Xem mẫu

  1. Chương 6: TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG CHO TÖØNG PHÖÔNG AÙN PHAÀN CAÀU + Phöông aùn I : Daàm theùp lieân hôïp beâtoâng coát theùp l = 30m. Chieàu daøi toaøn caàu LT.caàu = 150.5m. PHAÀN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN: Tay vòn theùp: Tay vòn coù ñöôøng kính ngoaøi/trong = 110mm/100mm.  x 0.112  x0.10 2 F  Fng  Ftr    1.6491.10 3 m 2 4 4 Theå tích cuûa moät thanh : V  FxL  1.6491.10 3 x150.5  0.248m 3 Khoái löôïng cuûa moät thanh : G  Vx th  0.248 x7.85  1.948 Taán khoái löôïng tay vòn toaøn caàu coù 4 thanh : Gx 4 = 7.793 Taán. Chaân lan can & leà boä haønh (hai beân caàu): Dieän tích : F  0.4 x0.4  0.45 x0.3  0.08 x1.25  0.25 x0.375  0.489m 2 Theå tích : V = F x L =0.489 x 150.5 = 73.595 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (80 Kg/m3) : 80 xV 80 x73.595 Gth    5.89 Taán. 1000 1000 Lôùp phuû maët caàu : Beâtoâng nhöïa haït mòn 5 Cm : F  150.5 x7.5  1128.75 m 2 Lôùp mui luyeän (taïo doác), baûo veä, caùch nöôùc 7.5 Cm: V  0.075 x7.5 x150.5  84.656m 3 Baûn maët caàu : Beà daøy baûn 15 Cm.
  2. V  11.1x0.15 x150.5  250.583m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 250.583 Gth    27.564 Taán 1000 1000 PHAÀN KEÁT CAÁU BEÂN DÖÔÙI: Keát caáu nhòp : Toaøn caàu coù 35 Daàm L = 30m - Dieän tích tieát dieän M.Caét ngang cuûa moät Daàm : F  20.02 x0.32  0.015 x1.18  0.0305m 2 - Theå tích cuûa moät Daàm : V  FxL  0.0305 x30  0.5438m 3 - Theå tích cuûa 35 Daàm : V = 0.5438 x 35 =19.033 m3. - Khoái löôïng theùp keát caáu nhòp : Gnhòp = V x th = 19.033 x 7.85 = 149.41 Taán. Söôøn taêng cöôøng ñöùng : Theùp caùn 14x150x950. Toaøn daàm coù 16 lieân keát ngang. Khoaûng caùch giöõa lieân keát ngang l = 2.1m. Toaøn caàu coù 16 x 5 = 80. V  802 x0.4 x0.008  0.115 x0.008  0.99m 3 Khoái löôïng theùp söôøn taêng cöôøng ñöùng : G = V x th = 0.99 x 7.85 = 7.772 Taán. Heä lieân keát doïc treân : Theùp L 125x10 Toaøn caàu coù 42 lieân keát doïc treân. L = 5.8m. Chieàu daøi ljeân keát doïc cuûa toaøn caàu : 42 x 5.8 = 243.6m. Theå tích theùp lieân keát doïc treân : V  243.6 x2 x0.125 x0.01  0.609m 3 Khoái löôïng theùp heä lieân keát doïc treân : G = V x th = 0.609 x 7.85 = 4.781 Taán. Heä lieân keát ngang : Theùp caùn 400x115x8 Toaøn daàm coù 36 lieân keát ngang. Khoaûng caùch giöõa lieân keát ngang l = 4.2m.
  3. Toaøn caàu coù 36 x 5 = 180 lieân keát ngang. Chieàu daøi moãi lieân keát ngang 1.6m. Theå tích lieân keát ngang : V  180 x1.6 x0.4 x0.008  2 x0.115 x0.008  1.452m 3 Khoái löôïng theùp heä lieân keát ngang treân : G = V x th = 1.452 x 7.85 = 11.398 Taán. - Truï T1 & T4 :  Muõ truï : V  2bxhxl   21.8 x1.3 x11.1  51.948m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x5.974 Gth    5.714 Taán 1000 1000  Thaân truï : Truï thaân coät cao h = 3.4m. Ñöôøng kính D = 1.5m.  .1.5 2  V  4 x3.4  24.03m 3  4  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 24.03 Gth    2.644 Taán 1000 1000  Beä truï : V  29 x1.8 x1.5  48.6m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 48.6 Gth    5.346 Taán 1000 1000  Ñaù keâ goái : Moãi truï coù 14 ñaù keâ goái. V  280.1x0.6 x0.8  1.344m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x1.344 Gth    0.148 Taán 1000 1000 - Truï T2 & T3 :  Muõ truï :
  4. V  2bxhxl   21.8 x1.3 x11.1  51.948m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x5.974 Gth    5.714 Taán 1000 1000  Thaân truï : Truï thaân coät cao h = 5.6m. Ñöôøng kính D = 1.5m.  .1.5 2  V  4 x5.6  39.58m 3  4  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x39.58 Gth    4.354 Taán 1000 1000  Beä truï : V  29 x1.8 x1.5  48.6m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 48.6 Gth    5.346 Taán 1000 1000  Ñaù keâ goái : Moãi truï coù 14 ñaù keâ goái. V  280.1x0.6 x0.8  1.344m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x1.334 Gth    0.147 Taán 1000 1000 Moá caàu: - Moá MA :  Töôøng tröôùc : V  2bxhxl   20.3 x1.775 x11.1  11.822m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x11.2 Gth    1.30 Taán 1000 1000  Töôøng caùnh (2 töôøng/moá):  1  V  2 3.9 x0.25 x1.25  0.3 x0.525 x0.25  x 2.025 x3.6  9.806m 3  2  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) :
  5. 110 xV 110 x9.806 Gth    1.079 Taán 1000 1000  Beä moá : V  1.5 x1.8 x11.1  29.97 m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 29.97 Gth    3.297 Taán 1000 1000  Baûn quaù ñoä : V  20.2 x3x10.6  12.72m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120 Kg/m3) : 120 xV 120 x12.72 Gth    1.526 Taán 1000 1000  Vai keâ :  1  V  2 0.3 x0.25 x10.6  x0.3 x0.3 x10.6  11.13m 3  2  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120 Kg/m3) : 120 xV 120 x11.13 Gth    1.336 Taán 1000 1000  Ñaù keâ goái : V  70.1x0.6 x0.8  0.336m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x0.366 Gth    0.04 Taán 1000 1000 - Moá MB :  Töôøng tröôùc : V  2bxhxl   20.3 x1.775 x11.1  11.822m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x11.2 Gth    1.30 Taán 1000 1000  Töôøng caùnh (2 töôøng/moá):  1  V  2 3.9 x0.25 x1.25  0.3 x0.525 x0.25  x 2.025 x3.6  9.806m 3  2  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x9.806 Gth    1.079 Taán 1000 1000
  6.  Beä moá : V  1.5 x1.8 x11.1  29.97 m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 29.97 Gth    3.297 Taán 1000 1000  Baûn quaù ñoä : V  20.2 x3x10.6  12.72m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120 Kg/m3) : 120 xV 120 x12.72 Gth    1.526 Taán 1000 1000  Vai keâ :  1  V  2 0.3 x0.25 x10.6  x0.3 x0.3 x10.6  11.13m 3  2  Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (120 Kg/m3) : 120 xV 120 x11.13 Gth    1.336 Taán 1000 1000  Ñaù keâ goái : V  70.1x0.6 x0.8  0.336m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x0.366 Gth    0.04 Taán 1000 1000 Moùng caàu : Toaøn caàu coù 18 coïc. Ñöôøng kính D = 120Cm. Moá : 6 coïc, l = 30m. Truï : 12 coïc , l = 40m. Toång chieàu daøi L = 6x30 + 12x40 = 660m. Theå tích coïc :  .1.2 V x660  746.44m 3 4 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) :
  7. 110 xV 110 x746.44 Gth    82.108 Taán 1000 1000 Phöông aùn II : Daàm I33m. Chieàu daøi toaøn caàu LT.caàu = 165.5m. PHAÀN KEÁT CAÁU BEÂN TREÂN: Tay vòn theùp: Tay vòn coù ñöôøng kính ngoaøi/trong = 110mm/100mm.  x 0.112  x0.10 2 F  Fng  Ftr    1.6491.10 3 m 2 4 4 Theå tích cuûa moät thanh : V  FxL  1.6491.10 3 x165.5  0.273m 3 Khoái löôïng cuûa moät thanh : G  Vx th  0.273 x7.85  2.143 Taán khoái löôïng tay vòn toaøn caàu coù 4 thanh : Gx 4 = 8.572 Taán. Chaân lan can & leà boä haønh (hai beân caàu): Dieän tích : F  0.4 x0.4  0.45 x0.3  0.08 x1.25  0.25 x0.375  0.489m 2 Theå tích : V = F x L =0.489 x 165.5 = 80.888 m3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (80 Kg/m3) : 80 xV 80 x80.888 Gth    6.47 Taán. 1000 1000 Lôùp phuû maët caàu : Beâtoâng nhöïa haït mòn 5 Cm : F  165.5 x7.5  1241.25m 2 Lôùp mui luyeän (taïo doác), baûo veä, caùch nöôùc 7.5 Cm: V  0.075 x7.5 x165.5  93.093m 3
  8. Baûn maët caàu : Beà daøy baûn 15 Cm. V  11.1x0.15 x165.5  275.558m 3 Coát theùp troøn caùc loaïi laáy theo tyû leä (110 Kg/m3) : 110 xV 110 x 275.558 Gth    30.31 Taán 1000 1000
nguon tai.lieu . vn