Xem mẫu

  1. Ch-¬ng 5 Lùa chän c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ khÝ cô ®iÖn cho s¬ ®å ViÖc lùa chän thiÕt bÞ ®iÖn cho hÖ thèng cung cÊp ®iÖn lµ mét viÖc lµm rÊt khã cÇn ph¶i nghiªn cøu bëi v× cã liªn quan nhiÒu vÒ tÝnh kinh tÕ, tÝnh kx thuËt... V× vËy khi tÝnh to¸n cung cÊp ®iÖn ®ßi hái ng-êi thiÕt kÕ hÕt søc cÈn thËn ®Ó viÖc lùa chän ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao ®¶m b¶o vÒ mäi mÆt nhÊt lµ an toµn cho ng-êi vµ thiÕt bÞ. Mét thiÕt bÞ ®iÖn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc cã thÓ ph¶i vËn hµnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh- sau: - §iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th-êng (chÕ ®é lµm viÖc l©u dµi) lóc nµy c¸c th«ng sè cña m¹ng nã phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn møc ®é, chÕ ®é qu¸ t¶i, chÕ ®é sù cè c¸c phÇn tö khi d· lùa chän ph¶i lµm viÖcl©u dµ iæn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn ®Þnh møc, ®ång thêi kh«ng x¶y r¨h háng trong kho¶ng thêi gian x¶y ra sù cè. Trªn quan ®iÓm ®ã ng-êi ta chän thiÕt bÞ theo c¸c ®iÒu kiÖn ®iÖn ¸p(u) dßng ®iÖn (I) vµ tÇn sè (f) ®Þnh møc kiÓm tral¹i theo ®iÒu kiÖn ng¾n m¹ch. I/. Chän sè l-îng, vÞ trÝ, dung l-îng tr¹m biÕn ¸p. 1/. Chän sè l-îng vµ vÞ trÝ C¨n cø vµo vÞ trÝ c«ng suÊt cña khu d©n c- quyÕt ®Þnh ®Æt 1 tr¹m biÕn ¸p cÊp ®iÖn cho 3 xãm vµ mét tr¹m m¸y b¬m t-íi.
  2. Trong tr¹m biÕn ¸p ®Òu kh«ng ph¶i lµ xÕp lo¹i 1 v× vËy ta ®Æt mçi tr¹m 1 m¸y biÕn ¸p, ta dïng lo¹i tr¹m treo, m¸y biÕn ¸p do ABB s¶n suÊt t¹i ViÖt Nam ®Î kh«ng ph¶i hiÖu chØnh nhiÖt ®é. 2/. Chän dung l-îng m¸y biÕn ¸p: S®mtr¹m ≥ Stt/Khc Trong ®ã: S®mtr¹m lµ c«ng suÊt ®Þnh møc toµn phÇn cña m¸y biÕn ¸p mét ®¬n vÞ (KVA) Stt lµ phô t¶I tÝnh to¸n toµn phÇn cña m¸y biÕn ¸p mét ®¬n vÞ (KVA) Khc lµ hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é, nÕu dïng m¸y do Liªn X« s¶n xuÊt th× khc = 0,81. M¸y ViÖt Nam Khc = 1 Nh-ng ë ®©y ta chän m¸y do ViÖt Nam s¶n xuÊt nªn Khc = 1. V× vËy S®mtr¹m ≥ Stt = 323 (kVA) Ta chän m¸y biÕn ¸p cã: 400 – 10/0,4 kV cã S®m = 400 (kVA) II/. V¹ch ph-¬ng ¸n lùa chän d©y dÉn Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc sè l-îng, vÞ trÝ c«ng suÊt tr¹m biÕn ¸p ta tiÕn hµnh v¹ch ph-¬ng ¸n nèi d©y tõ nguån cao ¸p vÒ tr¹m biÕn ¸p vµ tõ tr¹m biÕn ¸p ®i c¸c nh¸nh, c¸c ph-¬ng ¸n ®Æt ra ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn, ®èi víi tr¹m lo¹i 3 nµy ta chØ cÇn 1 lo¹i ®-êng d©y cung cÊp. Còng cÇn chó ý nªn chän ®-êng d©y trªn kh«ng hay d©y c¸p. Ta nªn dïng ®-êng d©y trªn kh«ng lâi thÐp lé ®¬n tõ nguån cao ¸p vÒ tr¹m biÕn ¸p vµ tõ tr¹m biÕn ¸p ®i c¸c nh¸nh. 1/. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn M¹ng cao ¸p ®iÖn ¸p 10kV cã kho¶ng c¸ch ng¾n ta lùa chän tiÕt diÖn d©y theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tøc lµ theo Jkt Theo b¶ng 2.10 trang 31 s¸ch gi¸o khoa thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn víi Tmax = ta chän d©y Én AC cã Jkt = 75A/mm2
  3. Ta cã : Ittnm = Sttnm/c¨n 3 U®m Fkt = Ittnm/Jkt Tõ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ta chän d©y nh«m lâi thÐp tiÕt diÖn 50mm2 (AC-50) kiÓm tra d©y ®· chän theo ®iÒu kiÖn dßng sù cè Isc ≤ Icp 2/. Chän cÇu ch× cao ¸p Cã 3 cÇu ch× cao ¸p ®Æt trªn phÝa cao ¸p do ViÖt Nam chÕ t¹o B¶ng th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× ®iÖn ¸p cao U®m (kV) I®m (A) Ic¾t (kA) Sc¾t Ic¾t min Ic¾t max MVA 10 200 12 30 Kh«ng 1,3 h¹n chÕ 3/. Chän m¸y biÕn dßng. D-íi m¸y biÕn ¸p ta chän m¸y biÕn dßng do Liªn X« chÕ t¹o 4/. Chän ¸ptom¸t PhÝa h¹ ¸p chän dïng ¸ptom¸t tæng cña h·ng LG ®Æt trong vá tù t¹o. Ta chän 1 ¸p t« m¸t tæng vµ 5 ¸ptom¸t nh¸nh - 1 ¸ptom¸t tæng cã I®m =650 (A) - 5 ¸p t«m¸t nh¸nh cã th«ng sè sau: TT ¸p to m¸t nh¸nh Dßng ®iªn (A) 1 Tr¹m m¸y B¬m 200 2 Nh¸nh xãm 7 100 3 Nh¸nh xãm 8 120 4 Nh¸nh xãm 9 150 5 Khu §×nh §«ng 160 -
  4. 4/. Chän Cét a/. Cét Ta th-êng dïng 2 lo¹i cét lµ cét vu«ng hay cßn gäi lµ cét ch÷ H vµ cét li t©m hay cßn gäi lµ cét trßn. §èi víi m¹ng h¹ ¸p th-êng ta dïng cét trßn cã chiÒu cao 6mÐt– 8,5mÐt (nh- h×nh vÏ) b/. Xµ Dïng xµ dì d©y dÉn vµ cè ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d©y. Xµ cã thÓ b»ng s¾t hoÆc b»ng bª t«ng, kÝch th-íc phô thuéc vµo cÊp ®iÖn ¸p cña ®-êng d©y. Dèi víi m¹ng h¹ ¸p kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®-êng d©y th-êng lµ tõ 0,3 – 0,4 m (nh- h×nh vÏ) c/. Sø dïng ®Ó c¸ch diÖn gi÷a d©y vµ xµ cã hai lo¹i sø lµ sø chuçi vµ sø ®øng, ®èi víi m¹ng h¹ ¸p th-êng dïng sø ®øng(nh- h×nh vÏ)
  5. d/. Mãng cét Cã nhiÖm vô chèng lËt cét Tuú theo lo¹i ®Êt trªn tuyÕn cét, cã thÓ dïng c¸c lo¹i mãng kh¸c nhau, cã thÓ ®æ bª t«ng t¹i chç. 5/. D©y nÐo T¹i c¸c vÞ trÝ cét ®Æc biÖt nh- cét dÇu, cét cuèi ®-êng d©y vµ cét gãc ®Ó t¨ng c-êng chÞu løc cho c¸c cét ng-êi ta dïng d©y nÐo hoÆc dïng 2 cét hay gäi lµ cét ®«i.