Xem mẫu

  1. Chương 7: TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng kh¸ch tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 2 0,06A 0,12A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 4 0,34 1,36A 4 0,36A Qu¹t trÇn 80W 2 0,72A Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng kh¸ch tÇng II 2,4A 6/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng ngñ tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 1 0,06A 0,06A Compac 1
  2. §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 1 0,34 0,34 4 M¸y vi tÝnh 80W 2 0,36A 0,72A §iÒu hoµ nhiÖt 5 1600W 2 7,2 14,4 ®é Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng ngñ tÇng II 12,2A 7/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho nhµ WC vµ s©n ph¬i tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 3 0,06A 0,18A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 4 Nåi nãng l¹nh 2500W 1 11,3A 11,3A 5 M¸y b¬m n-íc 150W 1 0,68A 0,68A Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch nhµ WC vµ s©n ph¬i tÇng II 12,36A II/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho toµn m¹ch: Phßng kh¸ch tÇng I,II; Phßng ngñ tÇng I,II; Nhµ bÕp vµ WC tÇng I; Khu WC vµ s©n ph¬i tÇng II. IPKT I = 2,4A + IPng I =12,2A+ IPbWCtangI =19.18A Tæng tÇng I = 33,78A IPKT I = 2,4A ++ IPng II =12,2A+ IPWCtÇngI =12,36A Tæng tÇng II = 26,96A 2
  3. Tæng c-êng ®é dßng toµn hÖ thèng lµ: I tÇng1 = 33,78A+ I tÇng1= 26,96A=60,74A Chän cÇu dao tæng 65A III/: X©y dùng ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn vµ s¬ ®å di d©y 1/. §Æt vÊn ®Ò C¨n hé x©y dùng khÐp kÝn viÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cÊp nguån lµ c«ng viÖc rÊt quan träng, dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn vµ viÖc tÝnh to¸n dßng ®iÖn cña mçi ®å dïng ®iÖn vµ toµn m¹ch ®Ó ®-a ra ph-¬ng ¸n cÊp nguån, ®i d©y, l¾p ®Æt tñ ph©n phèi, thiÕt bÞ b¶o vÖ… Bëi v× c¸c vÊn ®Ò nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò vËn hµnh, khai th¸c vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn, tøc ®¶m b¶o tÇn sè vµ ®iÖn ¸p trong ph¹m vi cho phÐp. - Lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy, tÝnh liªn tôc, cung cÊp ®iÖn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu phô t¶i. - ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ söa ch÷a, cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt hîp lý. Ngoµi ra khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cô thÓ ta ph¶i xÐt thªm c¸c yÕu tè, ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i, kh¶ n¨ng cÊp vèn, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é kü thuËt. 2/. Chän cÊp ®iÖn ¸p. Lùa chän ®iÖn ¸p lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng, V× lµ hÖ thèng ®iÖn cung cÊp cho c¨n hé chñ yÕu lµ sinh ho¹t vµ theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña c¸c ®å dïng nªn ta chän cÊp ®iÖn ¸p lµ 220V. Ta ph¶i kh¶o s¸t cô thÓ nguån cung cÊp cña cña tr¹m ph©n phèi h¹ ¸p ®Ó cã ph-¬ng ¸n cÊp nguån cô thÓ 3
  4. 3/. X©y dùng s¬ ®å Cã 3 ph-¬ng ¸n cung cÊp nguån cho hÖ thèng - Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn cÊp ®iÖn theo s¬ ®å h×nh tia - Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn theo s¬ ®å m¹ng ph©n nh¸nh - Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å hçn hîp. ë trong 3 ph-¬ng ¸n th× ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å h×nh tia cã -u ®iÓm ®é tin cËy cÊp ®iÖn cao, c¸c nhãm Ýt ¶nh h-ëng nhau, thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh söa ch÷a, ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn l©u dµi, viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t dÔ dµng, ®¶m b¶o an toµn. - Tõ nguån ®iÖn ph©n phèi h¹ ¸p cña ®Þa ph-¬ng ta dïng d©y dÉn trªn kh«ng cã tiÕt diÖn 6li d©y linh lâi nhiÒu sîi, vËt liÖu ®ång dÉn vÒ ®Õn tñ ph©n phèi ®Æt d-íi gÇm cÇu th¸ng tÇng I. Tõ tñ ph©n phèi ta dÉn ®i c¸c nh¸nh nh- ®i phßng b»ng d©y dÉn cã tiÕt diÖn 6li d©y linh lâi nhiÒu sîi, vËt liÖu ®ång. - Mçi phßng ®Òu cã mét ¸p t« m¸t ®èng c¾t vµ b¶o vÖ riªng biÖt. - D©y dÉn ®-îc luån trong èng ghen nhùa ®i ngÇm trong t-êng nhµ vµ trÇn bª trong. - B¶ng ®iÖn vµ c¸c æ c¾m ®iÖn ®-îc l¾p trªn tr-êng c¸ch sµn nhµ 1,2m – 1,5 mÐt vµ c¸ch cöa kh«ng cã c¸nh Êp vµo 20cm. - C¸c bãng ®Ìn chiÕu sn¸g ®-îc l¾p c¸ch trÇn nhµ tõ 30cm – 50cm. Tõ ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ trªn ta lËp s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å ®i d©y mabgj l-íi ®iÖn chiÕu s¸ng c¨n hé nh- sau: 4
  5. 5