Xem mẫu

  1. Danh s¸ch thiÕt bÞ ®iÖn vµ c«ng suÊt ®Æt cho c¨n hé ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho: C¨n hé nhµ 2 tÇng mçi tÇng 2 phßng vµ 1 nhµ vÖ sinh Tg sö C«ng suÊt §Æt Sè Ghi TT Ký hiÖu trªn s¬ ®å dông cho thiÕt bÞ l-îng chó trong ngµy 1 Bãng ®Ìn Compac 15W 10 4h 2 §Ìn huúnh quang 45W 2 4h 3 M¸y giÆt 80W 1 1,5h 4 Nåi nãng l¹nh 2500W 2 1h 5 M¸y b¬m n-íc 150W 1 1,5h 6 Ti vi 75W 4 7h 7 Tñ l¹nh 80W 1 12h 8 M¸y vi tÝnh 80W 2 6h 9 Nåi c¬m ®iÖn 350W 1 1h 10 Êm n-íc 1000W 1 1h 11 §iÒu hoµ nhiÖt ®é 1600W 2 12h 12 Qu¹t trÇn 80W 2 3h
  2. Ch-¬ng I X¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng X¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh c«ng suÊt cña phô t¶i, khi thiÕt kÕ mét hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, nÕu biÕt c«ng suÊt cña phô t¶i ta sÏ cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn hîp lý. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng lµ nh»m môc ®Ých môc ®Ých ®Ó biÕt mµ lùa chän c¸c phÇn tö trong hÖ thèng ®iÖn nh-: D©y dÉn, thiÕt bÞ ®ãng c¾t, thiÕt bÞ b¶o vÖ, thiÕt bÞ lÊy ®iÖn vµ ®å dïng ®iÖn hîp lý ®¶m b¶o an toµn, ®ång thêi lîi vÒ mÆt kinh phÝ (vèn ®Çu t-). Khi x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn n¨ng chóng ta, chóng ta cÇn ph¶I x¸c ®Þnh ®-îc ngay khi c«ng tr×nh ®I vµo x©y dùng. NhiÒu tr-êng hîp chóng ta cÇn ph¶I dù tÝnh cho nhiÒu n¨m sau. Phô t¶i ®iÖn lµ mét hµm biÕn thiªn theo thêi gian, phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, phô thuéc vµo qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, vµo quy m« sane xuÊt vµ tr×nh ®é v©n hµnh, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña phô t¶i lµ mét viÖc kh«ng thÓ lµm ®-îc. Do ®ã tÝnh chÊt chÊt quan träng ®· nghiªn cøu vµ ®Ò ra nhiÒu -u ®iÓm vµ cã c¶ ®iÒu kiÖn chung ra c¸c kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau, cã møc ®é yªu cÇu cô thÓ, chän mét ph-¬ng ¸n thÝch hîp, cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®¶m b¶o an toµn vÒ kü thuËt, vÒ kinh tÕ. ë ®©y ®Ó x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n
  3. toµn c¨n hé ta ph¶i t×m hiÓu s¬ ®å mÆt b»ng cña c¨n hé vµ ®Æc biÖt lµ -u cÇu sö dông thiÕt bÞ vµ ®å dông ®iÖn cña hé gia ®×nh. ë n«ng th«n mçi x· th-êng cã mét hoÆc nhiÒu tr¹m biÕn ¸p h¹ ¸p lÊy tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®iÖn ¸p tõ 10kV hoÆc 35 kV. Do ®iÒu kiÖn ®Þa lý vµ ph©n bè d©n c-, l-íi ®iÖn n«ng th«n cã cÊu tróc cµnh, nh¸nh cña c©y (nh- h×nh sau) Tõ ®Þa h×nh cô thÓ khu d©n c- ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn n¨ng vµ thuËn tiÖn cho qu¶n lý, vËn hµnh, ng-êi ta x©y dùng 1 tr¹m biÕn ¸p ®Ó cung cÊp cho mét th«n hoÆc nhiÒu th«n tuú thuéc vµo møc ®é tiªu thô cña khu d©n c-, m¹ng l-íi ®iÖn cung cÊp cho c¸c hé d©n tiªu thô, theo ®-êng trôc vÒ c¸c th«n xãm vµ ®Õn c¸c hé tiªu thô lµ d©y trªn kh«ng cã vá bäc c¸ch ®iÖn, c¸c cét chèng ®ì phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa ph-¬ng. S¬ ®å l-íi ®iÖn h¹ ¸p