Xem mẫu

  1. Ch-¬ng 6 ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn cho mét c¨n hé Danh s¸ch thiÕt bÞ ®iÖn vµ c«ng suÊt ®Æt C¨n hé nhµ 2 tÇng mçi tÇng 2 phßng vµ 1 nhµ vÖ sinh Tg sö C«ng suÊt §Æt Sè Ghi TT Ký hiÖu trªn s¬ ®å dông cho thiÕt bÞ l-îng chó trong ngµy 1 Bãng ®Ìn Compac 15W 10 4h 2 §Ìn huúnh quang 45W 2 4h 3 M¸y giÆt 80W 1 1,5h 4 Nåi nãng l¹nh 2500W 2 1h 5 M¸y b¬m n-íc 150W 1 1,5h 6 Ti vi 75W 4 7h 7 Tñ l¹nh 80W 1 12h 8 M¸y vi tÝnh 80W 2 6h 9 Nåi c¬m ®iÖn 350W 1 1h 10 Êm n-íc 1000W 1 1h 11 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 1600W 2 12h
  2. 12 Qu¹t trÇn 80W 2 3h I/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn 1/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho mçi ®å dïng ®iÖn C«ng C-êng suÊt Tg sö Chän thiÕt ®é dßng T Ký hiÖu trªn §Æt Sè dông bÞ b¶o vÖ ®iÖn D©y dÉn ®iÖn T s¬ ®å cho l-îng trong vµ ®iÒu qua ®å thiÕt ngµy khiÓn dïng bÞ Bãng ®Ìn 1 15W 10 4h 0,06A C«ng t¾c D©y nhiÒu sîi 1ly Compac §Ìn huúnh 2 45W 2 4h 0,20A C«ng t¾c D©y nhiÒu sîi 1ly quang 3 M¸y giÆt 80W 1 1,5h 0,36A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1ly Nåi nãng 2500 Aptomat 4 2 1h 11,3A D©y nhiÒu sîi 4ly l¹nh W 15A M¸y b¬m 5 150W 1 1,5h 0,68A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1ly n-íc 6 Ti vi 75W 4 7h 0,34 PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1ly 7 Tñ l¹nh 80W 1 12h 0,36A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1,5ly 8 M¸y vi tÝnh 80W 2 6h 0,36A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1,5ly Nåi c¬m 9 350W 1 1h 1,6A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1,5ly ®iÖn
  3. 1000 10 Êm n-íc 1 1h 4,5A PhÝch c¾m D©y nhiÒu sîi 1,5ly W §iÒu hoµ 1600 ¸ptomat 11 2 12h 7,2A D©y nhiÒu sîi 2ly nhiÖt ®é W 10A 12 Qu¹t trÇn 80W 2 3h 0,36A Hép sè D©y nhiÒu sîi 1,5ly 2/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng kh¸ch tÇng I Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 2 0,06A 0,12A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 4 0,34 1,36A 4 0,36A Qu¹t trÇn 80W 2 0,72A Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng kh¸ch tÇng I 2,4A 3/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng ngñ tÇng I C-êng Tæng C«ng suÊt Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng C-êng TT §Æt cho Sè l-îng ®å ®iÖn qua ®é dßng thiÕt bÞ ®å dïng ®iÖn qua ®å
  4. dïng Bãng ®Ìn 1 15W 1 0,06A 0,06A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 1 0,34 0,34 4 M¸y vi tÝnh 80W 2 0,36A 0,72A §iÒu hoµ nhiÖt 5 1600W 2 7,2 14,4 ®é Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng ngñ tÇng I 12,2A 4/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho nhµ bÕp vµ WC tÇng I Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 3 0,06A 0,18A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 M¸y giÆt 80W 1 0,36A 0,36A 4 Nåi nãng l¹nh 2500W 1 11,3A 11,3A 5 M¸y b¬m n-íc 150W 1 0,68A 0,68A 6 Tñ l¹nh 80W 1 0,36A 0,36A 8 Nåi c¬m ®iÖn 350W 1 1,6A 1,6A 9 Êm n-íc 1000W 1 4,5A 4,5A
  5. Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch nhµ bÕp vµ WC tÇng I 19.18