Xem mẫu

  1. Chương 5: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï Khi xe ch¹y trong s-¬ng mï viÖc chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn pha th«ng th-êng kh«ng tháa m·n, v× ¸nh s¸ng tõ ®Ìn pha ph¸t ra ph¶n chiÕu trë l¹i tõ c¸c h¹t s-¬ng mï vµ t¹o thµnh mét mµng s¸ng lµm lo¸ m¾t ng-êi l¸i xe. C¸c ®Ìn s-¬ng mï kh¸c c¸c ®Ìn pha th«ng th-êng ë quy luËt ¸nh s¸ng ®Æc biÖt, chïm ¸nh s¸ng khuyÕch t¸n theo d¶i réng mét mÆt ph¼ng ngang vµ tróc xuèng c¸c ®Ìn nµy th-êng cã tÝnh khuyÕch t¸n mµu vµng. a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.17: M¹ch ®Ìn s-¬ng mï
  2. b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn E11: §Ìn kÝch th-íc tr¸i tr-íc S18: C«ng t¾c ®Ìn E12: §Ìn kÝch th-íc tr¸i sau S19: C«ng t¾c pha cèt E13: §Ìn kÝch th-íc ph¶i tr-íc S20: C«ng t¾c ®Ìn xin v-ît E14: §Ìn kÝch th-íc ph¶i sau S23: C«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï E15: §Ìn pha tr¸i F18,F19,F20,F21,F24,F25: CÇu ch× E16: §Ìn pha ph¶i G2: ¾c quy E17: §Ìn s-¬ng mï tr¸i H12: §Ìn b¸o pha E18: §Ìn s-¬ng mï ph¶i H13:§Ìn b¸o pha s-¬ng mï sau E19: §Ìn s-¬ng mï sau K5: R¬le ®Ìn s-¬ng mï c. Nguyªn lý lµm viÖc Dßng ®iÖn ®Ìn cèt: (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56 c«ng t¾c ®Ìn S18  56b c«ng t¾c ®Ìn S19  cÇu ch× F20  56b ®Ìn pha E15 vµ E16  31. BËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï ë nÊc1 lóc ®ã cã dßng ®iÒu khiÓn cña R¬le ®Ìn s-¬ng mï. (+)30 ¾c quy  30 c«ng t¾c ®Ìn S18  56R c«ng t¾c ®Ìn S18  83 c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï S23  83a c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï
  3. S23  85 r¬le s-¬ng mï K5  86 r¬le s-¬ng mï K5  56a ®Ìn pha E16  31. Cuén hót cña r¬le cã ®iÖn lµm tiÕp ®iÓm ®ãng khi ®ã cã dßng lµm viÖc qua ®Ìn pha s-¬ng mï. (+)30 ¾c quy  cÇu ch× F25  30 r¬le  87 r¬le  ®Ìn s-¬ng mï E17vµ E18  31. Trong s-¬ng mï ®Ó râ kÝch th-íc cña xe bËt c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï ë nÊc 2 khi ®ã c¶ 4 ®Ìn s-¬ng mï ë c¶ tr-íc sau ®Òu s¸ng m¹ch ®iÖn ®Ìn pha s-¬ng mï ®i nh- trªn. M¹ch ®iÖn ®Ìn s-¬ng mï phÝa sau: 58R  83 c«ng t¾c ®Ìn s-¬ng mï S23  83b c«ng t¾c S23  ®Ìn s-¬ng mï sau E19 vµ ®Ìn b¸o H13  31 7.6. M¹ch ®Ìn b¸o dõng (kÝch th-íc) Xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi cÇn cã c¸c ®Ìn giíi h¹n kÝch th-íc(chiÒu dµi, chiÒu réng, chiÒu cao), soi s¸ng biÓn sè b¶ng ®iÒu khiÓn. §Ìn dõng ®Ó b¸o cho xe kh¸c biÕt xe ®ang dõng… §Ìn kÝch th-íc th-êng ®-îc bè trÝ ë tai xe( phÝa trªn mòi xe ®èi víi xe kh¸ch) th«ng th-êng kÝnh cã mµu tr¾ng hoÆc vµng ®èi víi ®Ìn phÝa tr-íc, cßn mµu ®á ë phÝa sau. Mçi «t« ph¶i dïng Ýt nhÊt 4 ®Ìn kÝch th-íc: hai tr-íc, hai sau ë «t« hiÖn nay cßn bè trÝ ®Ìn kÝch th-íc ngay trong ®Ìn pha chÝnh.