Xem mẫu

  1. Chương 1: hÖ thènh chiÕu s¸ng - tÝn hiÖu a. hÖ thènh chiÕu s¸ng 7.1.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ chiÕu s¸ng trªn «t« -m¸y kÐo HÖ thèng chiÕu s¸ng tÝn hiÖu lµm c¸c nhiÖm vô chiÕu s¸ng phÇn ®-êng khi xe chuyÓn ®éng trong ®ªm tèi, b¸o hiÖu b»ng ¸nh s¸ng. Sù cã mÆt cña xe trªn ®-êng b¸o kÝch th-íc khu«n khæ cña xe biÓn sè cña xe, b¸o hiÖu khi xe quay vßng vµ khi phanh cho c¸c xe ®ang tham gia giao th«ng biÕt chiÕu s¸ng cÇn thiÕt nh-: chiÕu s¸ng phÇn ®-êng, chiÕu s¸ng ®éng c¬, buång l¸i, khoang hµnh kh¸ch, khoang hµnh lý. D-íi ®©y lµ s¬ ®å chung cña hÖ thèng chiÕu s¸ng (H×nh 7.1).
  2. H×nh 7.1: S¬ ®å chung hÖ thèng chiÕu s¸ng 1. §Ìn s-¬ng mï tr-íc 2. §Ìn dõng. 3. §Ìn xin nhan tr-íc 4. §Ìn cèt 5. §Ìn pha 6. §Ìn phanh trªn kÝnh 7.§Ìn kÝch th-íc 8. §Ìn phanh 9. §Ìn s-¬ng mï sau 10. §Ìn chiÕu hËu 11. §Ìn s-¬ng mï sau 12. §Ìn lïi 13. §Ìn soi biÓn sè §Ó soi s¸ng mÆt ®-êng ( ®èi víi «t« ) vµ soi s¸ng diÖn tÝch canh t¸c ( ®èi víi m¸y kÐo ) ng-êi ta dïng ®Ìn pha. C¸c ®Ìn pha ph¶i chiÕu xa Ýt nhÊt lµ 100m kho¶ng c¸ch ®-êng phÝa tr-íc xe.
  3. VËy ®Ó chiÕu s¸ng kho¶ng ®-êng xa ®ã th× chïm tia s¸ng cña ®Ìn pha ph¶i cã c-êng ®é chiÕu s¸ng hµng chôc ngh×n cd. Do ®ã trong c¸c ®Ìn pha còng nh- c¸c lo¹i ®Ìn chiÕu s¸ng kh¸c ®Òu ph¶i cã cho¸ ph¶n chiÕu ®Ó h-íng chïm tia s¸ng vµo nh÷ng kho¶ng mÆt ®-êng cÇn thiÕt nhÊt. Víi c«ng suÊt cña ®Ìn ( 50 – 60 ) W. Khi tÝnh to¸n hÖ thèng quang häc cña ®Ìn ®óng vµ chÊt l-îng chÕ t¹o ®Ìn tèt cã thÓ ®¶m b¶o chiÕu xa ( 200 – 300 )m. Tuy vËy nÕu ®Ìn qu¸ s¸ng sÏ lµm lo¸ m¾t l¸i xe ch¹y ng-îc chiÒu, lµm cho hä mÊt ®Þnh h-íng vµ cã thÓ g©y ra tai n¹n. Do ®ã c¸c ®Ìn pha trªn «t« - m¸y kÐo ph¶i tho¶ m·n hai yªu cÇu lµ: - Cã c-êng ®é chiÕu s¸ng lín - Kh«ng lµm lo¸ m¾t ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu Nh÷ng ®Ìn pha tho¶ m·n ®ång thêi hai yªu cÇu trªn tõ tr-íc ®Õn nay ®Òu kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶. Do ®ã c¸c ®Ìn pha hiÖn nay ®-îc chÕ t¹o ®Òu dùa trªn c¬ së hai nÊc ¸nh s¸ng: xa vµ gÇn hoÆc nÊc pha vµ nÊc cèt nh- ng-êi ta quen gäi. Khi qu·ng ®-êng phÝa tr-íc xe kh«ng v-íng g× th× xe dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu xa ( nÊc pha ), cßn khi gÆp ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu hay khi ch¹y trong thµnh phè th× dïng nÊc ¸nh s¸ng chiÕu gÇn ( nÊc cèt ). Khi ®ã tÇm chiÕu s¸ng cña ®Ìn còng nh- c-êng ®é ¸nh s¸ng ®Òu gi¶m, chïm ¸nh s¸ng l¹i ®i chóc xuèng nªn hÇu nh- kh«ng h¾t vµo m¾t ng-êi l¸i vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu. S¬ ®å c¸c
  4. lo¹i ®Ìn pha, cèt ®-îc giíi thiÖu trªn( h×nh 7.2) H×nh 7.2: C¸c lo¹i §Ìn pha a-§Ìn pha h×nh trßn b- §Ìn pha h×nh vu«ng Khi «t« ch¹y trªn ®-êng ®-îc chiÕu s¸ng tèt (®-êng cã hµng ®Ìn ven ®-êng ) hoÆc khi «t« ®ç trªn ®-êng th× kh«ng cÇn chiÕu s¸ng ®»ng tr-íc n÷a. Trong nh÷ng tr-êng hîp ®ã c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c còng ph¶i biÕt râ xe kh¸c ®ang ch¹y hoÆc ®ang ®ç trªn ®-êng. V× vËy ngoµi c¸c ®Ìn pha víi 2 nÊc ¸nh s¸ng th× trªn «t« cßn cã c¸c ®Ìn nhá cã c«ng suÊt ( 3 – 6 ) cd. C¸c ®Ìn nµy th-êng
  5. ®-îc bè trÝ ë hai bªn tai xe, ®«i khi ®-îc bè trÝ lu«n ë trong c¸c ®Ìn pha vµ ®-îc gäi lµ ®Ìn kÝch th-íc ( ®Ìn dõng ). C¸c ®Ìn nµy cßn cã nhiÖm vô b¸o cho c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y ng-îc chiÒu biÕt to¹ ®é cña xe ®ang ch¹y hay ®ang ®ç ë phÝa tr-íc.