Xem mẫu

  1. Chương 10: M¹ch ®Ìn xin v-ît a. S¬ ®å m¹ch. F21 H×nh 7.33: M¹ch ®Ìn xin v-ît F20, 21 G2 ¾c quy; H12 ®Ìn b¸o pha; F20, F21 cÇu ch×; S20 c«ng t¾c ®Ìn xin v-ît E15 ®Ìn pha tr¸i; E16 ®Ìn pha ph¶i
  2. b. Nguyªn lý lµm viÖc. Khi ng-êi l¸i xe muèn v-ît xe cïng chiÒu, ®Ó th«ng b¸o cho xe ng-îc chiÒu hoÆc khi hai xe ch¹y ng-îc chiÒu nhau vµo ®-êng hÑp (qua cÇu) xe nµo muèn ®i tr-íc. Ng-êi l¸i xe nh¸y c«ng t¾c ®Ìn xin v-ît S20 lóc nµy dßng ®iÖn trong m¹ch cã chiÒu ®i tõ (+) cña ¾c quy tíi c«ng t¾c S 20 sau ®ã ®i qua 2 cÇu ch× F20 vµ F21 vµo cäc 56a cña ®Ìn E15, E16  m¸t  vÒ (-) ¾c quy lµm cho hai bãng E15 vµ E16 s¸ng. 7.9.7. M¹ch ®Ìn b¸o ®ç a. Ph¹m vi sö dông Sö dông khi xe dõng ®ç trªn ®-êng ®Ó b¸o hiÖu cho c¸c ph-¬ng tiÖn tham gia giao th«ng trªn ®-êng biÕt. b. S¬ ®å m¹ch. H×nh 7.34: M¹ch ®Ìn b¸o ®ç
  3. §Ìn kÝch th-íc ph¶i phÝa sau BiÕn trë t¸pl« c. Nguyªn lý lµm viÖc. - Khi ng-êi l¸i xe ®ãng kho¸ ®iÖn th× dßng ®iÖn trong m¹ch ®Ìn b¸o ®ç sÏ cã chiÒu ®i tõ (+) ¾c quy  cäc 30 kho¸ ®iÖn S2  cäc 57a  nÊc 1 c«ng t¾c b¸o ®ç S22  cÇu ch× f18  ®Ìn kÝch th-íc tr¸i E11, E12  vÒ m¸t  (cäc 31 (-) ¾c quy). - Khi xe ®ç ng-îc chiÒu th× bËt c«ng t¾c S22 nÊc 2 dßng ®iÖn sÏ ®i: d-¬ng (cäc 30) ¾c quy  cäc 30 kho¸ S2  cäc 57a  nÊc 2 c«ng t¾c S22  cÇu ch× F19  ®Ìn kÝch th-íc ph¶i E13, E14  m¸t  (-) ¾c quy (cäc 31). C¶ 4 ®Ìn ®Òu s¸ng. 7.9.8. M¹ch ®Ìn giíi h¹n kÝch th-íc a. Môc ®Ých vµ yªu cÇu. - Xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi cÇn cã c¸c ®Ìn giíi h¹n kÝch th-íc réng, chiÒu cao, soi s¸ng biÓn sè b¶ng ®Ìn ®iÒu khiÓn. - §Ìn kÝch th-íc th-êng ®-îc bè trÝ ë tai xe (trªn mòi xe ®èi víi xe kh¸ch) th«ng th-êng kÝch th-íc cã mµu tr¾ng hoÆc vµng ®èi víi ®Ìn phÝa tr-íc mµu ®á ë phÝa sau. Mçi «t« Ýt nhÊt ph¶i dïng 4 ®Ìn kÝch th-íc 2 tr-íc, 2 sau. ë «t« hiÖn nay cßn bè trÝ ®Ìn kÝch th-íc ngay trong ®Ìn pha chÝnh. b. CÊu t¹o cña ®Ìn kÝch th-íc.
  4. - Gåm: Vá ®Ìn 4 kÝnh khuyÕch t¸n 1, vµnh gi÷ kÝnh khuyÕch t¸n 2 víi dßng ®Öm 3. §ui ®Ìn 6, bãng ®Ìn 5, n¾p che k×nh 7. c. S¬ ®å m¹ch cña ®Ìn kÝch th-íc. H×nh 7.35: CÊu t¹o ®Ìn kÝch th-íc H×nh 7.36: M¹ch ®Ìn kÝch th-íc 4. Nguyªn lý ho¹t ®éng.
  5. Khi bËt ®Ìn kÝch th-íc ng-êi l¸i bËt c«ng t¾c ®Ìn ®ãng kÝn m¹ch ®iÖn> Dßng ®iÖn trong m¹ch sÏ cã chiÒu: Cäc 30 ¾c quy  cäc 30 c«ng t¾c S18  58L, 58R, 58 c«ng t¾c hay (+) m¸y ph¸t 58L  cÇu ch× F18  ®Ìn kÝch th-íc ®Ìn S18 tr¸i phÝa sau E11, E12  m¸t  cäc 31 ¾c quy. 58R  CÇu ch× F19  ®Ìn kÝch th-íc ph¶i phÝa sau E13, E14  m¸t  cäc 31 ¾c quy. 58  cÇu ch× F17  ®Ìn soi b¶ng t¸plo E7  cäc 31
nguon tai.lieu . vn