Xem mẫu

  1. Chương 3 : B¶ng ph©n nh¸nh phô t¶I TT Tªn phô Sè P®m (kW) Ksd Cos/tg Phô t¶i t¶i vµ l-îng HÖ sè Toµn toµn nh¸nh nh¸nh phÇn kW (kVA) 1 M¸y b¬m 2 0,8 90 0,8 0,8 ;0,527 45 n-íc 2 Xãm 7 90 0,5 45 0,8 0,85;0,527 23,7 3 Xãm 8 120 0,5 60 0,8 0,85;0,527 31,6 4 Xãm 9 150 0,5 75 0,8 0,85;0,527 40 5 Khu §×nh 110 0,75 82,5 0,8 0,85;0,527 58 §«ng Toµn tr¹m 282 323 1. TÝnh dßng ®iÖn ®Þnh møc cho c¸c nh¸nh ¸p dông c«ng thøc I®m =P®m/C¨n 3 U®m . Cos Trong ®ã : I®m lµ dßng ®iÖn ®Þnh møc cña nh¸nh xãm (A) P®m lµ c«ng suÊt ®Þnh møc cña nh¸nh xãm (kW) U®m lµ ®iÖn ¸p ®Þnh møc U®m = 0,38 (kV).
  2. a. Víi tr¹m b¬m n-íc ta cã I®mbn =P®m/C¨n 3 U®m . Cos = 164 (A) b. Víi xãm 7 ta cã I®mx7 =P®m/C¨n 3 U®m . Cos = 81,95 (A) c. Víi xãm 8 ta cã I®mx8 =P®m/C¨n 3 U®m . Cos = 109 (A) d. Víi xãm 9 ta cã I®mx9 =P®m/C¨n 3 U®m . Cos = 136,58 (A) e. Víi khu §×nh §«ng ta cã I®mdd =P®m/C¨n 3 U®m . Cos = 150 (A) 3. Dßng ®iÖn ®Þnh møc toµn tr¹m Dßng ®iÖn cña toµn tr¹m b»ng táng dßng ®iÖn cñÊcc nh¸nh I®m = I®mbn + I®mx7 + I®mx8 + I®mx9 + I®mdd = = 164 + 81,95 + 109,47 + 136,58 + 150 = 642 (A) B¶ng tæng hîp dßng ®iÖn TT Tªn nh¸nh Dßng ®iªn (A) 1 Tr¹m m¸y B¬m 164 2 Nh¸nh xãm 7 81,95 3 Nh¸nh xãm 8 109,47 4 Nh¸nh xãm 9 136,58 5 Khu §×nh §«ng 150
  3. X©y dùng ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn I/ ®Æt vÊn ®Ò ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn lµ c«ng viÖc rÊt quan träng dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu ®iËn vµ tÝnh to¸n ®Ó d-a ra ph-¬ng ¸n ®i d©y l¾p ®Æt vµ thiÕt bÞ b¶o vÖ l¾p ®Æt hÖ thèng ph©n phèi ®iÖn n¨ng... Bëi v× c¸c vÊn ®Ò nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh vËn hµnh khai th¸c vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn, tøc lµ ®¶m b¶o tÇn sè vµ ®iÖn ¸p n»m trong ph¹m vi cho phÐp. - Lµm viÖc ®¶m b¶o ®é tinh cËy, ph¶i ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc, cung cÊp ®iÖn phï hîp víi yªu cÇu phô t¶i. - ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt vËn hµnh vµ söa ch÷a cã c¸c chØ liÖu kinh tÕ vµ kü thuËt hîp lý. - - Ngoµi ra khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cô thÓ ta ph¶i xÐt thªm c¸c yÕu tè, ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh cong nghÖ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i, kh¶ n¨ng cÊp vèn vµ thiÕt bÞ, tr×nh ®é kü thuËt. - II/. Chän cÊp ®iÖn Lùa chän c¸p ®iÖn ¸p lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng rÊt cã ý nghÜa trong viÖc tiÕn hµnh thiÕt kÕ. Bëi v× khi ta chän cÊp ®iÖn ¸p lµ liªn
  4. quan trùc tiÕp ®Õn chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt, nh- vèn ®Çu t-, tæn thÊt ®iÖn n¨ng, phÝ tæn thÊt kim lo¹i mµu, chi phÝ vËn hµnh... XuÊt ph¸t tõ trÞ sè phô t¶i ®· cho vµ ®iÖn ¸p ®-îc chän ta sÏ tiÕn hµnh lùa chän tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, trÞ sè ®iÖn ¸p ®Þnh møc, nÕu lùa chän lín sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng t¶i cña ®-êng d©y, lµm gi¶m tèn thÊt ®iÖn n¨ng vµ gi¶m ®iÖn ¸p, gi¶m phÝ tæn kim lo¹i mµu, song song lµ lµm t¨n gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®-êng d©y va c¸c thiÕt bÞ kh¸c. ¥ ®©y c¨n cø vµo thiÕt bÞ c«ng nghÖ trong khu vùc sö dông nh- m¸y b¬m n-íc, thiÕt bÞ sinh ho¹t cña khu d©n c- ta dïng ®iÖn ¸p 380V vµ Ö thèng chiÕu s¸ng sinh ho¹t ta dïng n®iÖn ¸p 220V nªn ta chän cÊp ®iÖn ¸p chung cho khu d©n c- vµ tr¹m b¬m n-íc lµ 400V. III/. Chän ph-¬ng ¸n cÊp nguån. C¨n cø vµo dÞa lý vµ khu d©n c-, ®©y lµ khu d©n c- cã sè hé d©n b×nh th-êng, ®Þa h×nh thuËn tiªn, d©n ë theo khu vùc xãm, th«n. Ta x©y dùng tr¹m biÕn ¸p h¹ ¸p n»m gi÷a trung t©m cña khu d©n c- bªn c¹nh ®-êng d©y cao thÕ ®i tõ tr¹m trung gian cña huyÖn vÒ x· Nga Thuû ®Ó tr¸nh tæn hao c«ng suÊt, chi phÝ l¾p ®Æt d-êng d©y h¹ xuèng. Nh-ng cÇn ph¶i chó ý ®Õn c¸c yÕu tè kh¸c nh- sù an toµn cho ng-êi, thiÕt bÞ vµ sù sinh ho¹t cña ng-êi d©n vµ ®¶m b¶o ®-îc tÝnh thÈm mü, kinh tÕ..