Xem mẫu

 1. Trường đại học bách khoa Hà Nội Thiết kế đồ án Lưới Điện Dồ án môn học lưới điện 1
 2. Trường đại học bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................................................................................................3 CHƯƠNG I .................................................................................................................................................................................4 CÂN BĂNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG.....................................................................................................................................4 VÀ PHẢN KHÁNG TRONG MẠNG ĐIỆN ................................................................................................................................4 Bảng số liệu tính toán sơ bộ ..................................................................................................................................................5 Số liệu ..................................................................................................................................................................................5 Phụ tải 1 ...............................................................................................................................................................................5 Phụ tải 2 ...............................................................................................................................................................................5 Phụ tải 3 ...............................................................................................................................................................................5 Phụ tải 4 ...............................................................................................................................................................................5 Phụ tải 5 ...............................................................................................................................................................................5 Phụ tải 6 ...............................................................................................................................................................................5 Pmax ......................................................................................................................................................................................5 30 .........................................................................................................................................................................................5 32 .........................................................................................................................................................................................5 26 .........................................................................................................................................................................................5 28 .........................................................................................................................................................................................5 30 .........................................................................................................................................................................................5 26 .........................................................................................................................................................................................5 Qmax......................................................................................................................................................................................5 14,52 ....................................................................................................................................................................................5 15,49 ....................................................................................................................................................................................5 12,58 ....................................................................................................................................................................................5 13,55 ....................................................................................................................................................................................5 14,52 ....................................................................................................................................................................................5 12,58 ....................................................................................................................................................................................5 cos .....................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 0,9 ........................................................................................................................................................................................5 CHƯƠNG II.........................................................................................................................................................................6 CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT .................................................................................................6 Phương án .......................................................................................................................................................................... 15 Dồ án môn học lưới điện 2
 3. Trường đại học bách khoa Hà Nội LỜI NÓI ĐẦU Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá,ngành điện phải được ưu tiên phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển kink tế. Trong quá trình phát triển kinhtế phụ tải điện phát triển ngày càng nhanh đòi hỏi phải quy hoạch và xây dựng mới mạng điện. Đồ án môn học lưới điện giúp sinh viên áp dụng những kiến thức đã học để thiết kế một mạng điện khu vực, từ đó giúp sinh viên hiểu sâu sắc hơn những kiến thức lý thuyết đã học. Đồng thời đây là bước đầu tập dượt để có kinh nghiệm trong đồ án tốt nghiệp sau này. Trong quá trình làm đồ án em rất biết ơn các thầy trong bộ môn hệ thống điện, em xin chân thành cảm ơn T.S Nguyễn Văn Đạm đã hướng dẫn em hoàn thành đồ án này. Sinh viên: Trần Tất Đạt Dồ án môn học lưới điện 3
 4. Trường đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNG I CÂN BĂNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ PHẢN KHÁNG TRONG MẠNG ĐIỆN I.Cân bằng công suất tác dụng. Giả thiết nguồn điện cung cấp đủ công suất tác dụng cho mạng điện. PF  Pyc  m Ppt   Pmd   Ptd   Ptd . Trong đó: PF : tổng công suất phát. Pyc tổng công suất yêu cầu. m: hệ số đồng thời.  Ppt : tổng công suất các phụ tải  P  P  P  P  P  P  P  36  30  20  32  28  20  166MW pt 1 2 3 4 5 6 5  P  5  P  100 .166  8,3MW md o 0. pt  P : tổng công suất tự dùng trong nhà máy điện, đối với mạng điện  P td td  0.  P : tổng công suất dự trữ của hệ thống,  P  0 dt dt do đó PF  Pyc  166  8,3  174,3MW II.Cân bằng công suất phản kháng Công suất phản kháng do nguồn phát ra là: QF  PF tg F với cos F  0,85.  tg F  0,62  QF  180,6.0,62  111,97 MVAR Tổng công suất phản kháng mà hệ thống tiêu thụ là: Q yc   Q pt   Qba   Q L   Qc   Qtd   Qdt . Coi công suất tự dùng và công suất dự trữ bằng không:  Qtd   Qdt  0. Tổng công suất phản kháng trên đường dây bằng tổng công suất phản kháng do điện dung của đường dây phát ra: Q L   Qc . 6 Q pt   Pi tg i  172.0,484  83,25 MVAr ??????????? 1 Q ba  15 0 0 . Q pt  15 0 0 .83, 25  12,49 MVAr Tổng công suất phản kháng trong các MBA.  Q yc   Q pt   Qba  83,25  12, 49  95,74MVAr Ta có QF  111,97  Q yc  95,74 nên ta không phải bù sơ bộ. Dồ án môn học lưới điện 4
 5. Trường đại học bách khoa Hà Nội Bảng số liệu tính toán sơ bộ Số liệu Phụ tải 1 Phụ tải 2 Phụ tải 3 Phụ tải 4 Phụ tải 5 Phụ tải 6 Pmax 30 32 26 28 30 26 Qmax 14,52 15,49 12,58 13,55 14,52 12,58 cos 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Dồ án môn học lưới điện 5
 6. Trường đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNG II CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT I .Phương án I 1. sơ đồ nối dây. 1 2 O 3 4 5 6 Thông số của sơ đồ nối dây.( cách tính Pmax ????????????) Đoạn O-2 2-1 0-4 4-3 0-6 6-5 Pmax(MW) 62 30 54 26 56 30 Qmax(MVar) 30,01 14,52 26,14 12,58 27,10 14,52 L(km) 63,25 41,23 76,16 42,43 63,25 41,23 2.Tính điện áp danh định cho hệ thống. Điện áp danh định của hệ thống được xác định theo công công thức kinh nghiệm U i  4,43. Li  16.Pi Li:chiều dài đoạn thứ i,km Pi:công suất tác dụng chạy trên đoạn đường dây thứ i,MW Từ công thức trên ta có U 1  4,43. 41,23  16.30  101,14kV U 2  4,43. 63,25  16.62  144kV U 3  4, 43. 42,23  16.26  94,85kV U 4  4,43. 76,16  16.54  135,83kV U 5  4,43. 41, 23  16.30  101,14kV U 6  4,43. 63,25  16.56  137,2kV Dồ án môn học lưới điện 6
 7. Trường đại học bách khoa Hà Nội Vây ta chọn điện áp danh định của lưới điện là 110kV 3. Xác định tiết diện dây dẫn của các đoạn đường dây. -Dự kiến dùng dây AC,cột thép,Dtb=5m. -Ta dùng phương pháp mật độ kinh tế của dòng điện để chọn tiến diện dây dẫn. Tra phụ lục trong giáo trình”Mạng lưới điện” với dây AC và Tmax=5000h ta được Jkt=1,1A/mm2. Dòng điện chạy trên các đoạn đường dây được tính theo công thức. P2  Q2 I .10 3 n. 3.U dd Xét chi tiết từng đoạn. *Đoạn 0-2 62 2  30,012 I 0 2  .10 3  180,8 A 2. 3.110 I0-2sc=2.I0-2=361,6A Vậy ta chọn Ftc0-2=150mm2 với Icp=445A>Isc=361,6A *Đoạn 2-1 32 2  14,52 2 I 21  .10 3  87,47 A 2. 3.110 I 21 87,47 I2-1sc=2.I2-1=174,97A  F21    79, 25mm 2 J kt 1,1 Vậy ta chọnFtc2-1=70mm2 với Icp=265A>Isc=174,97A *Đoạn 0-4 54 2  26,14 2 I 0 4  .10 3  157,45 A 2. 3.110 I0-4sc=2.I0-4=314,90A I 0 4 157,45  F0 4    143,14mm 2 J kt 1,1 Vậy ta chọnFtc0-4=150mm2 với Icp=445A>Isc=314,90A *Đoạn 4-3 26 2  12,58 2 I 4 3  .10 3  75,80 A 2. 3.110 I4-3sc=2.I4-3=151.60A I 43 75,80  F43    68,91mm 2 J kt 1,1 Vậy ta chọnFtc4-3=70mm2 với Icp=265A>Isc=151,60A Dồ án môn học lưới điện 7
 8. Trường đại học bách khoa Hà Nội *Đoạn 0-6 56 2  27,10 2 I 0 6  .10 3  163, 27 A 2. 3.110 I0-6sc=2.I0-6=326,54A I 0 6 163,27  F0 6    148,43mm 2 J kt 1,1 Vậy ta chọnFtc0-6=150mm2 với Icp=445A>Isc=326,54A*Đoạn 0-2 *Đoạn 6-5 30 2  14,52 2 I 6 5  .10 3  87,47 A 2. 3.110 I6-5sc=2.I6-5=174,94A I 65 87, 47  F65    79,52mm 2 J kt 1,1 Vậy ta chọnFtc6-5=70mm2 với Icp=265A>Isc=174,94A Từ tiết diện tìm được của các đoạn đường dây,tra phụ lục trong giáo trình “Mạng lưới điện” ta được bảng sau. đoạn 0-2 2-1 0-4 4-3 0-6 6-5 Pmax,MW 62 30 54 26 56 30 Qmax,MVAr 31,01 14,52 26,14 12,58 27,10 14,52 L,km 63,25 41,23 76,16 42,43 63,25 41,23 Ftt,mm2 164,36 79,52 146,38 72,82 151,68 79,52 Ftc,mm2 150 70 150 70 150 70 r0,/km 0,21 0,46 0,21 0,46 0,21 0,46 x0,/km 0,416 0,44 0,416 0,44 0,416 0,44 b0,10-6S/km 2,74 2,58 2,74 2,58 2,74 2,58 R, 6,64 9,48 8,00 9,76 6,64 9,48 X, 13,16 9,07 15,84 9,33 13,16 9,07 B,10-6S 173,31 106,37 208,68 109,47 173,31 106,37 4.Tính tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây ở chế độ bình thường và khi sự cố. Tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây được tính theo công thức U i 0 0   P .R i i  Qi . X i  .100 2 U dm Trongđó: PI,QI:Công suất tác dụng vàphản kháng chạy trên đoạn thứ i. RI,XI:đIửn trở và đIửn kháng của đoạn thứ i. Dồ án môn học lưới điện 8
 9. Trường đại học bách khoa Hà Nội *Đoạn 0-2-1 P02 .R02  Q02 . X 02  P21 .R21  Q21 . X 21 U 021bt 0 0  2 .100 U dm 62.6,64  30,01.13,16  30.9, 48  14,52.9,07  .100  10,11 0 0 110 2 Khi có sự cố đứt 1 mạch trên đoạn 0-2.  R02 sc  6,64.2  13,28 , X 02 sc  13,16.2  26,22  P02 .R02 sc  Q02 . X 02 sc  P21 .R21  Q21 . X 21 U 021sc 0 0  2 .100 U dm 62.13,28  30,01.26,32  30.9,48  14,52.9,07  .100  16,77 0 0 110 2 *Đoạn 0-4-3 P04 .R04  Q04 . X 04  P43 .R43  Q43 . X 43 U 043bt 0 0  2 .100 U dm 54.8,00  30,01.26,32  26.9,76  12,58.9,33  .100  10,06 0 0 110 2 Khi có sự cố đứt 1 mạch trên đoạn 0-4.  R04 sc  8,00.2  16 , X 02 sc  15,84.2  31,68  P04 .R04 sc  Q04 . X 04 sc  P43 .R43  Q43 . X 43 U 043 sc 0 0  2 .100 U dm 2.54.8,00  2.30,01.26,32  26.9,76  12,58.9,33  2 .100  117,05 0 0 110 *Đoạn 0-6-5 P06 .R06  Q06 . X 06  P65 .R65  Q65 . X 65 U 065bt 0 0  2 .100 U dm 56.6,64  27,10.26,32  30.9,48  14,52.9,07  2 .100  9,46 0 0 110 Khi có sự cố đứt 1 mạch trên đoạn 0-6.  R06 sc  6,64.2  13,28 , X 06 sc  13,16.2  26, 22  P06 .R06  Q06 . X 06  P65 .R65  Q65 . X 65 U 065bt 0 0  2 .100 U dm 2.56.6,64  27,10.26,32  2.30.9, 48  14,52.9,07  2 .100  15,48 0 0 110 5.Tổng kết phương án 1. U max bt %  10,11%  15% U max sc %  17,05%  20% Vậy phương án 1thoả mãn yêu cầu về kỹ thuật. Dồ án môn học lưới điện 9
 10. Trường đại học bách khoa Hà Nội II .Phương án II. 1.sơ đồ nối dây. 1 2 O 3 4 6 5 Thông số của sơ đồ nối dây. Đoạn O-2 2-1 0-3 0-4 0-6 6-5 Pmax(MW) 62 30 26 28 56 30 Qmax(MVar) 30,01 14,52 12,58 13,55 27,10 14,52 L(km) 63,25 41,23 100 76,16 63,25 41,23 2.Lựa chọn tiết diện dây dẫn. Tính Ftt tương tự như phương án 1,tra phụ lục giáo trình “Mạng lưới điện” ta lập được bảng sau. Đoạn 0-2 2-1 0-3 0-4 0-6 6-5 Pmax,MW 62 30 26 28 56 30 Qmax,MVAr 31,01 14,52 12,58 13,55 27,10 14,52 L,km 63,25 41,23 100 76,16 63,25 41,23 Ftt,mm2 164,36 79,52 68,92 74,22 151,68 79,52 Ftc,mm2 150 70 70 70 150 70 r0,/km 0,21 0,46 0,46 0,46 0,21 0,46 x0,/km 0,416 0,44 0,44 0,44 0,416 0,44 b0,10-6S/km 2,74 2,58 2,58 2,58 2,74 2,58 R, 6,64 9,48 23 17,52 6,64 9,48 X, 13,16 9,07 22 16,76 13,16 9,07 B,10-6S 173,31 106,37 258 196,49 173,31 106,37 3.Tính tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây ở chế độ bình thường và khi sự cố. *Đoạn 0-2-1 Tính tương tự như phương án 1 ta được. Dồ án môn học lưới điện 10
 11. Trường đại học bách khoa Hà Nội  021bt %  10,11%  021sc %  16,77% *đoạn 0-3. 26.23  12,58.22  03bt %   7,23% 110 2 2.26.23  2.12,58.22  03sc %   14,46% 110 2 *đoạn 0-4. 28.17,52  13,55.16,76  04bt %   5,93% 110 2 2.28.17,52  2.13,55.16,76  04 sc %   11,86% 110 2 *đoạn 0-6-5.  065bt %  9, 46%  065 sc %  15,48% 4.Tổng kết phương án 2. U max bt %  10,11%  15%  U max sc %  16 , 77 %  20 % Vậy phương án 2 thoả mãn yêu cầu về kỹ thuật. Dồ án môn học lưới điện 11
 12. Trường đại học bách khoa Hà Nội III .Phương án III. 1.sơ đồ nối dây. 1 2 O 3 4 6 5 Thông số của sơ đồ nối dây. Đoạn O-1 0-2 2-3 0-4 0-6 6-5 Pmax(MW) 30 58 26 28 56 30 Qmax(MVar) 14,52 28,07 12,58 13,55 27,10 14,52 L(km) 92,20 63,25 44,72 76,16 63,25 41,23 2.Lựa chọn tiết diện dây dẫn. Tính Ftt tương tự như phương án 1,tra phụ lục giáo trình “Mạng lưới điện” ta lập được bảng sau. Đoạn 0-1 0-2 2-3 0-4 0-6 6-5 Pmax,MW 30 58 26 28 56 30 Qmax,MVAr 14,52 28,07 12,58 13,55 27,10 14,52 L,km 92,20 63,25 44,72 76,16 63,25 41,23 Ftt,mm2 79,53 153,75 68,92 74,22 151,68 79,52 Ftc,mm2 70 150 70 70 150 70 r0,/km 0,46 0,21 0,46 0,46 0,21 0,46 x0,/km 0,44 0,416 0,44 0,44 0,416 0,44 b0,10-6S/km 2,58 2,74 2,58 2,58 2,74 2,58 R, 21,21 6,64 10,29 17,52 6,64 9,48 X, 20,28 13,16 9,84 16,76 13,16 9,07 B,10-6S 232,72 173,31 115,38 196,49 173,31 106,37 3.Tính tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây ở chế độ bình thường và khi sự cố. Tính tương tự phương án 1 ta được *đoạn 0-1 . Dồ án môn học lưới điện 12
 13. Trường đại học bách khoa Hà Nội 30.21,21  14,52.20, 28  01bt %   7,69% 110 2 2.30.21,21  2.14,52.20,28  01sc %   15,38% 110 2 *đoạn 0-2-3. 58.6,64  28,07.13,16  26.10, 29  12,58.9,84  023bt %   9, 47% 110 2 2.58.6,64  2.28,07.13,16  26.10,29  12,58.9,84  023 sc %   15,71% 110 2 *đoạn 0-4.  04bt %  5,93%  04 sc %  11,86% *đoạn 0-6-5.  065bt %  9, 46%  065 sc %  15,48% 4.Tổng kết phương án 3. U max bt %  9,47%  15% U max sc %  15,71%  20% Vậy phương án 3 thoả mãn yêu cầu về kỹ thuật. Dồ án môn học lưới điện 13
 14. Trường đại học bách khoa Hà Nội IV .Phương án IV. 1.sơ đồ nối dây. 1 2 O 4 6 5 Thông số của sơ đồ nối dây. Đoạn O-1 0-2 2-3 0-4 0-5 0-6 Pmax(MW) 30 58 26 28 30 26 Qmax(MVar) 14,52 28,07 12,58 13,55 14,52 12,58 L(km) 92,20 63,25 44,72 76,16 92,20 63,25 2.Lựa chọn tiết diện dây dẫn. Tính Ftt tương tự như phương án 1,tra phụ lục giáo trình “Mạng lưới điện” ta lập được bảng sau. đoạn 0-1 0-2 2-3 0-4 0-5 0-6 Pmax,MW 30 58 26 28 30 26 Qmax,MVAr 14,52 28,07 12,58 13,55 14,52 12,58 L,km 92,20 63,25 44,72 76,16 92,20 63,25 Ftt,mm2 79,53 153,75 68,92 74,22 79,53 75,82 Ftc,mm2 70 150 70 70 70 70 r0,/km 0,46 0,21 0,46 0,46 0,46 0,46 x0,/km 0,44 0,416 0,44 0,44 0,44 0,44 b0,10-6S/km 2,58 2,74 2,58 2,58 2,58 2,58 R, 21,21 6,64 10,29 17,52 21,21 14,55 X, 20,28 13,16 9,84 16,76 20,28 13,92 B,10-6S 232,72 173,31 115,38 196,49 232,72 163,19 3.Tính tổn thất điện áp trên các đoạn đường dây ở chế độ bình thường và khi sự cố. Tính tương tự phương án 1 ta được *đoạn 0-1  01bt %  7,69%  01sc %  15,38% *đoạn 0-2-3. Dồ án môn học lưới điện 14
 15. Trường đại học bách khoa Hà Nội  023bt %  9,47%  023 sc %  15,71% *đoạn 0-4.  04bt %  5,93%  04 sc %  11,86% *đoạn 0-6-5.  065bt %  9, 46%  065 sc %  15,48% 4.Tổng kết phương án 4. U max bt %  9,47%  15% U max sc %  15,71%  20% Vậy phương án 4 thoả mãn yêu cầu về kỹ thuật. V.TỔNG KẾT CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT. Ta có bảng tổng kết sau. U % Phương án I II III IV U max bt % 10,11 10,11 9,47 9,47 U max sc % 17,05 16,77 15,71 15,71 VI.SO SÁNH VỀ KINH TẾ. Giả thiết các phương án có cùng số lượng MBA ,dao cách ly máy cắt điện.Ta so sánh về mặt kinh tế giữa các phương án nhờ hàm chi phí hàng năm Z,phương án nào có Zmin là phương án tối ưu nhất. Hàm chi phí Z được tính theo công thức. Z  a vh  a tc .K d  A.C Trong đó: avh:hệ số vận hành,avh=0,04 atc:hệ số tiêu chuẩn,atc=0,125 C:giá 1kW điện năng tổn thất,C=500đ/kW.h=5.105đ/MW.h A :tổn thất điện năng hàng năm. A   . Pi :thời gian tổn thất công suất lớn nhất,=(0,124+Tmax.10-4)2.8760=3411h Pi 2  Qi2  Pi :tổng tổn thất công suất ở chế độ cực đại , Pi  U dm .Ri 2 Kd:tổng vốn đầu tư xây dựng đường dây,Kd=  K 0i .l i K0i:giá 1km đường dây tiết diện Fi,vớiđường dây 2 mạch ta nhân hệ số 1,6 Dồ án môn học lưới điện 15
 16. Trường đại học bách khoa Hà Nội vậy ta có công thức tính Z Z  0,04  0,125 .K d  3411.5.10 5. Pi  0,165.K d  1,7055.10 9. Pi Sau đây là bảng giá xây dựng 1km đường dây trên không điện áp 110kV , 1 mạch, cột thép Loại dây AC-70 AC-95 AC-120 AC-150 AC-185 ACO-240 K0,106đ/km 208 283 354 403 441 500 Tính chi tiết từng phương án 1.Phương án 1 *đoạn 0-2: dây AC-150 K02=403.1,6.63,25.106=40,78.109đ 62 2  30,012 P02  .6,64  2,60MW 110 2 *đoạn 2-1:dây AC-70 K21=208.1,6.41,23.106=13,72.109đ 30 2  14,52 2 P21  .9,48  0,87 MW 110 2 *đoạn 0-4 dây AC-150 K04=403.1,6.76,16.106=49,12.109đ 54 2  26,14 2 P04  .8,00  2,38MW 110 2 *đoạn 4-3 dây AC-70 K21=208.1,6.42,43.106=14,12.109đ 26 2  12,58 2 P43  .9,76  0,67 MW 110 2 *đoạn 0-6:dây AC-150 K06=403.1,6.63,25.106=40,78.109đ 56 2  27,10 2 P06  .6,64  2,12 MW 110 2 *đoạn 6-5:dây AC-70 K65=208.1,6.41,23.106=13,72.109đ 30 2  14,52 2 P65  .9,48  0,87 MW 110 2 Từ kết quả trên ta lập được bảng sau đoạn 0-2 2-1 0-4 4-3 0-6 6-5 Dồ án môn học lưới điện 16
 17. Trường đại học bách khoa Hà Nội 9 K,10 đ 40,78 13,72 49,12 14,12 40,78 13,72 P ,MW 2,60 0,87 2,38 0,67 2,12 0,87 Ta có:Kd=  K i =K02 +K21 +K04 +K43 +K06 +K65 =(40,78+13,72+49,12+14,12+40,18+13,72).109=171,64.109đ  P  2,6  0,87  2,38  0,67  2,12  0,87  9,51MW i A   P .  9,51.3411  32438,61MW .h i Z=0,165.171,64.109+1,7055.9,51.109=44,54.109đ 2.Phương án 2. Tính tương tự phương án 1 ta có bảng sau đoạn 0-2 2-1 0-3 0-4 0-6 6-5 K,109đ 40,78 13,72 33,28 25,35 40,78 13,72 P ,MW 2,60 0,87 1,59 1,40 2,12 0,87 Ta có:Kd=  K i =K02 +K21 +K03 +K04 +K06 +K65 =(40,78+13,72+33,28+25,35+40,18+13,72).109=167,63.109đ  P  2,6  0,87  1,59  1,4  2,12  0,87  9,45MW i A   P .  9,45.3411  32233,95MW .h i Z=0,165.167,63.109+1,7055.9,45.109=43,78.109đ 3.Phương án 3. Tính tương tự phương án 1 ta có bảng sau đoạn 0-1 0-2 2-3 0-4 0-6 6-5 K,109đ 30,68 40,78 14,88 25,35 40,78 13,72 P ,MW 1,95 2,28 0,71 1,40 2,12 0,87 Ta có:Kd=  K i =K01 +K02 +K23 +K04 +K06 +K65 =(30,68+40,78+14,88+25,35+40,18+13,72).109=166,19.109đ  P  1,95  2,28  0,71  1,4  2,12  0,87  9,33MW i A   P .  9,33.3411  31824,63MW .h i Z=0,165.166,19.109+1,7055.9,33.109=43,33.109đ 4.Phương án 4. Tính tương tự phương án 1 ta có bảng sau đoạn 0-1 0-2 2-3 0-4 0-5 0-6 K,109đ 30,68 40,78 14,88 25,35 30,68 21,05 P ,MW 1,95 2,28 0,71 1,40 1,95 1,00 Dồ án môn học lưới điện 17
 18. Trường đại học bách khoa Hà Nội Ta có:Kd=  K i =K01 +K02 +K23 +K04 +K05 +K06 =(30,68+40,78+14,88+25,35+30,68+21,05).109=163,42.109đ  P  1,95  2,28  0,71  1,4  1,95  1,00  9,29MW i A   P .  9,29.3411  31688,19MW .h i Z=0,165.163,42.109+1,7055.9,29.109=42,81.109đ 5.Tổng kết các phương án. các chỉ tiêu phương án I II III IV U max bt % 10,11 10,11 9,47 9,47 U max sc % 17,05 16,77 15,71 15,71 Z,109đ 44,54 43,78 43,33 42,81 Ta thấy phương án 4 là phương án có Zmin đồng thời có các chỉ tiêu kỹ thuật tốt nhất.Vậy phương án 4 là phương án tối ưu,ta chọn phương án 4 là phương án chính thức để tính toán trong đồ án môn học này Thông số của phương án 4 đoạn 0-1 0-2 2-3 0-4 0-5 0-6 Pmax,MW 30 58 26 28 30 26 Qmax,MVAr 14,52 28,07 12,58 13,55 14,52 12,58 L,km 92,20 63,25 44,72 76,16 92,20 63,25 r0,/km 0,46 0,21 0,46 0,46 0,46 0,46 x0,/km 0,44 0,416 0,44 0,44 0,44 0,44 b0,10-6S/km 2,58 2,74 2,58 2,58 2,58 2,58 R, 21,21 6,64 10,29 17,52 21,21 14,55 X, 20,28 13,16 9,84 16,76 20,28 13,92 B,10-6S 232,72 173,31 115,38 196,49 232,72 163,19 Dồ án môn học lưới điện 18
 19. Trường đại học bách khoa Hà Nội CHƯƠNG III CHỌN SỐ LƯỢNG ,CÔNG SUẤT CÁC MBA VÀ CÁC SƠ ĐỒ TRẠM ,SƠ ĐỒ MẠNG ĐIỆN I.Chọn số lượng MBA. Vì các phụ tải đều là các hộ tiêu thụ loại 1 nên mỗi trạm đều có 2MBA làm việc song song. II.Chọn công suất các MBA. Dựa vào công suất các phụ tải và yêu cầu điều chỉnh điện áp của phụ tải ta sử dụng các MBA 2 cuộn dây điều chỉnh điện áp dưới tải Các MBA có Ucdm=115kV,dải điều chỉnh Uđc=9.1,78.Ucđm Công suất định mức của các MBA phụ thuộc vào công suất cực đại của các phụ tải và phải thoả mãn điều kiện nếu như 1 trong 2máy dừng làm việc thì MBA còn lại phải đảm bảo cung cấp đủ công suất cho các hộ loại 1 và loại 2 .Đồng thời khi chọn công suất MBA cần biết đến khả năng quá của MBA còn lại khi 1MBA bị sự cố gọi là quá tải sự cố .Hệ số quá tải K=1,4 trong 5 ngày đêm và mỗi ngày đêm không quá 6 giờ. Khi bình thường các MBA làm việc với công suất S=(6070)%Sđm Nếu trạm có n MBA thì công suất của 1máy phải thoả mãn điều kiện S max S K n  1 Trong đó: Smax:công suất cực đại của phụ tải K:hệ số quá tải,K=1,4 n:số MBA,n=2 Tính chi tiết cho từng trạm *Trạm 1. 30 2  14,52 2 S1   23,81MVA 1, 4 Vậy ta chọn S1đm=25MVA *Trạm 2. 32 2  15,49 2 S2   25,40MVA 1, 4 Vậy ta chọn S2đm=32MVA *Trạm 3. 26 2  12,58 2 S3   20,63MVA 1, 4 Vậy ta chọn S3đm=25MVA Dồ án môn học lưới điện 19
 20. Trường đại học bách khoa Hà Nội *Trạm 4. 28 2  13,55 2 S4   22, 22MVA 1,4 Vậy ta chọn S4đm=25MVA *Trạm 5. 30 2  14,52 2 S5   23,81MVA 1, 4 Vậy ta chọn S5đm=25MVA *Trạm 6. 26 2  12,58 2 S6   20,63MVA 1,4 Vậy ta chọn S6đm=25MVA Vậy ta chọn 2 loại MBA là:TPDH-25000/110 và TPDH-32000/110.Tra phụ lục giáo trình “mạng lưới điện” ta có bảng các thông số kỹ thuật của các MBA như sau. Loại MBA số số liệu kỹ thuật số liệu tính toán lượng Uc, Uh, Un% Pn , P0 , I0% R, X, Q0 , kV kV kW kW kVAr TPDH-25000/110 10 115 11 10,5 120 29 0,8 2,54 55,9 200 TPDH-32000/110 2 115 11 10,5 145 35 0,75 1,87 43,5 240 III.Sơ đồ nối dây toàn hệ thống. Trong hệ thống có 3 loại trạm. 1.Trạm nguồn. Dùng sơ đồ 2 hệ thống thanh góp có máy cát liên lạc. 2.Trạm trung gian. Trong sơ đồ này có 1 trạm trung gian, dùng sơ đồ một hệ thống thanh góp có phân đoạn cung cấp điện cho hộ 2 và trạm 3. 3.Trạm cuối. Gồm các trạm 1,3,4,5,6 Cung cấp điện cho các hộ 1,3,4,5,6. Dồ án môn học lưới điện 20
nguon tai.lieu . vn