Xem mẫu

  1. Chương 4: M¹ch ®Ìn pha cèt cã R¬le a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.15: M¹ch pha cèt cã r¬le b. KÕt cÊu m¹ch B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i. S1: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1.
  2. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy (cäc 30) ®Ó cung cÊp ®iÖn cho ®Ìn kÝch th-íc (nÊc1) vµ ®Ìn pha cèt (nÊc2). L7, L8: §Ìn pha cèt bªn tr¸i vµ ph¶i khi lµm viÖc ®Ó chiÕu s¸ng phÇn mÆt ®-êng phÝa tr-íc ®Çu xe. C1: §Ìn b¸o kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc. C2: §Ìn b¸o nÊc pha (56a) khi lµm viÖc. R: R¬le m¹ch ®Ìn pha cèt khi lµm viÖc(tiÕp ®iÓm ®ãng)nã nhËn n¨ng l-îng ®iÖn tõ ¾c quy( cäc 30), qua kho¸ ®Ìn S2(cäc56)®Ó cung cÊp nguån cho ®Ìn pha cèt. L1,…, L6: c¸c ®Ìn kÝch th-íc vµ ®Ìn soi biÓn sè, trong ®ã: L1, L6: C¸c ®Ìn kÝch th-íc tr¸i, ph¶i ë ®Çu xe. L2, L5: C¸c ®Ìn kÝch th-íc tr¸i, ph¶i ë sau xe. L3, L6: C¸c ®Ìn soi biÓn sè ®Ó soi s¸ng biÓn sè xe. S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. a, b, c, d, e, f, g, h: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. C . Nguyªn lý lµm viÖc - BËt c«ng t¾c S1 ë nÊc 1 khi ®ã cã dßng ®iÖn tõ ho¸ lâi thÐp cña R¬le: (+) AQ  30 S1  15 S1  Cäc 86 R¬le  cuén d©y R¬le  Cäc 85 R¬le  (-) m¸t. - Do cã dßng tõ ho¸ biÕn lâi thÐp thµnh nam ch©m ®iÖn hót cho tiÕp ®iÓm cña R¬le ®ãng l¹i nèi 88A víi 88
  3. Khi muèn ch¹y ®Ìn pha kÐo S2 ra nÊc 2 ®ång thêi g¹t c«ng t¾c S3 vÒ nÊc pha (56a)khi ®ã cã dßng ®iÖn: (+) AQ  30S2  56S2  88  88a  56S3  56AS3  CÇu ch× (g,h)  56A ®Ìn pha(L7,L8)  d©y tãc ®Ìn(L7,L8)  (-) M¸t C2(®Ìn b¸o pha)  (-) M¸t Khi muèn ch¹y ®Ìn cèt chuyÓn S3 sang nÊc cèt nèi 56 víi 56B, khi ®ã cã dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch: (+) AQ  30S2  56S2  88  88a  56S3  56BS3  CÇu ch×(e,f)  56B cèt(L7,L8)  d©y tãc ®Ìn  (-) M¸t
  4. 7.4. M¹ch ®Ìn pha cèt kh«ng cã R¬le a. S¬ ®å nguyªn lý H×nh 7.16: M¹ch pha cèt kh«ng cã r¬le b. KÕt cÊu m¹ch ®iÖn B: ¾c quy lµ nguån ®iÖn n¨ng ®Ó cung cÊp ®iÖn cho phô t¶i.
  5. S2: Kho¸ ®iÖn khi lµm viÖc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬le vµ ®Ìn C1. C2: §Ìn b¸o nÊc pha (56a) khi lµm viÖc. S3: C«ng t¾c chuyÓn ®æi pha cèt ®Ó thay ®æi nÊc ¸nh s¸ng cÇn thiÕt theo yªu cÇu khi chiÕu s¸ng. a,b,c,d,e,f,g: Lµ c¸c cÇu ch× lµm nhiÖm vô b¶o vÖ cho c¸c phô t¶i ®iÖn khi lµm viÖc. c. Nguyªn lý lµm viÖc - Rót c«ng t¾c S2 sang nÊc 2 nèi cäc30 víi cäc56 - Khi muèn ch¹y m¹ch ®Ìn pha Ên S3 vÒ nÊc pha khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y cung cÊp cho m¹ch pha: (+) AQ  30 S1  56S1  Cäc 56 S2  Cäc 56AS2  cÇu ch×(d,e)  sîi ®èt ®Ìn pha  (-) m¸t - Khi muèn ch¹y m¹ch ®Ìn cèt Ên S3 vÒ nÊc cèt khi ®ã sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y cung cÊp cho m¹ch cèt: (+) AQ  30 S2  56S1  Cäc 56 S3  Cäc 56BS3  cÇu ch×(b,c)  sîi ®èt ®Ìn cèt  (-) m¸t