Xem mẫu

  1. chương 15: C¸c lo¹i ®Ìn hiÖutrªn xe 8.3.1. §Ìn b¸o rÏ lo¹i nhÊp nh¸y: §Ìn b¸o rÏ chØ b¸o xin ®-êng khi rÏ. Tr-íc khi rÏ, cÇn ®ãng ®iÖn cho ®Ìn con vµ ®Ìn kÝch th-íc ë phÝa cÇn rÏ. HiÑu øng nh¸y ®Ìn ®iÒu khiÓn b»ng R¬le. *CÊu t¹o: 1. VÝt hiÖu chØnh 2. Viªn bi thuû tinh 12. §Ìn b¸o 3. D©y c¨ng 13. C«ng t¾c måi 4, 10. CÇn tiÕp ®iÓm b»ng thÐp l¸.14. ¾c quy 5, 8. TiÕp ®iÓm phñ b¹t. 15. C«ng t¾c chuyÓn m¹ch 6. TiÕp ®iÓm tr¹ng th¸i hë. 16, 17. C¸c bãng ®Ìn 9. Lâi tõ. 11. Gi¸ ®ì. Khi tiÕp ®iÓm cña c«ng t¾c chuyÓn m¹ch 15 hoÆc c«ng t¾c måi 13 hë, d©y c¨ng 3 (c¸ch ®iÖn víi gi¸ ®ì 11 b»ng viªn bi thuû tinh 2). SÏ kÐo cÇn tiÕp ®iÓm 4 vµ 5 hë, cÇn lß xo b»ng ®ång thau
  2. gi÷ tiÕp ®iÓm 6 ë tr¹ng th¸i hë. §Ìn b¸o 12 trªn b¶ng ®ång hå lóc nµy bÞ c¾t m¹ch). * Nguyªn lý: NÕu c«ng t¾c måi 13 ®ãng, c«ng t¾c chuyÓn m¹ch quay sang vÞ trÝ tr¸i, ®Ìn 17 (xin rÏ tr¸i). SÏ ®-îc ®ãng m¹ch. Dßng ®iÖn ®i qua ®Ìn 17 theo m¹ch: Tõ (-) ¾c quy ®Õn bãng ®Ìn 17 ®Õn tiÕp ®iÓm I vµ IV ®Õn tiÕp ®iÓm VI cäc ®Êu d©y §T ®Õn lâi tõ 9 ®Õn ®iÖn trë 18 ®Õn d©y c¨ng 3 ®Õn tiÕp ®iÓm 4 ®Õn gi¸ ®ì 11 ®Õn cäc ®Êu d©y A ®Õn c«ng t¾c 13 ®Õn (+) ¾c quy. Lóc nµy bãng ®Ìn s¸ng mê v× trong m¹ch ®Êu thªm ®iÖn trë 18 dßng ®iÖn ®i trong m¹ch sÏ lµm nãng d©y c¨ng 3 lµm gi¶m lùc c¨ng cña nã vµ lâi s¾t 9 sÏ hót cÇn tiÕp ®iÓm 4 lµm cho tiÕp ®iÓm 5 ®ãng l¹i, ng¾t m¹ch ®iÖn trë 18 vµ d©y c¨ng 3, gi¶m ®iÖn trë trong m¹ch, dßng ®iÖn ®i qua ®Ìn 17 t¨ng lªn, ®Ìn s¸ng h¬n, mÆt kh¸c lâi tõ 9 hót cÇn 10, tiÕp ®iÓm 6 ®ãng l¹i ®Ìn b¸o 12 s¸ng lªn. Khi d©y c¨ng 3 nguéi ®i søc c¨ng cña nã l¹i ®ñ kÐo cÇn 4, tiÕp ®iÓm 5 ®ãng ®iÖn trë 18 vµo, dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y cña lâi tõ 9 gi¶m xuèng lß xo 8 lµm gi¶m tiÕp ®iÓm 6 c¾t m¹ch ®Ìn b¸o 12, qu¸ tr×nh x¶y ra nh- vËy theo chu kú lµm cho ®Ìn 17 vµ 12 nhÊp nh¸y. VÝt 1 dïng ®Ó hiÖu chØnh tÇn sè nhÊp nh¸y n»m trong kho¶ng 60-120 lÇn/ phót. 8.3.2. §Ìn b¸o dÇu 1. CÊu t¹o 6. §Çu b¾t d©y 2. M¸y ®µn håi 7. §Ìn chØ thÞ 3. 4 C¸c tiÕp ®iÓm 8. Kho¸ ®iÖn 4. Lß xo 9. CÇu ch× 5. §Çu b¾t d©y 10. §ång hå am pe
  3. Nguyªn lý: -¸p suÊt dÇu khi tôt d-íi gi¸ trÞ cho phÐp, ®I vµo bé c¶m biÕn kh«ng th¾ng lùc lß xo 5 nªn mµng ®µn håi 2 cong vÒ phÝa bªn ph¶i lµm ®ãng tiÕp ®iÓm 3-4 cña m¹ch ®iÖn, ®Ìn ®á b¸o ngay 7 bËt s¸ng 8.3.3. M¹ch b¸o møc nhiªn liÖu kiÓu ®iÖn tö - Cã nhiÒu dông cô b¸o møc nhiªn liÖu kh¸c nhau. Trªn xe hiÖn nay th-êng dïng b¬m nhiªn liÖu dÉn thing ®iÖn ng©m trong thing nhiªn liÖu- Ng-êi ta th-êng ding dông cô chØ b¸o kÕt hîp b¸o ngay vÒ møc nhiªn liÖu trong thïng c¶m biÕn b¸o møc biÕn trë R13 ®-îc l¾p trªn l¾p thïng nhiªn liÖu.
  4. CÇn cña c¬ cÊu phao cã liªn hÖ ®éng häc víi thanh biÕn trë. C¸c ®iÖn trë R13 ,R11 ,R12 t¹o thµnh cÇu ®iÖn trë ®o. C¸c Transito T1 ,T2 m¾c theo s¬ ®å ®èi xøng lµm nhiÖm vô kh uÕch ®¹i tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ra cña ®Çu ®o R12 lµ ®iÖn trë emit¬ ch¹y trong T1 vµ T2 lµm æn ®Þnh ®iÓm lµm viÖc colector cña T2 ®-îc nèi víi Baz¬ cña T3 nªn khi nhiªn liÖu trong thïng gi¶m qu¸ møc cho phÐp (lóc ®ã R13 nhá nhÊt) ®iÖn thÕ UBE cña T3 ®¹t trÞ sè ®iªn ¸p ®¸nh thñng cña ®ièt Zª-ne D1 nªn transito chuyÓn sang tr¹ng th¸i më ®Ìn b¸o ngay L bËt s¸ng (mÇu ®á) BiÕn trë R11 lµ c¬ cÊu chuÈn ®ång hå ë tr¹ng th¸i thïng rçng R5 dïng ®Ó hiÖu chuÈn ë tr¹ng th¸i thïng ®Çy, cßn R3 ®Ó chuÈn chØ sè (J) trung gian cña ®ång hå -Møc dÇu trong khay dÇu c¸c te ®éng c¬, Møc dÇu trong b×nh chøa cña xylanh phanh chÝnh cña phanh thuû lùc còng sö dông dông cô b¸o møc theo nguyªn lý trªn
  5. 8.3.4. §Ìn b¸o n¹p H×nh 8: S¬ ®å nguyªn lý cña bé tiÕt chÕ b¸n dÉn kiÓu 14TR T1:Cã nhiÖm vô ®iÒn dßng kÝch tõ. T2: Cã nhiÖm vô ®iÒu dßng kÝch bãng T1 Z: §Þ èt æn ¸p cã nhiÖn vô ®iÒu khiÓn bãng T2. Cäc D+ cña tiÕt chÕ ®-îc nèi víi cäc §+ (cäc ph¸t ®iÖn) cña m¸y ph¸t. cäc DF tõ tiÕt chÕ ®-îc nèi víi cäc DFcuar m¸y ph¸t ®Ó ®-a dßng kÝch tõ vµo cuén kÝch tõ. Cäc D ®-îc nèi m¸t. Dßng phô t¶i tõ cùc d-¬ng cña m¸y ph¸t. *Nguyªn lý lµm viÖc
  6. Khi m¸y ph¸t ch-a lµm viÖc(Kho¸ ®iÖn ®ãng) hoÆc khi m¸y ph¸t ®· ph¸t ra ®iÖn nh-ng ®iÖn ¸p trong m¸y ph¸t ra nhá h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc ®ièt æn ¸p Z ch-a bÞ ®¸nh thñng. Kh«ng cã dßng ®iÒu khiÓn IB cña bãng T2 nªn bãng T2 ®ãng. Do ®ã cùc B cña tranzito T1 nèi víi ©m th«ng qua R3 nªn hiÖu ®iÖn thÕ UEB cña bãng T1 lín h¬n kh«ng. cã dßng ®iÒu khiÓn IB cña bãng T2 ®i tõ cäc ph¸t D+ cña m¸y ph¸t ®Õn cäc D+ cña tiÕt chÕ tíi cùc E cña bãng T1 cña líp tiÕp gi¸p EB. Qua R3 ra cäc D- cña tiÕt chÕ ®Õn D- cña m¸y ph¸t råi ra m¸t. Bãng T1 më cã dßng kÝch tõ ®i tõ cùc d-¬ng cña ¾c quy(m¸y ph¸t) Tíi ®Ìn b¸o n¹p tíi cäc D+ cña tiÕt chÕ tíi cùc tiÕt chÕ. Víi cäc DF cña m¸y ph¸t qua cuén kÝch tõ G vµ cäc DF cña tiÕt chÕ tíi cùc E cña bãng T1 qua líp tiÕp gi¸p EC ra cùc C vµ cäc DF cña tiÕt chÕ tíi cäc DF cña m¸y ph¸t qua cuén kÝch tõ vÒ m¸t,dßng kÝch tõ nµy lín nªn ®iÖn ¸p m¸y ph¸t t¨ng lªn nhanh chãng. Lóc nµy ®Ìn b¸o n¹p s¸ng. Khi ®iªn ¸p m¸y ph¸t t¨ng cao nh-ng vÉn nhá h¬n ®iÖn ¸p ®Þnh møc dßng kich tõ cho m¸y ph¸t cã chiÒu ®i tõ cäc D+ cña m¸y ph¸t tíi cäc D+ cña tiÕt chÕ, qua bãng T1 ra cäc DF cña tiÕt chÕ tíi cäc DF cña m¸y ph¸t vµo cuén kÝch tõ råi ra m¸t. Lóc nµy ®Ìn b¸o n¹p t¾t do hiÖu ®iÖn thÕ cña hai ®Çu b»ng nhau. Khi ®iÖn ¸p m¸y ph¸t lín h¬n víi ®iÖn ¸p ®Þnh møc, ®ièt æn ¸p Z bÞ ®¸nh thñng. XuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn IB cña tranzito T2: Tõ D+ m¸y ph¸t ®Õn D+ cña tiÕt chÕ ®Õn cùc Et2 tíi Bt2 qua ®i èt æn ¸p tíi ®iÖn trë R2 tíi D- cña tiÕt chÕ råi ra m¸t. Cã dßng ®iÒu khiÓn nªn T2 më cã dßng Ic2:
  7. Tõ D+ cña m¸y ph¸t ®Õn D+ cña tiÕt chÕ tíi T2 qua R3 ®Õn D- råi vÒ m¸t. HiÖu ®iÖn thÕ cùc B cña tranzito T1 b»ng hiÖu ®iÖn thÕ cùc E cña nã nªn Tranzito T1 ®ãng. Dßng kÝch thÝch IKT cã chiÒu: Tõ D+ cña m¸y ph¸t ®Õn D+ cña tiÕt chÕ qua R1,R2 qua ®ièt D ®Õn cùc DF cña tiÕt chÕ ®Õn DS cña m¸y ph¸t ®Õn cuén d©y kÝch tõ råi vÒ m¸t. Do qua R1,R2 nªn IKT gi¶m dÉn ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ m¸y ph¸t gi¶m.