i xe ®· rót ch×a kho¸ ®iÖn khái xe. M¹ch ®Ìn dõng cßn thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau: a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.19: M¹ch ®Ìn dõng b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2).
  4. a, b: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. 58a: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe. c. Nguyªn lý lµm viÖc Khi muèn ch¹y ®Ìn dõng ta rót c«ng t¾c S2 sang nÊc 1 hoÆc 2 khi ®ã sÏ nèi cäc 30 S2 víi cäc 58S2 khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch cung cÊp cho m¹ch ®Ìn dõng: (+)30AQ  cäc 30S1  cäc58S1  cÇu ch×(a,b)  d©y tãc ®Ìn dõng 58  (-) m¸t. 7.7. M¹ch ®Ìn pha kÐp Khi xe chuyÓn ®éng vµo ban ®ªm, nÕu trêi qu¸ tèi l¸i xe sÏ rÊt khã cã thÓ quan s¸t ®-îc mÆt ®-êng râ, khi ®ã ng-êi l¸i xe sÏ ph¶i bËt hÖ thèng ®Ìn pha kÐp ®Ó ®¶m b¶o nguån ¸nh s¸ng chiÕu s¸ng mÆt ®-êng phÝa tr-íc vµ còng ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc quan s¸t cña l¸i xe ®-îc tèt. 7.7.1. M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông §ièt Ngµy nay trªn «t« th-êng sö dông m¹ch ®Ìn pha cã sö dông §ièt rÊt tiÖn dông khi cÇn cã ®é s¸ng lín ®¶m b¶o quan s¸t tèt kho¶ng ®-êng xa h¬n, râ h¬n, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. a. S¬ ®å nguyªn lý
  5. H×nh7.20: M¹ch ®Ìn pha kÐp cã sö dông §ièt b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. C2: §Ìn b¸o m¹ch pha kÐp. D1, D2: §i èt chØ cho phÐp dßng ®iÖn ®i theo mét chiÒu. L1, L4: §Ìn cèt ®Ó chiÕu ¸nh s¸ng gÇn ë phÝa tr-íc xe. L2, L3: §Ìn pha ®Ó chiÕu ¸nh s¸ng ®i xa ë phÝa tr-íc xe. a,b,c,d: CÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. c. Nguyªn lý lµm viÖc ChuyÓn S3 vÒ nÊc pha nèi gi÷a 56 S3 víi 56AS3 khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn cung cÊp cho m¹ch ®Ìn pha kÐp nh- sau: 56S3  56aS3  cÇu ch×(b)  D1  d©y tãc L1  (- )m¸t D©y tãc L2  (-) m¸t CÇu ch×(c)  D2  d©y tãc L4  (- )m¸t
  6. D©y tãc L3  (-) m¸t §Ìn b¸o C2  (-) m¸t - Khi chuyÓn sang nÊc cèt do sù c¶n chë cña ®ièt D1, D2 do ®ã kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y tíi m¹ch pha, do ®ã lóc nµy chØ cã m¹ch cèt ho¹t ®éng: 56S3  56bS3  cÇu ch×(a)  d©y tãc L1  (- )m¸t cÇu ch×(d)  d©y tãc L4  (- )m¸t