Xem mẫu

  1. THIẾT KẾ CƠ BẢN (phần 1) ầ Bộ so sánh 4 bit Bộ giải mã BCD sang LED 7 đoạn ALU
  2. Bộ so sánh 4 bit 4 A AeqB 4 AgtB B AltB
  3. Bộ giải mã BCD-LED 7 đoạn BCD LED BCD LEDS a 7 f b 4 g BCD LEDS e c d
  4. ALU 8 a 8 8 b y cin
  5. Bài tập: bộ shifter