Xem mẫu

  1. Chương 2: X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n Phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét phô t¶i mµ gi¶ thiÕt l©u dµi lµ kh«ng ®æi. Nh-ng t-¬ng ®-¬ng vÝ phô t¶i thùc tÕ vÒ mÆt hiÖu øng nhiÖt lµ lín nhÊt cã nghÜa lµ phô t¶i tÝnh to¸n cóng sÏ ®èt nãng thiÕt bÞ ®Õn nhiÖt ®é cao nhÊtdo phô t¶I thùc tª g©y ra. Nh- vËy nÕu ta chän thiÕt bÞ theo phô t¶i tÝnh to¸n th× sÏ ®¶m b¶o nhiÖt ®é lín nhÊt cña thiÕt bÞ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc kh«ng v-ît qu¸ nhiÖt ®é lµm viÖc cho phÐp. V× vËy phô t¶i tÝnh to¸n dïng ®Ó tÝnh to¸n chän thiÕt bÞ, ngoµi ra nã cßn dïng ®Ó tÝnh ®iÖn n¨ng tiªu thô. Phô t¶i tÝnh to¸n lµ mét th«ng sè rÊt quan träng ®-îc dïng ®Ó chän c¸c thiÕt bÞ cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn ®Ó tÝnh l-îng ®iÖn n¨ng tiªu thô v× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ v× vËy tÝnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ phô t¶i lµ rÊt cÇn thiÕt. ViÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña thiÕt bÞ trong m¹ng cung cÊp lµ nh»m môc ®Ých biÕt mµ lùa chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p cung cÊp ®iÖn n¨ng cho c¸c hé tiªu thô ®iÖn cho phï hîp vµ ®ång thêi ®Ó chän vµ cÊp ®iÖn ¸p. c«ng suÊt vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ b¶o vÖ cho tÝnh m¹ng cña con ng-êi mét c¸ch hîp lý anh toµn nh-cÇu dao, cÇu ch×, ¸ptom¸t… Nh- ta x¸c ®Þnh phô t¶i ®Þnh møc ®ã lµ ®Ó biÕt ®-îc dßng ®iÖn ®Þnh møc cña th«n xãm, hay cña tr¹m biÕn ¸p ®Ó khi tÝnh to¸n ta sÏ phô thuéc vµo ®ã mµ lùa chän c¸c vËt t- thiÕt bÞ, c¸c hÖ thèng b¶o vÖ cho c¸c hé tiªu thô mét c¸ch hîp lý vµ tiÖn lîi
  2. 1. Ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn Trªn c¬ së ®ia h×nh vµ khu d©n c- cña 3 xãm 7, 8, 9 vµ 1 tr¹m b¬m t-¬i cña x· Nga Trung ®Ó tÝnh to¸n hîp lý phô t¶i tiªu thô vµ c©n pha cho c¸c khu vùc ®-îc ®iÖn ¸p ®ªu ta x¸c ®Þnh tèt c¸c nhãm phô t¶i. §Ó lùa chän ph-¬ng ¸n bè trÝ c¸c thiÕt c¸c thiÕt bÞ, c¸c phÇn tö ®ãng c¾t b¶o vÖ nh- thÕ nµo cho hîp lý víi viÖc qu¶n lý, vËn hµnh vµ söa ch÷a… Ph©n nhãm lµ c¬ së ®Ó x©y dùng s¬ ®å phï hîp víi nhu cÇu sö dông ®iÖn cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn. - C¬ së ®Ó ph©n nhãm: Dùa vµo vÞ trÝ cña c¸c hé tiªu thô ®iÖn, bè trÝ trªn ®Þa h×nh khu d©n c- vµ kh¶ n¨ng tiªu thô ®iÖn cña khu d©n c- ®Êy, sao cho gi÷a c¸c nh¸nh ph¶i t-¬ng ®-¬ng nhau. - Tiªu chuÈn ®Ó ph©n nhãm C¨n cø v¸o¬ ®å thiÕt bÞ vµ viÖc bè trÝ t¶I tiªu thô cña khu vùc ta cã thÓ chia c¸c nhµnh nh- sau: B¶ng ph©n nhãm phô t¶I TT Tªn phô t¶i Sè P®m (kW) Ksd Cos/tg Ghi chó vµ nh¸nh l-îng HÖ sè Toµn nh¸nh kW 1 M¸y b¬m 2 0,8 90 0,8 0,8 n-íc 2 Xãm 7 90 0,5 45 0,8 0,8 Xãm thuÇn
  3. n«ng 3 Xãm 8 120 0,5 60 0,8 0,8 Xãm thuÇn n«ng 4 Xãm 9 150 0,5 75 0,8 0,8 Xãm thuÇn n«ng 5 Khu §×nh 110 0,75 82,5 0,8 0,8 Xãm cã §«ng nghÒ phô a. Phô t¶i ®iÖn tr¹m B¬m n-íc Cã lo¹i tr¹m b¬m lµ b¬m t-íi vµ b¬m tiªu Phô t¶i tr¹m tr¹m b¬m ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Ptt = K®t 1n KtiPdmi Qtt=Ptt.tg Trong ®ã : Ptt Qtt Phô t¶i t¸c dông , ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n cña tr¹m b¬m. K®t hÖ sè ®ång thêi lÊy theo thùc tÕ. K®t = nlv/n TrÞ sè cos cña m¸y b¬m ®-îc lÊy nh- sau : Víi tr¹m b¬m tiªu cos  0,8 (Kt =1) Tr¹m biÕn ¸p 2 x· Nga Trung cã 1 tr¹m b¬m t-íi cã 2 m¸y b¬m 20(kW) Th«ng th-¬ng hai m¸y b¬m sÏ cã mét m¸y lµm viÖc, mét m¸y nghØ b¶o d-ìng khi ®ã hÖ sè ®ång thêi sÏ lµ : K®t =1/2 = 0,5
  4. HÖ sè t¶i lÊy Kt = 0,8 tõ ®©y x¸c ®Þnh ®-îc phô t¶i ®iÖn cña tr¹m b¬m lµ lµ : Ptt = K®t 1n KtiPdmi = 0,5(0,8 x 45) 2 = 36 (kW) Víi cos = 0,8 x¸c ®Þnh ®-îc phô t¶i ®iÖn toµn phÇn (c«ng suÊt tÝnh toµn phÇn) cña tr¹m b¬m lµ : Stt = Ptt/ cos = 36/0,8 = 45 (KVA) b. Phô t¶i ¸nh s¸ng sinh ho¹t §©y lµ phô t¶i ®iÕn sinh ho¹t cña c¸c hé gia ®×nh, ë n«ng th«n møc sèng kh«ng chªnh lÖch nhau l¾m, phô t¶I tÝnh to¸n ®-îc tÝnh nh- sau: Ptt = Po .H Qtt = Ptt . tg Trong ®ã: H lµ sè d©n trong th«n xãm. Po lµ suÊt phô t¶I tÝnh cho 1 hé d©n Th-êng ®èi víi n«ng th«n Po = 0,5 – 0,8 kW/hhé Víi 0,5 dµnh cho khu vùc thuÇn n«ng 0,6 – 0,8 dµnh cho khu vùc cã nghÒ phô vµ d©n ven ®-êng. ®Ó phôc vô trong sinh ho¹t c¸c hé d©n th-êng dïng c¸c thiÕt bÞ gia dông nh- ®Ìn qu¹t, tivi, radio, bÕp ®iÖn, bµn lµ, tñ l¹nh…trong tÝnh to¸n cung cÊp ®iÖn ng-êi ta lÊy hÖ sè cos = 0,85 Tr¹m biÕn ¸p 2 x· Nga Trung cã 3 xãm 7, 8, 9 vµ khu §×nh §«ng cã nghÒ phô sèng ven ®-êng vµ 3 xãm thuÇn n«ng, ta cã phô t¶i tÝnh to¸n nh- sau: Phô t¶i ®iÖn xãm 7 lµ xãm thuÇn n«ng lÊy P0 = 0,5 kW/hé Ptt = Po .H P7 = 0,5 x 90 = 45 kW
  5. Qtt = Ptt . tg Q7 = 45 x 0,527 = 23,7 (kVA) Phô t¶i ®iÖn xãm 8 lµ xãm thuÇn n«ng lÊy P0 = 0,5 kW/hé Ptt = Po .H P8 = 0,5 x 120 = 60 kW Qtt = Ptt . tg Q8 = 60 x 0,527 = 31,6 (kVA) Phô t¶i ®iÖn xãm 9 lµ xãm thuÇn n«ng lÊy P0 = 0,5 kW/hé Ptt = Po .H P9 = 0,5 x 150 = 75 kW Qtt = Ptt . tg Q9 = 75 x 0,527 = 40 (kVA) Phô t¶i ®iÖn khu §×nh §«ng lµ xãm ven ®-êng cã nghÒ phô lÊy P0 = 0,7 kW/hé Ptt = Po .H Pdd = 0,75 x 110 = 82,5 kW Qtt = Ptt . tg Qdd = 110 x 0,527 = 58 (kVA) Phô t¶i tÝnh to¸n cña toµn tr¹m biÕn ¸p PBA = K®t 1n Ptti = K®t (P7 + P8 + P9 +Pdd) = = 0,8 (90 + 45 + 60 + 75 + 82,5) = 282 (kW) QBA = K®t 1n Qtti = K®t (Q7 + Q8 + Q9 +Qdd) = = 0,8(45+ 23,7 + 31,6 + 40 + 58) = 159 (kVAr) SBA = 323 (kVA)