Xem mẫu

  1. Chương 11: M¹ch ®Ìn phanh a. Môc ®Ých sö dông Dïng ®Ó b¸o hiÖu cho c¸c ph-¬ng tiÖn ®ang cïng ho¹t ®éng trªn ®-êng biÕt xe ®i phÝa tr-íc ®ang phanh. b. KÕt cÊu cña ®Ìn phanh. Gåm: Th©n 3 vµ kÝnh khuyÕch t¸n 1. Th©n lµm b»ng chÊt dÎo ®en cã loa h×nh parabol. KÝnh khuyÕch t¸n lµm b»ng chÊt dÎo cã mµu ®á. PhÇn trªn vµ gi÷a cña kÝnh khuyÕch t¸n cã bé phËn hoµn ¸nh s¸ng 9. KÝnh khuyÕch t¸n b¾t chÆt vµo c¸c ®Ìn b»ng s¸u vÝt 8 qua tÊm ®Öm cao su 2. Bãng ®Ìn phanh cã c«ng suÊt lín (Bãng A24-21) cã thÓ ph¸t s¸ng c¶ khi xe ch¹y ban ngµy. H×nh 7..37. KÕt cÊu ®Ìn phanh c. C«ng t¾c ®Ìn phanh *. VÞ trÝ:
  2. §Ìn phanh ®-îc bè trÝ sau xe cã c-êng ®é ¸nh s¸ng lín ®Ó ban ngµy cã thÓ nh×n thÊy ®-îc. §iÒu khiÓn ®Ìn b»ng c«ng t¾c ®Ìn phanh. C«ng t¾c ®Ìn phanh tuú thuéc vµo truyÒn ®éng phanh (c¬ khÝ, khÝ nÐn, hay dÇu) mµ cã kÕt cÊu kiÓu c¬ khÝ hay kiÓu h¬i. C«ng t¾c ®Ìn phanh l¾p trong xi lanh cña hÖ thèng truyÒn ®éng thuû lùc cña c¬ cÊu phanh. *. KÕt cÊu: 1. Mµng dÇu 2. Kho¶ng chøa dÇu 3. Lß xo 4. CÇn tiÕp ®iÓm ®éng. 5. Mµng ¸p lùc dÇu. 6. Th©n H×nh 7.38. C«ng t¾c ®Ìn phanh d. S¬ ®å m¹ch ®Ìn phanh C«ng t¾c ®Ìn phanh H×nh 3.10: M¹ch ®Ìn phanh
  3. H×nh 7.39. M¹ch ®Ìn phanh
  4. e. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi ng-êi l¸i xe t¸c ®éng vµo cÇn ®¹p phanh lµm c«ng t¸c S16 ®ãng, khi ®ã cã dßng ®iÖn ®i: (+) ¾c quy  cäc 30  cÇu ch× F14  c«ng t¸c S16  cäc 54 qua ®Ìn phanh sau H10 vµ H11  m¸t (- ) ¾c quy. Hai ®Ìn phanh s¸ng. 7.9.10. M¹ch ®Ìn dõng nh¸y a. Ph¹m vi sö dông Sö dông khi xe dõng ®ç trªn ®-êng. §Ó b¸o hiÖu cho c¸c ph-¬ng tiÖn cïng tham gia giao th«ng trªn ®-êng biÕt cã xe ®ang dõng, ®ç (®Æc biÖt vµo ban ®ªm). b. S¬ ®å m¹ch ®iÖn.
  5. H×nh 7.40: M¹ch ®Ìn dõng nh¸y G c. Nguyªn lý ho¹t ®éng. Khi xe ho¹t ®éng trªn ®-êng ®Ó b¸o hiÖu cho ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng kh¸c biÕt xe ®· dõng h¼n th× ph¶i cÇn ®Õn hÖ thèng ®Ìn b¸o (chÝnh lµ ®Ìn b¸o dõng nh¸y H740 ) nh- trªn h×nh vÏ. Khi ng-êi l¸i xe t¸c ®éng vµo c«ng t¾c S1 ë nÊc 1, m¹ch ®iÖn ®-îc khÐp kÝn,dßng ®iÖn trong m¹ch ®i tõ: (+) ¾c quy  cäc 30  cÇu ch× F13  cäc 30 cña c«ng t¾c S1  cäc 49  vµo r¬le G  H5  cäc 31  (-) ¾c quy: Bãng ®Ìn H5 s¸ng nhÊp nh¸y do dßng qua r¬le G bÞ ®ãng ng¾t liªn tôc theo mét tÇn sè nhÊt ®Þnh (60 – 120 lÇn/ phót).